Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3881. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008, stran 12366.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 13. redni seji dne 8. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 25/08) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |                  |      v EUR|
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |    1.382.696|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     979.779|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |     802.007|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |     742.623|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |     23.873|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |     35.511|
|    |STORITVE              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |706 DRUGI DAVKI           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     177.772|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |     13.970|
|    |OD PREMOŽENJA            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |       500|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 DENARNE KAZNI          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |     17.752|
|    |STORITEV              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |     145.550|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    |     33.418|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |     23.323|
|    |SREDSTEV              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN   |     10.095|
|    |NEMATER.DOLG.SRED.         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |        0|
|    |VIROV                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     369.499|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |     67.170|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ       |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |     302.329|
|    |PRORAČUNA              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    1.827.699|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|     386.184|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |     113.774|
|    |ZAPOSLENIM             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |     16.882|
|    |SOCIALNO VARNOST          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |     244.528|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |      6.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 REZERVE             |      5.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |     353.824|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 SUBVENCIJE           |      9.717|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |     67.995|
|    |GOSPODINJSTVOM           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM      |     52.450|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |     223.662|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |    1.061.426|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |    1.061.426|
|    |SREDSTEV              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)  |     26.265|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |     26.265|
|    |IN FIZIČNIM OSEBAM         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |        0|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |    –445.003|
|    |(I.-II.)              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE|        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. |        0|
|    |(440+441)              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 DANA POSOJILA          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN|        0|
|    |NALOŽB               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ    |        0|
|    |NASLOVA PRIVATIZACIJE        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|        |
|    |V.)                 |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE            |     445.003|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)         |     445.003|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |     445.003|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) |     445.003|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)     |     445.003|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |     122.703|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2008–2011, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 05-13/08 OS
Velika Polana, dne 8. septembra 2008
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti