Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3804. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 12192.

Na podlagi 12. in 18. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje).
(2) Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, za katero se javni uslužbenec oceni.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo ter pomeni:
– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, najkasneje do 1. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali porodniškega dopusta.
(3) Če javnemu uslužbencu, ki je v koledarskem letu na računskem sodišču opravljal delo manj kot šest mesecev, preneha delovno razmerje, kadrovska služba na njegovo zahtevo poskrbi, da ga nadrejeni oceni in mu izroči kopijo ocene, izvirnik pa ostane shranjen v njegovi personalni mapi.
(4) V roku iz prvega odstavka tega člena mora nadrejeni javnega uslužbenca (predstojnik organizacijske enote) izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužbenca seznaniti z oceno in utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(5) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb drugega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. marca vsako leto za javne uslužbence, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja.
(2) Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list za tekoče napredovalno obdobje. Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(3) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(4) Javni uslužbenci napredujejo za dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(5) Za javnega uslužbenca, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(6) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje ugotovi kadrovska služba.
7. člen
(Obvestilo o napredovanju)
(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Kadrovska služba hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Napredovalno obdobje se z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Javni uslužbenci, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja do 31. 12. 2008, lahko napredujejo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na Računskem sodišču Republike Slovenije.
(3) Za obdobje do 31. 12. 2008 se za javne uslužbence določi in ugotovi število točk v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS, najkasneje do roka iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Javnim uslužbencem se na podlagi tako ugotovljenih točk določijo tri ocene, in sicer:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačna razreda, se določi tri ocene odlično,
– za en plačni razred, se mu določi tri ocene zelo dobro,
b) če zbrane točke ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu določi tri ocene dobro.
(5) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčni list (Priloga IV, ki je sestavni del tega pravilnika).
(6) Javni uslužbenci se na podlagi tega pravilnika prvič ocenijo v letu 2010 za leto 2009.
(7) Javni uslužbenec, ki v letih 2009, 2010 in 2011 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
10. člen
Uradnike se za leto 2008 do konca januarja 2009 oceni na podlagi določb Zakona o javnih uslužbencih o ocenjevanju uradnikov, ki so se uporabljale do začetka uporabe predpisa o postopku in pogojih napredovanja v višji naziv za organe državne uprave.
11. člen
Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za prvo napredovanje v plačni razred po 31. 12. 2008 se upoštevajo najugodnejše tri izmed ocen, pridobljenih v skladu z določbami četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika, ocen, pridobljenih na podlagi Zakona o javnih uslužbencih po zadnjem napredovanju v višji naziv pred 31. 12. 2008, in ocen, pridobljenih z ocenjevanjem v skladu s 4. členom tega pravilnika. V naslednje napredovalno obdobje se ocene ne prenašajo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, hkrati pa preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih na Računskem sodišču Republike Slovenije št. 3101-2/2007 z dne 23. 2. 2007 in št. 3101-2/2007-2 z dne 31. 5. 2007.
Št. 3101-9/2008-1
Ljubljana, dne 10. septembra 2008
dr. Igor Šoltes l.r.
Predsednik računskega sodišča

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti