Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2008 z dne 22. 9. 2008

Kazalo

3865. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 12310.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04, 60/05, 120/05 – odl. US, 2/06 – popr., 140/06 in 120/07) se v 7. členu na koncu desetega odstavka točke a) Opis storitve doda besedilo: »Za otroke in mladostnike, ki so v okviru dnevnega varstva vključeni v program usposabljanja, se dnevni prevozi financirajo skladno s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.«.
V točki d) Oblike storitve se dvanajsti in trinajsti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Stanovanjska skupina za osebe iz točke C) poglavje b) tega člena je lahko organizirana kot samostojna enota ali kot dislocirana enota zavoda. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.
Bivalna enota za osebe iz točke C) poglavje b) tega člena je lahko prav tako organizirana kot samostojna enota ali dislocirana enota zavoda, vključuje pa največ 24 oseb.«.
Točka g) Izvajalci se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovno oskrbo izvajajo zaposleni na delovnih mestih: vratar – receptor/telefonist – receptor, čistilka, strežnica, perica, vzdrževalec perila, šivilja, servirka, pomočnik (dietnega) kuharja, kuhar/dietni kuhar, ekonom, vzdrževalec, hišnik, vzdrževalec – tehnik, voznik oseb s posebnimi potrebami/voznik.
Socialno oskrbo izvajajo zaposleni na delovnih mestih: oskrbovalka, gospodinja oskrbovalka, varuhinja, delovni inštruktor, skupinski habilitator, individualni habilitator, socialni delavec, psiholog.
Vzgojo in pripravo na življenje izvajajo zaposleni na delovnih mestih: socialni delavec, individualni habilitator, skupinski habilitator in psiholog.
Usposabljanje izvajajo zaposleni na delovnih mestih: skupinski habilitator, knjižničar in računalničar.
Osnovno in socialno oskrbo v drugi družini izvajajo osebe, ki imajo status samozaposlene osebe na področju socialnega varstva, ter imajo končano najmanj osnovno šolo in pridobljeno poklicno kvalifikacijo ali pa izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa strokovnega sodelavca po 70. členu Zakona o socialnem varstvu.
Koordinacijo bivanja upravičenca zunaj institucije z individualnim paketom storitev izvaja koordinator za individualne namestitve zunaj institucije, ki je lahko strokovni delavec ali sodelavec po Zakonu o socialnem varstvu in ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe. En koordinator se sistemizira na 12 upravičencev.
Posamezne elemente oziroma sestavine individualne namestitve upravičenca iz zavoda zunaj institucije na podlagi individualnega načrta lahko izvajajo tudi druge osebe, ki so določene z individualnim načrtom in ki sklenejo dogovor z uporabnikom in pooblaščenim zavodom.
Administrativne, finančno-računovodske in poslovodne naloge izvajajo zaposleni na delovnih mestih: administrator, kurir, pisarniški referent, tajnica, poslovni sekretar, referent za javna naročila, finančnik, ekonomski referent, knjigovodja, analitik, računovodja, vodja finančno-računovodske službe, direktor.«.
V točki i) Normativ storitve se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri manjših izvajalskih organizacijah oziroma pri izvajalskih organizacijah, ki izvajajo dejavnost po posebnih konceptih in metodah dela (domovi 4. generacije) se naloge in opravila posameznih izvajalcev osnovne in socialne oskrbe v okviru obstoječega nabora delovnih mest lahko združujejo ali pa se izvajanje posameznih nalog in opravil zagotovi z zunanjimi izvajalci. V takšnih primerih je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»Vodstva posameznih izvajalskih organizacij lahko ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, predlagajo potrditev kadrovske zasedbe, ki zaradi specifičnih okoliščin lokacije, organiziranosti dela in metod dela odstopa od kadrovskega normativa, določenega s tem pravilnikom, za 5% navzgor ali navzdol.«.
2. člen
V 8. členu se točka g) Izvajalci spremeni tako, da se glasi:
»Osnovno oskrbo izvajajo za osebe iz poglavja b) tega člena: ekonom, kuhar, kuharski pomočnik, hišnik, kurjač,vzdrževalec, voznik, čistilka.
Socialno oskrbo izvajajo za osebe iz poglavja b) tega člena: specialni pedagog, socialni delavec, psiholog, tehnolog, delovni inštruktor, varuška, gospodinja, strežnica.
Poslovodenje (poslovodna, administrativna in finančna dela) izvajajo za osebe iz točke C) poglavje b) tega člena: administrator, pisarniški referent, tajnik, poslovni sekretar, referent za javna naročila, referent za splošne zadeve, pravnik, kadrovik, vodja splošne službe, finančno-računovodski referent, ekonomski referent, ekonomist, računovodja, vodja finančno-računovodske službe, direktor.
V varstveno delovnih centrih z več enotami izven sedeža zavoda poslovanje izvajajo še:
– vodstveni delavci ali strokovni delavci s položajnim dodatkom.«.
V točki i) Normativ storitve se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri manjših izvajalskih organizacijah oziroma pri izvajalskih organizacijah, ki izvajajo dejavnost po posebnih konceptih in metodah dela (domovi 4. generacije) se naloge in opravila posameznih izvajalcev osnovne in socialne oskrbe v okviru obstoječega nabora delovnih mest lahko združujejo ali pa se izvajanje posameznih nalog in opravil zagotovi z zunanjimi izvajalci. V takšnih primerih je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-54/2005
Ljubljana, dne 8. septembra 2008
EVA 2008-2611-0081
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti