Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3798. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani, stran 12177.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana dne 26. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Razlogi za pripravo sprememb
Občina Sežana pristopa k spremembi ureditvenega načrta (v nadaljevanju: UN), sprejetega z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98) ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah UN (Uradni list RS, št. 43/02 in 23/04), in sicer v delu kareja A. Spremembe se nanašajo na umeščanje parkirne hiše ter nadhoda nad Kosovelovo ulico.
Območje se po Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04) nahaja v dveh območjih urejanja R 02 in R 03 (namenska raba za rekreacijo), za katere je obvezno urejanje z ureditvenim načrtom. Prednostne naloge po urbanistični zasnovi za to območje narekujejo izboljšavo prometne urejenosti. Kosovelova ulica namreč predstavlja vzporedno cesto glavne prometnice na južnem predelu mesta Sežana, kjer je mogoče v zaledju središča mesta urediti večje število potrebnih parkirnih mest. Tem je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost ob hkratnem zagotavljanju varnih povezovalnih komunikacij med rekreacijskim in izobraževalnim območjem.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1 ter v Odloku o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04), ki je dopolnil Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990.
Spremembe in dopolnitve morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Ocena stanja
Za predmetne spremembe je bila predložena idejna zasnova parkirne hiše.
OBSTOJEČE
Z ureditvenim načrtom je predvidena umestitev poslovno-parkirne hiše dim. 44 x 55 m v dveh etažah s tribunami proti nogometnemu igrišču.
SPREMEMBE
Novo pripravljena zasnova večjih gabaritov vključuje poleg poslovno-parkirne hiše dim. 50,2 x 64,7 m v štirih etažah (K+P+1+S) potrebne prostore za delovanje nogometnega kluba Tabor, ki so bili predvideni na drugi lokaciji. Ukinjajo se tribune ob objektu.
Z nadhodom nad Kosovelovo ulico je predvidena povezava med šolskim centrom in športno halo. Povezava bi omogočila sprostitev prometnega pretoka zdaj deloma zaprte Kosovelove ulice. S tem bi se povečala dostopnost parkirnih mest na tem območju, hkrati bi bil omogočen varen peš promet med šolsko in športno cono.
S spremembami je potrebno uskladiti navezave mirujočih površin prometa in zunanjih ureditev na območju.
S tem sklepom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev UN,
2. nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN ter roke za njihovo vključevanje in sodelovanje,
3. organizacijo priprave sprememb in dopolnitev UN,
4. terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN,
5. način financiranja za izvedbo sprememb in dopolnitev UN.
Spremembe in dopolnitve UN bodo podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. člen
(območje predvidenih sprememb in dopolnitev UN)
Predvidene spremembe se nanašajo na parcele št. 2976/1, 6871, 2996, 3000/2, 2982/1 – del, 2982/2, 2982/3, 3000/1 – del, 2983, 2995 in 6091/3, k.o. Sežana.
Kolikor se tekom postopka ugotovi, da so potrebna za izvedbo infrastrukture zemljišča, ki niso navedena, se le-ta vključijo v območje ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovno rešitev izdela izvajalec sprememb in dopolnitev UN, izbran s strani občine ter mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca. Poleg že izdelanih idejnih zasnov se upošteva smernice nosilcev urejanja. Pripravi se podrobnejše strokovne rešitve nadhoda. Potrebne geodetske podlage zagotovi naročnik.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN:
– Objava sklepa v Uradnem listu RS,
– Občina pripravi gradivo za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– Občina posreduje MOP-u obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev UN o potrebnosti izvedbe CPVO,
– Pridobijo se pogoji in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 dni od prejema vloge,
– izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN te ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu smernic,
– občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu,
– izvajalec na podlagi stališča pripravi predlog sprememb in dopolnitev UN – 10 dni po sprejemu stališča,
– občina posreduje predlog nosilcem urejanja v pridobitev mnenj, rok za mnenja 30 dni,
– po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb in dopolnitev UN, izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev UN – 10 dni po pridobitvi mnenj,
– župan predloži usklajen predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem, Občinskemu svetu Občine Sežana (odlok, obrazložitve, grafični del), ki sprejme spremembe in dopolnitve UN z odlokom,
– izdela se končni dokument v petih izvodih – 7 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Sežana,
– odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave prostorskega akta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
– Kraški vodovod Sežana,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Petrol plin Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Občina Sežana, za področje občinskih cest,
– Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
V postopku se ministrstvo, pristojno za varstvo okolja obvesti o nameri izvedbe sprememb in dopolnitev prostorskega akta, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.
6. člen
(financiranje)
Za pripravo sprememb in dopolnitev UN so potrebna sredstva zagotovljena sredstva v proračunu Občine Sežana za leto 2008.
7. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-6/2008
Sežana, dne 26. avgusta 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti