Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3874. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma, stran 12359.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št 110/02 in 8/03) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 13. redni seji dne 11. septembra 2008 sprejel
O D L O K
o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo splošna merila za odmero komunalnega prispevka in program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma.
2. člen
(pojmi)
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. novelacija programa opremljanja je akt, ki ga občina sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna,
2. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro lokalnega pomena,
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se odmerja na obračunskem območju, ki je določeno v programu opremljanja in ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini,
4. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo ali načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe,
5. priključna moč objekta je določena kot neto tlorisna površina objekta oziroma njen del v lasti zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za spremembo priključne moči šteje tudi sprememba neto tlorisne površine objekta oziroma sprememba njene namembnosti,
6. gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu in se ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
7. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836,
8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,5, ki ga glede na pretežno namembnost posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi program opremljanja,
9. zemljiška parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru označeno kot zemljiška parcela s svojo enolično parcelno številko. Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora.
3. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način:
K(Pi) = (A(parcela). C(pi1). D(pi)) + (K(dejavnost). A(tlorisna). C(ti1). D(ti))
kjer je:
K(Pi)      ……… komunalni prispevek za določeno vrsto
           infrastrukture
A(parcela)   ……… površina gradbene parcele objekta
A(tlorisna)   ……… neto tlorisna površina predvidenega
           objekta
D(pi)      ……… delež parcele pri izračunu komunalnega
           prispevka (min. 0,3, max. 0,7)
D(ti)      ……… delež neto tlorisne površine objekta pri
           izračunu komunalnega prispevka (min.
           0,3, max. 0,7)
D(pi) + D(t)= 1 ……… če odlok ne določi drugače, je razmerje
           D(pi): D(ti) = 0,5: 0,5
K(dejavnost)  ……… v primeru, da gre za mešano območje,
           občina določi faktor dejavnosti (K
           (dejavnosti)). Če odlok ne določi
           drugače, je faktor dejavnosti 1,0
C(pi)      ……… cena na m2 zemljiške parcele za
           posamezno vrsto komunalne infrastrukture
           na območju opremljanja
C(ti)      ……… cena na m2 neto tlorisne površine za
           posamezno vrsto komunalne infrastrukture
           na območju opremljanja.
4. člen
(splošna merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Splošna merila, določena s tem odlokom so:
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
– faktor dejavnosti (K(dejavnosti))
– olajšave za določene kategorije zavezancev.
(2) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je enako in znaša D(pi) = 0,3 in D(ti) = 0,7.
(3) Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je predmet odmere komunalnega prispevka glede na pretežno dejavnost.
+-----------------------------------------------+--------------+
|         Vrsta objekta         |  Faktor  |
|                        | dejavnosti |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Večstanovanjski objekt s storitvenimi     |   1,2   |
|dejavnostmi v eni etaži            |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Večstanovanjski objekt s storitvenimi     |   1,3   |
|dejavnostmi v več kot eni etaži        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Industrijski ali obrtni objekti        |   1,5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objekt javnega značaja v izobraževalne namene |   0,5   |
|(šola, vrtec)                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objekt javnega značaja (prostori občine,    |   0,8   |
|gasilski dom, kulturni dom ali dvorana)    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Športni objekti, pokopališča          |   0,5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objekti poslovnih dejavnosti          |   1,0   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objekti s trgovino ali skladiščno dejavnostjo |   1,0   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Ostali objekti                 |   1,0   |
+-----------------------------------------------+--------------+
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta:
– za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se pa na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti,
– za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in se na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo, pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– ki povečuje priključno moč objekta. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
(5) Zavezanci so oproščeni plačila komunalnega prispevka v naslednjih primerih:
– plačila komunalnega prispevka so oproščeni neposredni uporabniki proračuna. Občinski svet lahko delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka posredne uporabnike proračuna, katerih ustanovitelj je občina – javna gospodarska infrastruktura, neprofitna stanovanja, gasilski domovi, kulturni in športni objekti, otroški vrtci in šole, kjer je edini investitor občina,
– za mlade družine, kot jih določa Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in družine s tremi ali več otroci, se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 5. člena tega odloka množi s faktorjem olajšave (Kolaj) 0,5,
– za objekte lokalne gospodarske infrastrukture, katerih investitor bi praviloma bila lokalna skupnost in jih je investitor izvedel na svoje stroške ali v okviru izvajanja javne službe sofinanciral njihovo izgradnjo na predpisan način, se pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva delež njegovega prispevka v izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture, na katere se bo ali se že priključuje njegov objekt,
– v primeru, da je vrednost namenskih plačil investitorja oziroma sofinanciranja v izgradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture večja kot z odlokom določena višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture, se investitorja oziroma sofinancerja oprosti plačila stroškov vlaganj v posamezno komunalno infrastrukturo, razlika pa se mu ne povrne,
– investitor oziroma sofinancer dokazuje vlaganja v objekte lokalne gospodarske infrastrukture s sklenjeno pogodbo z lokalno skupnostjo oziroma sklicevanjem na predpise, na podlagi katerih je sofinanciral njihovo izgradnjo ter dokazili o plačanih zneskih, v kolikor s temi podatki ne razpolaga organ v smislu zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(6) Splošna merila za odmero komunalnega prispevka se uporabljajo za vsa obračunska območja določena s tem odlokom in za vsa obračunska območja določena s spremembami in dopolnitvami tega odloka, razen če posamezni program opremljanja za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture za določeno obračunsko območje ne določa posebnih meril.
5. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) Novelacija programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma je sestavljen iz:
– programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Kuzma,
– novelacije programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Kuzma.
(2) S tem odlokom se sprejme novelacija programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Kuzma.
6. člen
(vsebina programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo)
(1) Novelacija programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo je sestavljen iz besedila in grafičnega dela, ki sta sestavni del tega odloka ter prilog.
(2) Besedilo programa opremljanja obsega naslednja poglavja:
1. POVZETEK NOVELACIJE PROGRAMA OPREMLJANJA
2. SPLOŠNI DEL NOVELACIJE PROGRAMA OPREMLJANJA
2.1 Pojmi in kratice
2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu
2.3 Namen izdelave programa opremljanja
2.4 Opis območja opremljanja
2.5 Podlage za izdelavo programa opremljanja
3. OBSTOJEČA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
3.1 Opredelitev prostorskih enot
3.2 Vodovod
3.3 Javna razsvetljava
3.4 Ceste
3.5 Javne površine
3.6 Pokopališča
4. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.1 Obračunska območja investicije
4.2 Površine obračunskih območij
4.3 Skupni stroški investicije (ss)
4.4 Obračunski stroški investicije (so)
5. OPERACIONALIZACIJA PROGRAMA OPREMLJANJA
5.1 Osnove za uskladitev investicije v načrtu razvojnih programov
6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6.1 Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na merske enote
6.2 Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
6.3 Faktor dejavnosti (K(dejavnosti))
6.4 Olajšave za določene kategorije zavezancev
6.5 Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja
6.6 Indeksiranje stroškov opremljanja
6.7 Izračun komunalnega prispevka
7. PRILOGA – GRAFIČNE SHEME.
(3) Grafični del programa opremljanja obsega:
1. Naselja občine
2. Vodovodno omrežje
3. Obračunska območja – vodovod
4. Obračunska območja – ceste.
(4) Priloge novelacije programa opremljanja so:
1. seznam upoštevanih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorskih aktov:
– Odlok o občinskih cestah v Občini Kuzma • Uradni list RS, št. 69/99,
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 36/02,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 124/04,
– Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 49/05,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 49/05,
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma • Uradni list RS, št. 50/96,
– V odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma • Uradni list RS, št. 53/02,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma • Uradni list RS, št. 124/04,
– Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Kuzma • Uradni list RS, št. 17/96,
– Odredba o razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 61/97,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 • Uradni list RS, št. 52/97,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 17/96,
– Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov za območje Občine Kuzma in odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 83/99,
– Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov • Uradni list RS, št. 88/99,
– Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 78/02,
– Sklep o oskrbi s pitno vodo • Uradni list RS, št. 53/02,
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 53/02,
– Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2005 • Uradni list RS, št. 141/04,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 124/04,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma • Uradni list RS, št. 124/04,
– Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov • Uradni list RS, št. 124/04,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma • Uradni list RS, št. 91/04.
2. seznam upoštevanih projektnih in investicijskih dokumentacij ter drugih dokumentov in strokovnih podlag:
– Vodovod Kuzma, št. projekta S – 47/01, junij 2005, FERING Murska Sobota d.o.o., Slovenska ulica 21, 9000 Murska Sobota
– Javna razsvetljava v naselju Dolič, št. Projekta M – 111/06, junij 2006, MAT.EL Aleš Matuš s.p., Klavniška, 9000 Murska Sobota
– Javna razsvetljava v naseljih Trdkova, Matjaševci in Gornji Slaveči, št. Projekta M – 112/06, junij 2006, MAT.EL Aleš Matuš s.p., Klavniška, 9000 Murska Sobota
– Povezovalna cesta bencinski servis – občina, št. Projekta PR – 24/2003, junij 2004, PROJEKTIRANJE PLAN Milan Prkič s.p., Bakovci, Panonska ul. 8c, 9000 Murska Sobota
– Pločnik Dolič – Kuzma, PR – 90/03, marec 2004, RATING, Ratnik Oto, Šercerjevo nas. 18, 9000 Murska Sobota.
7. člen
(strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
(1) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo predstavljata:
– Cpi – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Cti – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
(2) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo se deli po posamezni vrsti komunalne infrastrukture za:
– vodovod
– ceste.
(3) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za posamezno komunalno infrastrukturo po posameznih obračunskih območjih znaša:
Vodovod
+-----------------------+-----------------+--------------------+
| Obračunsko območje  |  Cena SIT/m2  | Cena SIT/m2 neto |
|            |površine parcele |tlorisne površine C |
|            |   C(pi)   |    (ti)    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Občina Kuzma      |   1,73    |    5,40    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
Ceste
+-----------------------+-----------------+--------------------+
| Obračunsko območje  | Cena Euro/m2  | Cena Euro/m2 neto |
|            |površine parcele |tlorisne površine C |
|            |   C(pi)   |    (ti)    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Občina Kuzma      |   1,21    |    3,85    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
8. člen
(dostop do podatkov)
(1) Program opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo in programi opremljanja za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture so vključno s prilogami na vpogled v času uradnih ur na občinski upravi Občine Kuzma.
(2) Besedila programov opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo in grafična priloga obračunskih območij s podlagami za odmero komunalnega prispevka v preglednem merilu se objavijo na svetovnem spletu na uradni spletni strani Občine Kuzma.
9. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje, ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. V tem primeru se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(2) V primeru spremembe vrste objekta se pri izračunu komunalnega prispevka smiselno upoštevajo določila 4. člena tega odloka in v posebnih primerih tudi določila prvega odstavka tega člena.
10. člen
(način odmere komunalnega prispevka in poraba sredstev)
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki mora vsebovati predvsem:
– podatek o zavezancu in podatek o parcelah oziroma objektih, za katere se komunalni prispevek odmerja,
– podatek o infrastrukturi, za katero se odmerja komunalni prispevek,
– podatek o višini komunalnega prispevka ter določitev rokov in način plačila,
– podatek o morebitnih dogovorih, povezanih z investiranjem zavezanca na javnem omrežju, ki ni predmet odmere komunalnega prispevka,
– podatke o uporabljenih merilih, ki so bili za posamezni objekt upoštevani pri izračunu komunalnega prispevka,
– podatke o indeksiranju odmerjenega komunalnega prispevka,
– podatke, ki so določeni s predpisi o splošnem upravnem postopku.
Sredstva zbrana s plačili komunalnih prispevkov so prihodki občinskega proračuna, ki jih občina lahko porablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo, v skladu z načrtom razvojnih programov in se zbirajo na posebnem plačilnem podračunu, odprtem pri upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Gradnja po prejšnjem odstavku pomeni vsakršna investicija v gradnjo komunalne infrastrukture, razen:
– vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne infrastrukture, ki služi nemotenemu delovanju te infrastrukture,
– prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom,
– odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni infrastrukturi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.
11. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje priključevanja.
Med občino in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega prispevka bo sklenjena urbanistična pogodba, v kateri bodo naslednje opredelitve:
– dela, ki jih bo izvedel zavezanec
– način izvajanja gradnje (razpis za izvajalce)
– rok izvedbe
– pogoji prenosa zgrajene komunalne infrastrukture upravljavcem.
Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo. Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod gradbena dela – ostala nizka gradnja.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 35/08).
Št. 354-1/2008-72
Kuzma, dne 11. septembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti