Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3870. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenje vasi, stran 12355.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 30. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) in po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor z dne 1. 9. 2008 in ministra za promet z dne 2. 9. 2008, sprejme župan Občine Gorenja vas - Poljane
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenje vasi
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenje vasi (v nadaljnjem besedilu: OPPN-SP),
– območje OPPN-SP,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih faz,
– financiranje OPPN-SP ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku OPPN-SP.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN-SP)
Obstoječa regionalna cesta RI-210 v poteku skozi najbolj strnjeni naselja Gorenja vas predstavlja posebej ozko grlo, saj zaradi goste pozidave razširitev ceste na obstoječi trasi ni možna. Sedanje vozišče nima ustrezne širine, ob cesti ni kolesarskih stez, pločniki pa so zgrajeni samo na nekaterih delih, ni urejenih avtobusnih postajališč. Cesta je močno obremenjena s tranzitnim prometom, tudi težkih tovornih vozil, za katera obstoječa cestna povezava nima zadovoljivih tehničnih elementov, veliko število priključkov predstavlja dodatno oviro za prometno prepustnost tega odseka.
Obvoznica Gorenje vasi rešuje prekomerne prometne obremenitve tranzitnega prometa skozi naselje Gorenja vas kot občinsko središče, ki sedaj poteka skozi ozko grlo naselja z največjo zgoščenostjo storitveno oskrbnih funkcij za lokalno prebivalstvo, kar onemogoča zagotovitev osnovnih elementov ureditve tranzitne regionalne ceste.
Skladno z idejnim projektom je trasa obvoznice predvidena po levem bregu Poljanske Sore v dolžini približno 600 m z ureditvijo dveh križišč, nato pa trasa poteka v današnjem cestnem koridorju do odcepa proti Hotavljam. Na ta način bo odpravljeno eno izrazitejših ozkih grl na regionalni cesti R1-210, ki predstavlja osrednjo tangencialno povezavo med osrednjo Slovenijo in Severno Primorsko.
Navedena trasa, je bila zaradi prostorskih omejitev kot edina varianta, ki je s svojo umestitvijo med strugo Poljanske Sore na levi in naseljem Gorenja vas na desni strani prilagojena razpoložljivemu prostoru, predlagana že v Programu priprav državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenja vas (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006).
Na predlog Občine Gorenja vas–Poljane je bila sprejeta odločitev o izločitvi priprave prostorskega načrta za obvoznico Gorenje vasi iz postopka priprave Državnega prostorskega načrta za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi in vodenju ločenega postopka na lokalni ravni oziroma pripravi občinskega prostorskega akta.
Občina Gorenja vas - Poljane začne postopek priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena (v nadaljnjem besedilu: OPPN za PUSP) na podlagi:
– Pobude za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Gorenje vasi, ki jo je minister za promet z dopisom št. 350-8/2006/39-0031069 z dne 13. 5. 2008 podal ministru za okolje in prostor.
– Dogovora o pripravi in financiranju občinskega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena »izgradnja obvoznice Gorenje vasi«, financiranju gradnje ter prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: Dogovor MP) med Ministrstvom za promet in Občino Gorenja vas - Poljane št.: 371-28/2007 z dne 29. 7. 2008.
– Dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za obvoznico Gorenje vasi (v nadaljnjem besedilu: Dogovor MOP) med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Gorenja vas - Poljane št.: 35008-10/2008-HŠ/2 z dne 19. 6. 2008 in
– Ugotovitvenega sklepa v zvezi s pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane, ki se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje po postopku za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) – Uradni list RS, št. 113/07 z dne 11. 12. 2007.
Priprava OPPN-SP je utemeljena v:
– Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07).
3. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN-PUSP zajema območje od predvidenega vstopnega krožnega križišča, ki bo zgrajen na mestu obstoječega križišča z regionalno cesto Gorenja vas–Ljubljanica R407 – to v OPPN-PUSP ni zajeto – in se v dolžini približno 600 m nadaljuje neposredno ob levem bregu Poljanske Sore ob naselju Gorenja vas do priključka na obstoječi cestni koridor regionalne ceste v smeri proti Hotavljam.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena, se utemelji v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane.
Kot strokovne podlage v postopku izdelave OPPN-PUSP se uporabijo tudi vse do sedaj izdelane strokovne podlage za izgradnjo obvoznice Gorenja vas, in sicer:
– Študija upravičenosti izgradnje obvoznice Gorenje vasi (Trafcons št. projekta 774/04, 2005)
– in pregledna situacija/idejni projekt predlagane trase obvoznice Gorenje vasi (PBL št. projekta 1183, 2004 in Trafcons, št. projekta 774/04, 2005).
– Prometna študija za gradnjo regionalen ceste R!-210 na odseku Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi, OMEGAconsut, d.o.o., št.: 103/06-GOR z dne 24. 1. 2007
– Razvojno-urbanistični elaborat za Študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste R1-210 na odseku Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s.p., Ljubljana, januar 2008
– Okoljsko vrednotenje za potrebe primerjalne študije variant za gradnjo državne ceste R1- 210; Aquarius, d.o.o., Ljubljana, št. 1107-07 OV PŠV, 21. 12. 2007
– Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve (PNV) za gradnjo državne ceste R1-210 na odseku Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi, ACER, Novo mesto, d.o.o., št.: ŠV- S/1-07, marec 2008.
5. člen
(roki za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih faz)
Občina Gorenja vas - Poljane začne pripravljati OPPN-SP na podlagi sklepa župana, ki temelji na dogovorih iz šestega odstavka 2. člena tega sklepa.
Osnutek OPPN-SP se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek OPPN-SP občina pošlje nosilcem urejanja prostora s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje. Istočasno posreduje občina osnutek OPPN-SP Ministrstvu za okolje in prostor in na Ministrstvo za promet.
Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN-SP občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek OPPN-SP občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN-SP najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN-SP poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
Predlog OPPN-SP občina pripravi na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog OPPN-SP upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov OPPN-SP na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN-SP na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Usklajen predlog OPPN-SP občina predloži v sprejem občinskemu svetu, po predhodni potrditvi ministrstva za prostor.
Občinski svet sprejme OPPN-SP z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena in morebitnih manjkajočih strokovnih podlag za izgradnjo obvoznice Gorenje vasi bo na osnovi dogovora z Ministrstvom za promet, navedenega v šestem odstavku 2. člena tega sklepa, financiralo Ministrstvo za promet RS.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
7. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
12. Zavod RS za varstvo narave,
13. Zavod za ribištvo Slovenije,
14. Zavod za gozdove Slovenije,
15. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Ljubljana,
16. Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana,
17. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – izvajalec gospodarskih javnih služb.
Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN-SP izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(druge določbe)
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Škofja Loka, Dobrova - Polhov Gradec, Cerkno, Železniki, Žiri.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-012/2007-009
Gorenja vas, dne 9. septembra 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti