Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3779. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, o odpravi odločbe Volilne komisije in o potrditvi liste kandidatov v 1. volilni enoti, stran 12079.

Številka: Up-2385/08-7
Datum: 9. 9. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Liste za čisto pitno vodo, Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Bartenjev, odvetnik v Ljubljani, na seji 9. septembra 2008
o d l o č i l o :
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Uv 3/2008 z dne 5. 9. 2008 se razveljavi, odločba Volilne komisije 1. volilne enote št. 041-3/2008 z dne 1. 9. 2008 se odpravi.
2. Kandidatna lista »Lista za čisto pitno vodo«, vložena 20. 8. 2008 v 1. volilni enoti, se potrdi.
3. Državna volilna komisija izvrši odločitev iz prejšnje točke, s tem da se kandidatna lista »Lista za čisto pitno vodo« uvrsti na zadnje mesto v seznamu potrjenih kandidatnih list v 1. volilni enoti.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Volilna komisija 1. volilne enote (v nadaljevanju VK) je zavrnila listo kandidatov »Lista za čisto pitno vodo« (v nadaljevanju Lista), ker je ugotovila, da trije volivci od petdesetih volivcev, ki so dali podporo Listi, nimajo stalnega prebivališča v volilni enoti. Glede na tretji odstavek 43. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b. in 54/07 – v nadaljevanju ZVDZ) naj kandidatna lista ne bi bila sestavljena in določena v skladu z zakonom. Vrhovno sodišče je z izpodbijano sodbo kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo predstavnika Liste. Ugotovilo je, da je bil vlagatelj Liste pozvan, naj v določenem roku odpravi formalne pomanjkljivosti, česar do izdaje odločbe o zavrnitvi liste kandidatov ni storil. Glede na to je Vrhovno sodišče presodilo, da je VK odločila pravilno in zakonito, ko je na podlagi 56. člena ZVDZ obravnavano listo kandidatov zavrnila. Vrhovno sodišče je zavrnilo vse pritožničine ugovore, ki naj glede na to ne bi mogli vplivati, da bi prišlo do drugačne odločitve sodišča.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev volilne pravice iz 43. člena Ustave in pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave. Navaja, da je politična stranka Lista za čisto pitno vodo v 1. volilni enoti 20. 8. 2008 vložila listo kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor, podprto s petdesetimi potrjenimi obrazci podpore volivcev iz volilne enote, o čemer naj bi predlagatelj liste prejel potrdilo. Dne 28. 8. 2008, to je po poteku roka za vlaganje kandidatur, naj bi predsednik stranke prejel telefonsko obvestilo, da trije obrazci podpore volivcev v tej volilni enoti »niso v redu«. V tej volilni enoti naj bi ti volivci namreč ne imeli stalnega prebivališča. Predlagatelj kandidature se je zanesel na pravilnost podpor volivcev, danih pred pristojnim organom – upravno enoto. Meni, da je bila dolžnost upravne enote, da preveri, ali ima podpisnik podpore Listi stalno prebivališče v volilni enoti, ker ima dostop do evidence o stalnem prebivališču volivcev. Pritožnik naj bi se zato utemeljeno zanesel na pravilnost podatkov, navedenih v obrazcu podpore, ki jih je potrdila upravna enota. Zato naj bi bila neutemeljena ugotovitev Vrhovnega sodišča o nespornosti tega, da trije podpisniki podpore nimajo stalnega prebivališča v volilni enoti.
3. Pritožnica navaja, da je bila k odpravi formalnih pomanjkljivosti kandidatne liste glede na tretji odstavek 56. člena ZVDZ pozvana na nezakonit način. Meni, da določba ZVDZ zahteva pisen poziv na odpravo pomanjkljivosti kandidatne liste, pritožnica pa naj bi bila pozvana k dopolnitvi kandidatne liste ustno po telefonu, pri čemer naj bi ji bil dan prekratek rok, izostalo pa naj bi tudi opozorilo na posledice, če kandidatne liste ne dopolni v postavljenem roku. Pred Vrhovnim sodiščem tega očitka sicer ni uveljavljala, vendar bi po njenem mnenju Vrhovno sodišče na to vprašanje moralo paziti po uradni dolžnosti.
4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-2385/08 z dne 8. 9. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo.
B.
5. Vrhovno sodišče je zavrnitev kandidatne liste štelo kot skladno z drugim odstavkom 56. člena ZVDZ, očitek pritožnice o sklicevanju na dobro vero v zvezi z delom upravne enote pa je zavrnilo kot neupošteven glede na to, da je bila pritožnica pozvana k odpravi formalnih pomanjkljivosti in glede na to, da naj bi sama zatrdila, da bo v danem roku predložila druge izjave podpore. Ustava v drugem odstavku 43. člena zagotavlja aktivno in pasivno volilno pravico za volitve poslancev Državnega zbora, način njunega uresničevanja pa določa ZVDZ. Z določbami, ki urejajo način dajanja podpore kandidatnim listam, se uresničuje aktivna volilna pravica volivcev in hkrati pasivna volilna pravica kandidatov, ki se potegujejo za izvolitev v zakonodajno telo. Ti pravici varuje 43. člen Ustave in ne 44. člen Ustave, na katerega se pritožnica za utemeljitev ustavne pritožbe prav tako sklicuje.
6. Po tretjem odstavku 43. člena ZVDZ lahko vloži politična stranka listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če jo (med drugim) podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti. Po prvem odstavku 47. člena ZVDZ da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu; obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Na navedem obrazcu pristojni organ potrdi, da ima oseba, ki je obrazec pred njim podpisala, volilno pravico. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 ur. p. b. – ZEVP-1) v 8. členu določa, da se volilna pravica državljana Republike Slovenije evidentira po uradni dolžnosti v registru stalnega prebivalstva, v katerem je vpisan po svojem stalnem prebivališču, razen če ta zakon ne določa drugače (slednje za ta primer ni upoštevno). Predpisani obrazec podpore vsebuje tudi podatek o prebivališču osebe, pri čemer je treba glede na tretji odstavek 43. člena ZVDZ in glede na način vodenja evidence volilne pravice šteti, da obrazec zahteva navedbo stalnega prebivališča.
7. Kot je poudarilo Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-304/98 z dne 19. 11. 1998 (OdlUS VII, 240), so volitve proces, ki se mora odvijati in končati v določenem kontinuiranem obdobju, in so zato vsa opravila, ki jih je treba opraviti v tem postopku, omejena z zakonsko točno določenimi roki, ki so zelo kratki; vsi organi, ki so pooblaščeni za odločanje v tem postopku, morajo upoštevati naravo uresničevanja volilne pravice, hkrati pa morajo to upoštevati tudi vsi udeleženci tega postopka. Iz tega sicer izhaja dolžnost predlagatelja kandidatne liste, da predloži v roku popolno kandidatno listo, vendar ta njegova obveznost ne pomeni, da mora preverjati točnost podatkov v potrdilih, ki jih kot javne listine izdajajo pristojni državni organi. Zato so se tako volivci, ki so dali podporo, kot tudi predlagatelj kandidatne liste lahko zanesli na to, da je pristojna upravna enota preverila podatke o istovetnosti volivca, na podlagi katerih je bila dolžna ugotoviti, ali ima oseba, ki podpisuje predpisani obrazec, volilno pravico. Glede na zgoraj navedeno je bila torej dolžna preveriti tudi podatek o stalnem prebivališču te osebe. Aktivna volilna pravica se namreč uresničuje v volilni enoti, v kateri ima volivec stalno prebivališče, vključno s pravico dajanja podpore kandidatom, ki je njen del. Tudi pristojna volilna komisija, ki je pri izvrševanju svojih pristojnosti omejena s kratkimi roki, se mora praviloma zanesti na to, da je drugi državni organ svojo dolžnost opravil zakonito, saj si ni mogoče predstavljati, da bi morala v kratkih rokih, ki jih ima na razpolago med volilnim postopkom, še posebej v fazi kandidacijskega postopka, preveriti v celoti vse delo, ki so ga v skladu s svojimi pristojnostmi morali opraviti drugi državni organi.
8. Pritožnica je kandidatni listi priložila petdeset obrazcev, ki so jih pred pristojnim organom podpisali volivci. V vseh obrazcih, torej tudi v treh obrazcih, ki naj bi bili sporni in ki jih je potrdila Upravna enota na Jesenicah, so bila kot prebivališča navedeni naslovi z območja 1. volilne enote. Pritožnica se je glede na zgoraj navedeno upravičeno zanesla na to, da je pristojna upravna enota delo, ki ji je poverjeno v volilnem postopku, zakonito opravila.
9. Če kandidatna lista ne vsebuje pogoja, določenega v tretjem odstavku 43. člena ZVDZ – petdeset podpisov podpore volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti – tega ni mogoče šteti za formalno pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče odpraviti v roku in po postopku, ki ga določa drugi odstavek 56. člena ZVDZ. Vendar ni v neskladju z volilno pravico ravnanje volilne komisije, ki kljub temu predlagatelja kandidatne liste pozove k dopolnitvi kandidatne liste v smislu drugega odstavka 56. člena ZVDZ, kajti, če bi se izkazalo, da ta dejansko razpolaga še z že pridobljenimi dodatnimi podpisi podpore ali da ti le pomotoma niso bili predloženi ipd., potem bi šlo po svoji naravi dejansko za formalno pomanjkljivost, ki ne zahteva izvedbe novih volilnih opravil v kandidacijskem postopku in ki bi jo bilo torej mogoče odpraviti.
10. Presoja tega, ali se je pritožnica upravičeno lahko zanesla na to, da je pristojna upravna enota svojo nalogo izvršila zakonito, je torej bistvena za odločitev o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidatne liste pritožnice. Zato stališče Vrhovnega sodišča, po katerem so pritožničine navedbe o ravnanju v dobri veri in s tem o zaupanju v delo državnega organa neupoštevne, krši volilno pravico pritožnice iz drugega odstavka 43. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče sodbo Vrhovnega sodišča razveljavilo.
11. Glede na to, da je volilna komisija tisti volilni organ, ki mora preveriti, ali kandidatna lista izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje, in zato za zakonitost opravljenega dela tudi odgovarja, volilni komisiji, kljub temu da tega ni dolžna storiti, ni mogoče odrekati pristojnosti, da preveri izpolnjevanje prav vseh zakonsko določenih pogojev, seveda ob pogoju, da ob enakih okoliščinah ravna prav v vseh primerih enako, saj tudi njo zavezuje drugi odstavek 14. člena Ustave. S tem se Ustavnemu sodišču ni bilo treba ukvarjati, ker pritožnica očitka o neenakem obravnavanju niti ne uveljavlja. Če je VK ob takšnem preverjanju ugotovila, da pristojna upravna enota svojega dela ni opravila zakonito, pa to ne more pomeniti, da lahko breme tega pripiše predlagatelju kandidatne liste, ki je svoje delo opravil v skladu z zakonom in ki se je glede na zgoraj navedeno na potrdilo državnega organa upravičeno lahko zanesel. Zato VK ob ugotovitvi, da predlagatelj liste ugotovljenega ne more odpraviti na način po drugem odstavku 56. člena ZVDZ, ker bi se izkazalo, da drugih obrazcev podpore dejansko nima, ob takšnih okoliščinah ni smela preprosto zavrniti kandidature. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo tudi dejstvo, da je bila kandidatna lista vložena 20. 8. 2008, njen predlagatelj pa je bil kljub drugemu odstavku 54. člena ZVDZ(1) pozvan na dopolnitev liste šele 28. 8. 2008. S takšno odločitvijo je VK pritožnico in kandidate na kandidatni listi prikrajšala za volilno pravico. Zato je bil tudi z odločitvijo VK glede na okoliščine tega primera pritožnici kršen drugi odstavek 43. člena Ustave, Vrhovno sodišče pa te kršitve, kljub temu, da jo je pritožnica v pritožbi izrecno uveljavljala, zaradi svojega z Ustavo neskladnega stališča ni odpravilo. VK bi morala namreč ob takšnih okoliščinah odločiti v korist volilne pravice in kandidatno listo potrditi. Zato je Ustavno sodišče odpravilo izpodbijano odločbo VK.
12. Zaradi kratkih rokov in predvsem zaradi tega, da se omogoči učinkovito uresničevanje volilne pravice vseh volilnih upravičencev, je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) samo odločilo o zakonitosti vložene kandidatne liste. Pritožnica je v predpisanem roku predložila kandidatno listo in izkazala, da ta izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Glede na prej navedene razloge je bilo treba šteti, da se je pritožnica upravičeno lahko zanesla na to, da kandidatno listo s podpisi podpira petdeset volivcev s stalnim prebivališčem v 1. volilni enoti, zaradi česar nezakonito delo pristojne upravne enote ne more odtehtati pomena potrditve kandidature za pritožnico. Zato je Ustavno sodišče kandidatno listo potrdilo in na podlagi drugega odstavka 60. člena ZUstS glede na fazo volilnega postopka naložilo Državni volilni komisiji, naj poskrbi za izvršitev te odločbe. Ker je VK žreb med potrjenimi kandidatnimi listami, s katerimi se določi vrstni red kandidatnih list, opravila že 3. 9. 2008, je Ustavno sodišče zaradi učinkovite izvedbe volilnih opravil, ki jih je treba pred dnem glasovanja še opraviti, odločilo, da se s to odločbo potrjena kandidatna lista uvrsti na zadnje mesto v seznamu potrjenih list v 1. volilni enoti.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena in 60. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1) Drugi odstavek 54. člena ZVDZ se glasi: »Ko volilna komisija volilne enote prejme listo kandidatov, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu s tem zakonom.«

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti