Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod, stran 12178.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana dne 26. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod
1.
S tem sklepom župan Občine Sežana določa način priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod (v nadaljevanju: PUP mesto Sežana zahod), sprejetih z Odlokom o PUP mesto Sežana zahod (Uradni list RS, št. 23/08).
2.
(Ocena stanja, razlogi za pripravo ter pravna podlaga)
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Občina pripravlja spremembe in dopolnitve PUP mesto Sežana zahod sprejete v letu 2008 (Uradni list RS, št. 23/08) na pobudo investitorja. Predmet sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod je sprememba prometnih koridorjev na območju suhozemnega terminala.
Po sprejetju prostorsko izvedbenega akta se je zaradi spremembe lastništva zemljišč na delu suhozemnega terminala izkazalo, da je možna racionalnejša ureditev prometnih koridorjev, kot je bila določena v sprejetem prostorskem aktu. Spremembe in dopolnitve PUP mesto Sežana zahod bodo omogočile poleg dopolnitve toleranc za urejanje prometnih koridorjev (predvsem prehodi preko železnice) še nekatere manjše smiselne popravke akta.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1 ter v Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04), ki je dopolnil Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990. Spremembe in dopolnitve se sprejemajo v skladu s 96. členom ZPNačrt po določbah, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
3.
(območje predvidenih sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
PUP mesto Sežana zahod urejajo zahodni, pretežno industrijski del mesta Sežana. Spremembe in dopolnitve prometnih koridorjev se bodo izvajale med naslednjimi območji urejanja (kot so določena z urbanistično zasnovo): P-8, P-9, P-10, P-11.
Kolikor se tekom postopka ugotovi, da so potrebne še druge manjše dopolnitve, ki se nanašajo na druga območja urejanja se le-te vključijo v območje ureditve.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve pripravi načrtovalec v okviru priprave prostorskega akta, izbran s strani pobudnika sprememb in dopolnitev ter mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca. Strokovne rešitve se nanašajo na prometne koridorje. Variantne rešitve se ne izdelajo.
5.
(roki za pripravo in posamezne faze)
Okvirni roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod poleg določil 60. in 61. člena ZPNačrt so:
– osnutek PUP mesto Sežana zahod (gradivo za smernice), mesec po objavi sklepa,
– priprava dopolnjenega osnutka, en mesec po pridobitvi smernic ter obvestila o potrebnosti izvedbe CPVO,
– zavzem stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, v 7 dneh po zaključku javne razgrnitve,
– priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod (gradivo za mnenja), 10 dni po sprejemu stališč,
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod, 10 dni po pridobitvi mnenj NUP,
– pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih, v 7 dneh po objavi odloka,
– spremembe in dopolnitve PUP mesto Sežana zahod se sprejmejo predvidoma v roku sedmih mesecev po objavi sklepa župana.
6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave prostorskega akta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6104 Koper,
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
– Elektro Primorska d.d., PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Petrol plin Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Občina Sežana, za področje občinskih cest.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo nosilca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev PUP mesto Sežana zahod. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev morajo nosilci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
Kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
V postopku se ministrstvo, pristojno za varstvo okolja obvesti o nameri izvedbe sprememb in dopolnitev prostorskega akta, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Postopek priprave in sprejema prostorskega akta vodi Občina Sežana, nosilec aktivnosti priprave dokumenta je pobudnik Luka Koper, ki zagotovi tudi potrebna finančna sredstva za pripravo prostorskega akta, strokovnih podlag za pripravo ter okoljskega poročila v primeru zahteve zanj.
8.
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-7/2008
Sežana, dne 26. avgusta 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti