Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4700. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, stran 14366.

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08) se v 5. členu za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(načrt predvidenih napredovanj)
Javni zavod vsako leto pripravi načrt predvidenih napredovanj javnih uslužbencev na posameznih delovnih mestih v višje plačne razrede ter ga predloži v mnenje ministrstvu, pristojnemu za znanost (v nadaljevanju: ministrstvo), do 31. marca za tekoče leto«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »in pred začetkom uporabe tega pravilnika,« doda besedilo »in za javne uslužbence, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih in je od njihovega zadnjega napredovanja preteklo najmanj tri leta,«.
Četrti do osmi odstavek se nadomestijo z novimi četrtim do osemnajstim odstavkom, ki se glasijo:
»(4) Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS in je niso imeli po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz tega pravilnika. Prvo oceno po tem pravilniku pridobijo za leto 2008 v letu 2009.
(5) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka so:
– javni uslužbenci, ki niso imeli zahtevane stopnje strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega so bili razporejeni,
– javni uslužbenci, ki jim je bilo ob prevedbi upoštevano napredovanje na podlagi 49.č člena ZSPJS v povezavi z 49. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 86/08; v nadaljevanju: KPJS).
(6) Za ocenjevanje javnih uslužbencev, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, se v obdobju do začetka uporabe tega pravilnika uporablja Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije in se na njegovi osnovi izpolnijo ocenjevalni listi. Za obdobje po začetku izplačila plač po ZSPJS se zanje uporablja ta pravilnik.
(7) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 10. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
(8) V letu 2009, se najkasneje do roka iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, za vse javne uslužbence, razen tistih, ki so napredovali v letu 2008, ugotovi število doseženih točk in ocena nadrejenega ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije.
(9) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka – raziskovalci (plačna podskupina H1) in strokovni sodelavci (plačna podskupina H2), strokovno-tehnično osebje (plačne podskupine J1 do J3) – se na podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega določi ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije imel pravico napredovati:
– za dva plačilna razreda (to je skladno z 20. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije), se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi 25 točk,
– za en plačilni razred (to je skladno z 20. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije), se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi 20 točk;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi 15 točk.
(10) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list, ki je kot Priloga V.a in Priloga V.b sestavni del tega pravilnika.
(11) Javnim uslužbencem iz devetega odstavka tega člena, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi devetega odstavka tega člena za leto 2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga V.a tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s 4., 6. in 7. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(12) Javnim uslužbencem iz devetega odstavka tega člena, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi devetega odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga V.b tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4., 6. in 7. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(13) Javni uslužbenec iz devetega odstavka tega člena, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4., 6. in 7. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(14) Javnim uslužbencem iz osmega odstavka tega člena – strokovno-tehnično osebje (plačne podskupine J1 do J3) – se na podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega določi ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije imel pravico napredovati:
– za dva plačilna razreda (to je skladno z 18. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije), se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
– za en plačilni razred (to je skladno z 17. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije), se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(15) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list, ki je kot Priloga VI.a in Priloga VI.b sestavni del tega pravilnika.
(16) Javnim uslužbencem iz štirinajstega odstavka tega člena, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi štirinajstega odstavka tega člena za leto 2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga VI.a tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(17) Javnim uslužbencem iz štirinajstega odstavka tega člena, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi štirinajstega odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV. b tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(18) Javni uslužbenec iz štirinajstega odstavka tega člena, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.».
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »sedmim«.
5. člen
Namesto Priloge V. se dodata Priloga V.a in Priloga V.b, namesto Priloge VI. pa se dodata Priloga VI.a in Priloga VI.b.
6. člen
Predstojnik javnega zavoda mora preveriti pogoje za napredovanje javnih uslužbencev iz drugega odstavka 12. člena pravilnika najkasneje do 30. 11. 2008. Če predstojnik ugotovi, da javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje, napreduje v skladu s tretjim odstavkom 12. člena pravilnika
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-10/2008
Ljubljana, dne 27. oktobra 2008
EVA 2008-3211-0043
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ljubljana, dne 10. novembra 2008
Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance