Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3867. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »št. PA 24« (Kronovšek) I. faza, stran 12353.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 15. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »št. PA 24« (Kronovšek) I. faza
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Občina Braslovče je v letu 2008 sprejela Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V skladu s prostorskim redom Občine Braslovče, je bila za navedeno območje (št. PA 24) predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski podrobni prostorski načrt.
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja PA 24, ki bo obsegala gradnjo za proizvodno, upravno in pisarniško dejavnost ter stanovanjsko dejavnost s pripadajočo javno-gospodarsko infrastrukturo.
2. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od bencinske črpalke ob regionalni cesti Vransko–Šempeter na odseku kraja Šentrupert ter zahodno od občinske ceste Šentrupert–Prebold in obsega sklop del območja PA 24, na zemljišču s parc. št. 1397, k.o. Latkova vas. Območje obdelave obsega velikost cca 7.500 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
4. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---------------------------------------+----------------------+
|Faza v postopku            |Rok izvedbe      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN     |    september 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava osnutka OPPN         |    september 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |     oktober 2008|
|prostora                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN   |     oktober 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |     november 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb |     november 2008|
|in predlogov              |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava predloga OPPN         |     december 2009|
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |      januar 2009|
|prostora                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN   |      januar 2009|
+---------------------------------------+----------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na      |      januar 2009|
|občinskem svetu            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
– Petrol d.d. Ljubljana, Območna enota Celje, Gaji 30, 3000 Celje,
– Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6. člen
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor Silco d.o.o. in pripravljavec prostorskega načrta.
7. člen
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) ter začne veljati z dnem objave.
Braslovče, dne 15. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti