Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3774. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica, stran 12052.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve PUP)
(1) Del območja naselja Vrhnika se ureja s prostorskim izvedbenim aktom – Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06; v nadaljnjem besedilu: PUP V3).
(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP V3 je v imenu investitorja GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje podal Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika, dne 26. 3. 2008.
(3) Pobuda je bila podana, ker želi investitor GPG Inženiring d.d. na Vrhniki (območje urejanja V3S/4, morfološka enota 1A/1) graditi preobremenilni nasip že pred sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe in vrtec z vso pripadajočo infrastrukturo, zelenimi in parkirnimi površinami (OPPN Podhruševca).
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP V3 je del območja urejanja V3S/4, morfološka enota 1A/1 oziroma zemljišče s parc. št. 2662/1 k.o. Vrhnika.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev PUP V3 pripravi Primis Vrhnika d.d.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– prostorskega plana Občine Vrhnika,
– investicijskih namer investitorja,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njihovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP V3 teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+----------------------------------------+---------------------+
|Faza                  |     Rok     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka sprememb in dopolnitev |  september 2008  |
|PUP                   |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev smernic           | september–oktober |
+----------------------------------------+  2008, 30 dni   |
|Obvestilo o CPVO            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Dopolnitev osnutka sprememb in     |  oktober 2008   |
|dopolnitev PUP             |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javno naznanilo             | 7 dni pred začetkom |
|                    | javne razgrnitve  |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   | oktober–november  |
|                    |  2008, 30 dni   |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava stališč do pripomb in     |  november 2008  |
|predlogov javnosti           |           |
+----------------------------------------+           |
|Priprava predloga sprememb in      |           |
|dopolnitev PUP             |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja    | november–december |
|prostora                |  2008, 30 dni   |
+----------------------------------------+---------------------+
|Predložitev usklajenega predloga    |   januar 2008   |
|sprememb in dopolnitev PUP odboru in  |           |
|občinskemu svetu v sprejem       |           |
+----------------------------------------+           |
|Sprejem spremembe in dopolnitve PUP z  |           |
|odlokom in objava v uradnem glasilu   |           |
+----------------------------------------+---------------------+
(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti Vrhnika - Breg.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
2. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana)
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
6. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
7. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
8. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
9. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Stegne 19, 1210 Ljubljana - Šentvid
10. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
11. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
12. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, sprememb in dopolnitev PUP V3 ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor GPG Inženiring d.d.
7. člen
(objava)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-6/2008 (5-08)
Vrhnika, dne 22. avgusta 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost