Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, stran 12077.

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05 in 137/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, vključno s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 99/45/ES).
(2) Za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov se uporabljajo tudi določbe pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o nevarnih snoveh) in Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 850), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 67/548/EGS).
(3) Določbe 8. in 9. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za pripravke, ki po določbah 5., 6. in 7. člena tega pravilnika sicer niso nevarni, vendar pa lahko v določenih primerih predstavljajo nevarnost za uporabnika.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08; v nadaljnjem besedilu: ZKem).«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(ugotavljanje fizikalno-kemijskih lastnosti)
(1) Nevarne fizikalno-kemijske lastnosti (eksplozivno, oksidativno, zelo lahko vnetljivo, lahko vnetljivo ali vnetljivo) pripravka se ugotavljajo na podlagi podatkov, pridobljenih v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS ter 12. in 13. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1907/2006/ES). Pripravki se štejejo kot eksplozivni, oksidativni, zelo lahko vnetljivi, lahko vnetljivi ali vnetljivi, če so rezultati preizkusov, izvedenih po predpisanih metodah, ovrednoteni skladno z merili iz priloge VI Direktive 67/548/EGS.
(2) Ugotavljanje nevarnih fizikalno-kemijskih lastnosti iz prejšnjega odstavka ni potrebno:
– če nobena od prisotnih sestavin v pripravku nima katere izmed fizikalno-kemijskih lastnosti iz prejšnjega odstavka in če je iz podatkov, ki so na voljo, jasno razvidno, da je nemogoče, da bo pripravek v procesu nastajanja, ravnanja ali uporabe, pridobil eno od zgoraj navedenih nevarnih fizikalnih lastnosti;
– če podatki kažejo na to, da se ob spremembi sestave pripravka z znano sestavo njegova razvrstitev ne spremeni;
– če je pripravek dan v promet v obliki aerosolov, ki izpolnjuje zahteve predpisov na področju aerosolov.
(3) Za primere v skladu z določbami Direktive 67/548/EGS ter določbami 12. in 13. člena Uredba 1907/2006/ES, za katere metode iz prvega odstavka tega člena niso primerne, se uporabljajo alternativni načini izračunavanja iz dela B priloge I Direktive 99/45/ES.
(4) Nevarne fizikalno-kemijske lastnosti FFS se ovrednotijo na podlagi ugotavljanja fizikalno-kemijskih lastnosti pripravka, skladno z merili iz priloge VI Direktive 67/548/EGS in na podlagi podatkov, pridobljenih po metodah, ki so v skladu z določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES, kolikor niso sprejemljive druge mednarodno priznane metode, skladne s predpisi za FFS.«.
4. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevarnosti, ki jih pripravek lahko predstavlja za zdravje, se ocenijo z uporabo:
a) dogovorjene računske metode, ki je opisana v prilogi II Direktive 99/45/ES,
b) preizkusnih metod, ki so v skladu z določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES, ter z merili, navedenimi v prilogi VI Direktive 67/548/EGS, oziroma kadar gre za FFS, se lahko uporabijo druge mednarodno priznane metode, ki so v skladu s predpisi za FFS.«.
5. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevarnosti, ki jih pripravek predstavlja za okolje, se ocenjujejo z uporabo enega ali več naslednjih postopkov:
a) z uporabo dogovorjene računske metode, opisane v prilogi III Direktive 99/45/ES,
b) z ugotavljanjem okolju nevarnih lastnosti pripravka s pomočjo meril in metod, navedenih v prilogi VI Direktive 67/548/EGS ter v skladu z določbami 12. in 13. člena Uredbe 1907/2006/ES, oziroma kadar gre za FFS, se lahko uporabijo druge mednarodno priznane metode, ki so v skladu s predpisi za FFS. Pogoji za uporabo preizkusnih metod so navedeni v C delu priloge III Direktive 99/45/ES.«.
6. člen
Črta se 13. člen.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2008-3
Ljubljana, dne 18. avgusta 2008
EVA 2008-2711-0074
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti