Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2008, stran 12357.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 11. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v EUR):
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1,785.398
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1,669.100
70   DAVČNI PRIHODKI               1,532.750
    700 Davki na dohodek in dobiček       1,350.711
    703 Davki na premoženje            102.639
    704 Domači davki na blago in storitve     79.400
71   NEDAVČNI PRIHODKI               136.350
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     56.150
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.000
    712 Denarne kazni                1.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in         800
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          75.900
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
    neopred. dolg. sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              116.298
    740 Transferni prihodki iz drugih       116.298
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2,009.077
40   TEKOČI ODHODKI                627.050
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     134.280
    401 Prispevki delodajalcev za         19.360
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       465.410
    409 Rezerve                   8.000
41   TEKOČI TRANSFERI               637.988
    410 Subvencije                 7.500
    411 Transferi posameznikom          460.140
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           43.508
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       126.840
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVETICIJSKI ODHODKI             568.993
    420 Nakup in gradnja osnovnih         568.993
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            175.046
    431 Investicijski transferi neprof.      150.946
    org., javnim podjetjem
    432 Investicijski transferi pror.       24.100
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –223.679
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.         0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            –223.679
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      223.679
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. 2007
    9009 Splošni sklad za drugo          223.679
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika kot enovitega uporabnika in je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določne s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in Načrt razvojih programov sta prilogi k temu odloku in na vpogled v upravi občine.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2008-2
Horjul, dne 11. septembra 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti