Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008

Kazalo

3776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, stran 12057.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06) se v 3. točki 18. člena doda nova podtočka e), ki se glasi:
»e) prikaz navezave gradbišča na javno cesto z vrisanim preglednim poljem.«.
2. člen
V 19. členu se za 4. točko dodajo nove 5., 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»5. Vse prometne znake, ki so v nasprotju z začasno prometno ureditvijo, je treba odstraniti ali prekriti, razen označb na vozišču.
6. Kadar se v območju delovišča nahaja križišče, mora biti na vseh krakih križišča predvidena ustrezna prometna signalizacija, ki opozarja na delo na cesti in ki omogoča urejanje prometa.
7. Z namenom zagotavljanja upoštevanja omejitve hitrosti se smejo uporabljati naprave za meritve hitrosti in naprave za obveščanje o dejanski hitrosti vožnje.
8. Z namenom zagotavljanja boljše obveščenosti voznikov o trajanju, vrsti del in dolžini začasne prometne ureditve se smejo na primernem mestu na območju gradbišča ali na območju neposredno za prehodom na nasprotno smerno vozišče postaviti obvestilne table primerne velikosti.«.
3. člen
V 21. členu se v prvem odstavku besedilo »največje urne obremenitve« nadomesti z besedilom »prometne obremenitve«.
Naslov tabele 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 1: Minimalne širine prometnih pasov (m) v odvisnosti od kategorije ceste, prometne obremenitve, števila in položaja prometnih pasov«.
V tabeli 1 se besedilo »vozil/uro« in »vozil/h« nadomesti z besedilom »PLDP«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena sme biti na dvopasovnih ostalih cestah širina prometnega pasu manjša, če je po teh prometnih pasovih s prometno signalizacijo dovoljena vožnja le vozilom določene širine.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Slike 19, 20 in 21 se nadomestijo s slikami 19, 20 in 21 iz priloge tega pravilnika.
4. člen
V 22. členu se naslov tabele 2 spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 2: Načini urejanja prometa«.
5. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Promet na območju zožitve se lahko ureja samo z znakom »delo na cesti« (I-19), ko je dovoljena hitrost 50 km/h ali manj in:
– je dolžina območja zožitve 20 m ali manj, promet pa je urejen izmenično enosmerno, prometna obremenitev v obeh smereh na območju zožitve pa je 50 vozil/h ali manj, ali
– dolžina območja zožitve ni omejena, promet je urejen dvosmerno, prometna obremenitev na območju zožitve pa ni omejena.«.
6. člen
V 25. členu se besedilo »R (L+40)« nadomesti z besedilom »R=(L+2x20)«.
7. člen
Naslov 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(največje dovoljene hitrosti)«.
Naslov tabele 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 3: Največje dovoljene hitrosti v odvisnosti od širine prometnih pasov v premi«.
8. člen
V drugem odstavku 30. člena se beseda »opoldansko« nadomesti z besedo »popoldansko«.
9. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prometna oprema, način in pogoji za uporabo prometne opreme, ki se uporablja v območju začasne prometne ureditve, so prikazani v tabeli 7a.
(2) V elaboratu zapore ceste mora biti obrazložena uporaba ali neuporaba priporočene prometne opreme iz tabele 7a. Uporaba ali neuporaba se utemeljuje s količino in strukturo prometnega toka, pogoji zmanjšane vidljivosti, dolžino zapore, časom trajanja zapore, časom vzpostavljanja zapore, časom motenja prometa in podobno.
Tabela 7a: Prometna oprema, način in pogoji za uporabo prometne opreme
+--------------+----------------------+------------------------+
|  prometna  | uporaba je obvezna | uporaba je priporočena |
|  oprema  |           |            |
|       |           |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
|montažni   |za kanaliziranje   |za dodatno razmejitev  |
|vodilni    |prometa na mestih,  |voznih površin od    |
|robniki,   |kjer se        |površin za pešce    |
|dodatno    | prometni pasovi za  |            |
|opremljeni z |vožnjo v isto smer  |            |
|markerji   |ločijo in kasneje   |            |
|       |ponovno združijo, ter |            |
|       |za zagotavljanje   |            |
|       |vožnje vozil v    |            |
|       |določeni smeri na   |            |
|       |določenem območju po |            |
|       |točno določeni    |            |
|       |prometni površini   |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
|svetlobno   |na odsekih cest, kjer |pri preusmerjanju dveh |
|odbojna    |se pogosteje pojavlja |prometnih pasov, ki sta |
|telesa za   |zmanjšana vidljivost, |vzporedna, na istem   |
|poudarjanje  |in na območjih, kjer |smernem vozišču     |
|začasno    |sta          |            |
|označenih   |preusmerjena dva   |            |
|ločilnih črt |prometna pasova na  |            |
|       |nasprotno smerno   |            |
|       |vozišče        |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
|zaporne    |za označevanje manjših|      –      |
|vrvice in   |delovišč na nizko   |            |
|trakovi    |prometnih cestah   |            |
|       |           |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
|markerji   |dvosmerna cesta zunaj |na prometnejših cestah |
|       |naselja, kjer se   |            |
|       |pogosteje pojavlja  |            |
|       |zmanjšana vidljivost |            |
|       |           |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
|začasne    |– na območju prehoda |– na območju prehoda  |
|varnostne   |in po celi dolžini za |preko sredinskega    |
|ograje    |ločevanje prometa   |ločilnega pasu in na  |
|       |vozil v primerih, ko |dolžini najmanj 50 m na |
|       |je na         |nasprotnem smernem   |
|       | nasprotnem smernem  |vozišču v primeru, ko  |
|       |vozišču na cestah   |je na nasprotno smerno |
|       |zunaj naselja     |vozišče preusmerjen en |
|       |vzpostavljen dvosmerni|prometni pas, ki je ves |
|       |promet po štirih   |čas trajanja zapore   |
|       |prometnih pasovih,  |vzpostavljen v isti   |
|       |– na območju prehoda |smeri,         |
|       |preko sredinskega   |– na območju prehoda in |
|       |ločilnega pasu in na |po celi dolžini za   |
|       |dolžini najmanj 50 m |ločevanje prometa vozil |
|       |na nasprotnem smernem |v primerih, ko je na  |
|       |vozišču v primeru, ko |nasprotnem smernem   |
|       |sta na nasprotno   |vozišču na cesti zunaj |
|       |smerno vozišče    |naselja vzpostavljen  |
|       |preusmerjena dva   |dvosmerni promet po   |
|       |prometna pasova, ki  |treh prometnih pasovih, |
|       |sta ves čas trajanja |ki so ves čas trajanja |
|       |zapore vzpostavljena v|zapore vzpostavljeni v |
|       |isti smeri,      |isti smeri, in ko    |
|       |– na območju prehoda |zapora traja več kot  |
|       |in po celi dolžini za |štirinajst dni     |
|       |ločevanje prometa   |            |
|       |vozil v primerih, ko |            |
|       |je na         |            |
|       |nasprotnem smernem  |            |
|       |vozišču na cesti zunaj|            |
|       |naselja vzpostavljen |            |
|       |dvosmerni promet po  |            |
|       |treh prometnih    |            |
|       |pasovih, četrti    |            |
|       |prometni pas pa poteka|            |
|       |mimo delovišča po   |            |
|       |istem smernem vozišču |            |
|       |kot prej, in ko zapora|            |
|       |traja več kot     |            |
|       |štirinajst dni    |            |
+--------------+----------------------+------------------------+
10. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za zagotavljanje udeležbe vozil določene višine, katerim je s prometnimi znaki vožnja dovoljena, mora biti zagotovljena uporaba naprav za kontrolo višine vozil, opozarjanje na previsoko vozilo in za preprečitev vožnje previsokih vozil.«.
11. člen
V 60. členu se v šesti alinei 1. točke beseda »redarje« nadomesti z besedo »reditelje«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. En izvod dovoljenja za zaporo ceste in en izvod elaborata zapore ceste morata biti vedno na delovišču. Izvajalec del je dolžan predstavniku upravljavca ceste, Prometnega inšpektorata, Policije oziroma izvajalca rednega vzdrževanja cest na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v elaborat.«.
12. člen
V prvem odstavku 61. člena se za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– betonske varnostne ograje, uporabljene za fizično ločevanje območja gradbišča in dela ceste, po katerem se odvija promet, morajo biti postavljene v skladu s predpisom o pogojih in načinu postavitve varnostnih ograj,«.
Dosedanje sedma, osma, deveta in deseta alinea postanejo osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
13. člen
V prvem odstavku 62. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorni vodja izvajalca del oziroma od njega pooblaščen odgovorni vodja del postavljavca zapore ali odgovorna oseba, pooblaščena s strani organizatorja prireditve, mora:«.
Na koncu prve alinee prvega odstavka se doda besedilo »v primeru prireditve pa zabeleženi v zapisniku, ki se izdela v ta namen,«.
14. člen
V »Prilogi št. 1 – Tipske sheme zapor« se za shemo »ZAPORA A-1« doda nova shema »ZAPORA A-1-1« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA A-3« se nadomesti s shemo »ZAPORA A-3« iz priloge tega pravilnika.
Za shemo »ZAPORA A-4« se doda nova shema »ZAPORA A-5« iz priloge tega pravilnika.
Za shemo »ZAPORA B-3« se doda nova shema »ZAPORA B-4« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA C2+1+1 list 1« se nadomesti s shemo »ZAPORA C2+1+1 list 1« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA C2+1+1 list 2« se nadomesti s shemo »ZAPORA C2+1+1 list 2« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA D2+1+1 list 2« se nadomesti s shemo »ZAPORA D2+1+1 list 2« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA D2+1+1 list 3« se nadomesti s shemo »ZAPORA D2+1+1 list 3« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA Z-5« se nadomesti s shemo »ZAPORA Z-5« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA N-15« se nadomesti s shemo »ZAPORA N-15« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA N-16« se nadomesti s shemo »ZAPORA N-16« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA N-17« se nadomesti s shemo »ZAPORA N-17« iz priloge tega pravilnika.
Za shemo »ZAPORA K-4« se doda nova shema »ZAPORA K-5« iz priloge tega pravilnika.
Shema »ZAPORA V-8« se nadomesti s shemo »ZAPORA V-8« iz priloge tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2008/24-0032074
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2411-0033
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti