Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3775. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč, stran 12053.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Zavrč sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč
1. Začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN
Zakon o prostorskem načrtovanju v prvem odstavku 95. člena določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Navedeni pravilnik je pričel veljati 14. 11. 2007.
Razlog za pripravo OPN ni samo zahteva Zakona o prostorskem načrtovanju, temveč nov prostorski načrt zahtevajo tudi razvojne potrebe občine in drugih oseb.
Pred uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju je za Občino Zavrč in občine Spodnjega Podravja tekel postopek priprave strategije prostorskega razvoja, za katerega je bil sprejet Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06). V tem postopku, pričetem na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), pa so že bila upoštevana tudi določila Zakona o prostorskem načrtovanju in na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora za strategijo prostorskega razvoja so bila izdelana delovna gradiva strateškega dela občinskega prostorskega načrta posameznih občin, katerih vsebina izhaja iz določil Zakona o prostorskem načrtovanju. Delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta, izdelano za območje Občine Zavrč, bo uporabljeno v postopku priprave OPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.
Občina odda izdelavo OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08). Izbrani izdelovalec izdela enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa (Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007–2013), razvojnih potreb občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za občinsko središče Zavrč določi na podlagi urbanističnega načrta.
Pri pripravi OPN se uporabijo naslednja gradiva:
– strokovne podlage za strateški del občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč,
– delovno gradivo strateškega dela občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč.
4. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
V postopku priprave OPN so predvideni naslednji roki:
– sklep župana o začetku postopka: avgust 2008,
– objava sklepa v uradnem glasilu (Uradnem listu Republike Slovenije) in v svetovnem spletu (http://www.zavrc.si); objavljen sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam: september 2008,
– priprava osnutka OPN: 60 dni po izbiri izdelovalca OPN,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po izdelavi osnutka OPN,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN: 30 dni po prejemu smernic,
– morebitno usklajevanje smernic: 20 dni,
– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka,
– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na Ministrstvu za okolje in prostor, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 20 dni po izdelavi okoljskega poročila,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,
– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni,
– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 15 dni po sprejemu stališč,
– priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN (če je potrebno izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga OPN: 75 dni ali daljši rok, če je namesto sklepa ministra potrebno pridobiti sklep vlade (sklep vlade je potreben v primeru, ko nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN njihove smernice niso bile upoštevane, ali ko Ministrstvo za okolje in prostor zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi),
– druga obravnava in sprejem predloga OPN na občinskem svetu: 30 dni po prejemu sklepa ministra (ali sklepa vlade) o potrditvi predloga OPN,
– objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice k osnutku OPN, so:
a) na državni ravni:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (za področje gozdarstva),
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor (za področje gozdarstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo (za področje lovstva in ribištva),
– Zavod za ribištvo Slovenije (za področje ribištva),
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek za porečje reke Drave, Maribor (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (za področje varstva nepremične kulturne dediščine),
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje energetike),
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (za področje mineralnih surovin),
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije (za področje elektronskih komunikacij),
– ELES Elektro – Slovenija (za področje prenosa električne energije),
– Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje plinovodnega omrežja),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za področje cest),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (za področje državnega cestnega omrežja),
– DARS d.d. (za področje avtocestnega omrežja),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje letalstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom pred požarom),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo (za področje obrambe),
– Ministrstvo za zunanje zadeve (Občina Zavrč meji na Republiko Hrvaško),
– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge;
b) na lokalni ravni:
– Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38, Maribor (za področje telekomunikacijskega omrežja),
– Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje občinskih cest (lokalne ceste, javne poti).
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.
6. Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha za območje Občine Zavrč veljati Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale (Uradni list RS, št. 98/06).
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zavrč (http://www.zavrc.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine Zavrč.
Št. 350-00004/2008
Zavrč, dne 27. avgusta 2008
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost