Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3876. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008, stran 12363.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 18. seji dne 10. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Uradni list RS, 22/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 je določen
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v evrih)
------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov         proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.645.687
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.775.090
70   DAVČNI PRIHODKI               2.097.352
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.794.627
    703 Davki na premoženje            188.473
    704 Domači davki na blago in         114.252
    storitve
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.677.738
    710 Udeležba na dobičku in          112.281
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            7.000
    712 Denarne kazni                4.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in        30.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.524.457
72   KAPITALSKI PRIHODKI              170.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       170.000
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih           0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              700.597
    740 Transferni prihodki iz drugih       700.597
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega          0
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.215.568
40   TEKOČI ODHODKI                889.810
    400 Plače in drugi izdatki          261.205
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za            0
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       572.206
    403 Plačila domačih obresti           1.665
    409 Rezerve                  54.734
41   TEKOČI TRANSFERI              1.065.769
    410 Subvencije                 20.880
    411 Transferi posameznikom in         644.985
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           141.128
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       258.776
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.826.041
    420 Nakup in gradnja osnovnih        2.826.041
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            433.948
    430 Investicijski transferi             0
    proračunskim upor.
    431 Investicijski transferi          433.948
    pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi             0
    proračunskim upor.
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA         –569.881
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER          0
    VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
------------------------------------------------------------
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova               0
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev          0
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            0
    naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              400.000
50   ZADOLŽEVANJE                 400.000
    500 Domače zadolževanje            400.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             12.500
55   ODPLAČILA DOLGA                12.500
    550 Odplačila domačega dolga          12.500
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA         –182.381
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        387.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-         569.881
    VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2 člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2008
Mokronog, dne 10. septembra 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti