Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3933. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 2, stran 12653.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 14. seji dne 23. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 2
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/07 in 43/08) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          
----------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov          v EUR
----------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    5.418.390
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3.817.749
70    DAVČNI PRIHODKI             3.103.181
     700 Davki na dohodek in dobiček     2.720.895
     703 Davki na premoženje          233.350
     704 Domači davki na blago in       148.936
     storitve                     
71    NEDAVČNI PRIHODKI             714.568
     710 Udeležba na dobičku in dohodki     32.896
     od premoženja                  
     711 Takse in pristojbine          3.700
     712 Globe in druge denarne kazni      8.298
     713 Prihodki od prodaje blaga in        0
     storitev                     
     714 Drugi nedavčni prihodki        669.674
72    KAPITALSKI PRIHODKI            590.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih     500.000
     sredstev                     
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in    90.000
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev       
74    TRANSFERNI PRIHODKI           1.010.641
     740 Transferni prihodki iz drugih    1.010.641
     javnofinančnih institucij            
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      5.531.142
40    TEKOČI ODHODKI             1.178.177
     400 Plače in drugi izdatki        163.191
     zaposlenim                    
     401 Prispevki delodajalcev za       27.256
     socialno varnost                 
     402 Izdatki za blago in storitve     909.284
     403 Plačila domačih obresti        22.326
     409 Rezerve                56.120
41    TEKOČI TRANSFERI            1.515.561
     410 Subvencije               45.801
     411 Transferi posameznikom in     1. 089.095
     gospodinjstvom                  
     412 Transferi neprofitnim         78.903
     organizacijam in ustanovam            
     413 Drugi tekoči domači transferi     301.762
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          2.045.614
     420 Nakup in gradnja osnovnih      2.045.614
     sredstev                     
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          791.790
     431 Investicijski transferi pravnim    702.950
     in fizičnim osebam, ki niso           
     proračunski uporabniki              
     432 Investicijski transferi        88.840
     proračunskim uporabnikom             
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –112.752
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            
----------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        
----------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           
     (750+751+752)                  
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
     750 Prejeta vračila danih posojil        0
     751 Prodaja kapitalskih deležev         0
     752 Kupnine iz naslova             0
     privatizacije                  
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0
     KAPITALSKIH DELEŽEV               
     (440+441+442+443)                
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0
     KAPITALSKIH DELEŽEV               
     440 Dana posojila                0
     441 Povečanje kapitalskih deležev        0
     in naložb                    
     442 Poraba sredstev kupnin iz          0
     naslova privatizacije              
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-       
     V.)                       
----------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA                
----------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             55.924
50    ZADOLŽEVANJE                55.924
     500 Domače zadolževanje          55.924
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           53.250
55    ODPLAČILA DOLGA              53.250
     550 Odplačila domačega dolga        53.250
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   –110.078
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       2.674
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    112.752
     IX.)                       
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.    110.078
     12. PRETEKLEGA LETA               
----------------------------------------------------------
                             «
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda točka 4, ki se glasi:
»– vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za območje Žužemberka in KS Hinje bo občina namenila za izgradnjo infrastrukture, ki so že vključene v rebalansu proračuna II. in, ki se bodo planirale v proračunu za leto 2009 oziroma so že zajete v Načrtu razvojnih programov. Sredstva se bodo porabila za naslednje projekte: na območju KS Hinje (Razširitev makadama Ratje–Samotar, Ureditev odmikališča Sela, Investicijsko vzdrževanje ceste Žvirče–Polom), na območju Ajdovca (Cesta Brezova Reber–Prečna, Asfalt Frata), na območju Dvora (Pločniki Dvor), na območju Žužemberka (Mrliška vežica Veliko Lipje, Vodovod Reber) in na območju Šmihela (Modernizacija Jožman Drašča vas, Mrliška vežica Šmihel).«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan ob objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2008-6
Žužemberk, dne 23. septembra 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost