Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3797. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Revoz, stran 12176.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4/08) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Revoz
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)
Na območju veljavnega Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04) deluje matična proizvodnja avtomobilov in druge dejavnosti v skladu z registracijo podjetja Revoz d.d. Novo mesto.
Investicijska vlaganja na podlagi izredno uspešnega poslovanja oziroma trženja lastnih proizvodov na svetovnem trgu zahtevajo spremembe lokacijskega načrta kot podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za nove investicije v skladu z investicijskim tempom pobudnika oziroma investitorja.
Revoz d.d. Novo mesto je v aprilu 2008 na Mestno občino Novo mesto podal pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Revoz (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN) v naslednji vsebini:
1. vključitev bivše Adrie v območje urejanja,
2. novogradnja na južnem platoju (območje bivše Adrie),
3. dozidava objekta bivše Adrie na zahodni plato,
4. sprememba območij:
– plato za preizkus novih vozil se opusti,
– ureditev parkirišč za zaposlene ob vhodu s Trdinove ulice,
– ureditev stičnega območja z grajskim kompleksom Grm,
– pripadajoča zunanja ureditev,
– nadkritje odpremnega centra gotovih avtomobilov s carinskim skladiščem zaradi toče,
5. sprememba območja betonarne v šolski center,
6. ostale manjše spremembe, ki se bodo kot potrebne pokazale v fazi postopka.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev LN)
Območje načrtovanih sprememb in dopolnitev LN obsega dosedanjo celotna površino LN je tj. 66,28 ha in se razširi na parcelo 1389, k.o. Kandija, velikosti 6,66 ha, tako da je območje načrtovanih sprememb 72,86 ha.
Od tega javne so zelene površine – lastništvo Revoza 4,10 ha, ter območje Belokranjske ceste vključeno v LN Revoz 1,33 ha.
Konkretne pobude so opisane v 1. členu tega sklepa.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize idejnih tehnoloških rešitev ter razpoložljivega prostora, urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev ter na podlagi pridobljenih smernic in analize le teh ter v skladu z morebitnimi drugimi veljavnimi materialnimi zakonodajami v zvezi z dejavnostjo podjetja v obsegu, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
Izdelovalec sprememb in dopolnitev LN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN in njegovih posameznih faz)
Priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se izvede po postopku, ki ga določa ZPnačrt in v vsebini, obliki, ki ga določa Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načeta (Uradni list RS, št. 99/07) za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– Sprejem sklepa o pripravi in objava – september 2008;
– Izdelava strokovnih podlag in osnutka – 45 dni po objavi sklepa;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku;
– Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka – december 2008;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojno za varstvo okolja, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni;
– Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – januar 2009;
– Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – februar 2009;
– Izdelava predloga – marec 2009;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni;
– V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta na okolje in izda ustrezno potrdilo;
– Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta z odlokom na občinskem svetu in objava – maj/junij 2009.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi pripravo sprememb in dopolnitev LN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje k osnutku in predlogu sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
2. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto;
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
4. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanjem fekalne in meteorne kanalizacije ter ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih telekomunikacij;
8. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
9. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
10. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
13. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev LN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30. dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev LN)
Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev LN v celoti financira investitor Revoz d.d. Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave pripravo sprememb in dopolnitev LN se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-8/2008
Novo mesto, dne 3. septembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti