Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3794. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), stran 12173.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), katerega osnutek je izdelal RATING, Atelje za projektiranje in inženiring, Ratnik Oto, s.p., Šercerjevo naselje 18, Murska Sobota, v avgustu 2008.
(2) Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00), katera sta bila izdelana po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator) bodo določila sedaj veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00), preklicana za območja, ki se bodo na novo definirala.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator) štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00). Na predmetnem ožjem območju, kjer je predvidena gradnja TC Mercator, so dolga leta stali industrijski objekti, kjer se je izvajala tekstilna dejavnost (tovarna Mura), kasneje pa so se objekti preoblikovali v skladiščno poslovne objekte za trgovske potrebe trgovskega podjetja Potrošnik. Po zamenjavi lastnika so se trgovsko skladiščne vsebine ohranile, vendar za potrebe novega lastnika in investitorja (Mercator) obstoječi zastareli objekti več niso ustrezni, za poslovanje novega sodobnega trgovskega centra pa ni ustrezna več tudi sedanja prometno infrastrukturna ureditev. Zaradi dotrajanosti starih industrijskih in skladiščnih objektov in želje po gradnji novega sodobnega trgovskega centra vključno z novo prometno in ostalo infrastrukturo, je lastnik podal pobudo za izdelavo spremembe prostorskega akta. Določila sedanjega veljavnega akta za to ožje območje ne določajo takih sprememb na obstoječih objektih.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novega trgovskega centra s podzemnimi garažami, z obodnimi ulicami in ureditvijo sedanjih neustreznih štirikrakih križišč v krožišča, določili se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili umestitve in ureditvijo zunanjih zelenih površin.
(2) V spremembah in dopolnitvah ZN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega akta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Izvedejo se naslednji postopki:
Faze                           Roki
-------------------------------------------------------------
objava Sklepa o začetku priprave akta     september 2008
 
priprava osnutka prostorskega akta       september 2008
 
pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev   september–
o CPVO                      oktober 2008
 
dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami   oktober 2008
iz podanih smernic (in morebitna priprava          
okoljskega poročila)*                    
 
preverba kakovosti morebitnega okoljskega          *
poročila (CPVO)*                       
 
javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni     oktober–
razgrnitvi                   november 2008
 
javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava     november–
                        december 2008
 
stališča do podanih pripomb           december 2008
 
I. obravnava na seji Mestnega sveta       december 2008
 
priprava predloga akta             december 2008
 
pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v    januar 2009
roku 30 dni                         
 
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov          *
izvedbe akta na okolje (CPVO)*                
 
II. obravnava in sprejem akta z odlokom na    februar 2009
seji Mestnega sveta                     
 
objava odloka v Uradnem list RS         februar 2009
-------------------------------------------------------------
* pri morebitni izdelavi CPVO se roki podaljšajo
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev ZN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– CATV- Kabelsko prenosni sistemi d.d., Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– v skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), zagotovi investitor Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-0020/2008-182
Murska Sobota, dne 3. septembra 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti