Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008, stran 12358.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, (Uradni list RS, št. 94/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 13. redni seji dne 11. septembra 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2008 (Uradni list RS, št. 35/08), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.743.015
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.319.013
70   DAVČNI PRIHODKI               1.020.962
    700 Davki na dohodek in dobiček        922.365
    703 Davki na premoženje            55.500
    704 Domači davki na blago in storitve     43.097
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               298.051
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     194.400
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            11.900
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          91.751
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                1.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov      1.000
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              423.002
    740 Transferni prihodki iz drugih       423.002
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.955.396
40   TEKOČI ODHODKI                646.483
    400 Plače in dodatki – zaposleni       145.750
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     49.325
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       402.770
    403 Plačila domačih obresti          33.850
    409 Rezerve                  14.788
41   TEKOČI TRANSFERI               411.511
    410 Subvencije
    411 Transferi posameznikom in         231.596
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           137.973
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       41.942
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             559.566
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    559.566
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            202.836
    430 Investicijski transferi          38.664
    431 Invest. transferi fiz. in prav.      164.172
    osebam, ki niso pror. upor.
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –77.381
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        21.500
    PRODAJA KAPIT. DELEŽ.(750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         21.500
    750 Prejeta vračila danih posojil       21.500
    751
    752
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         21.500
    SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             32.200
55   ODPLAČILA DOLGA                32.200
    550 Odplačila domačega dolga          32.200
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –88.081
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –32.200
XI.  NETO FINANCIRANJE               77.381
    (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2008-54
Kuzma, dne 11. septembra 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti