Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3772. Tarifni sistem za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje, stran 12047.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), 11. člena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2007), 44. čl. Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in predhodnega soglasja Sveta Mestne občine Velenje št. 015-02-24/2003 z dne 20. 5. 2008, izdaja Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za Mestno občino Velenje
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračun oskrbe s hladom, ki ga Komunalno podjetje Velenje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer) zagotavlja svojim odjemalcem. S tarifnim sistemom se določajo tudi načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba hladu in razpoložljive hladilne moči proizvodnih virov ter hladilnega sistema, zagotavljal racionalni razvoj energetskega sistema ter racionalno koriščenje proizvodno distribucijskih naprav in objektov.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce hladu na območju Mestne občine Velenje.
3. člen
V tem Tarifnem sistemu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– distribucija hladu je izbirne lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji hladu do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer hladu je izvajalec dejavnosti distribucije hladu, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– odjemalec hladu je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer hladu na podlagi pisne pogodbe dobavlja hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec hladu je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– odjemno mesto je točka v hladilni postaji, kjer distributer hladu pod pogoji za dobavo in odjem hladu omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec hladu prevzema dobavljeno energijo;
– merilna naprava je merilnik hladu na odjemnem mestu ki meri neposredno dobavljeno količino hladu, ki je osnova za obračunavanje dobavljenega hladu odjemalcem;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na hladilni postaji odjemalca hladu, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči hladilne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v hladilni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja hladu;
– priključna moč je nazivna moč internih hladilnih naprav odjemalca hladu, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja hladu o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo hladu;
– proizvodnja hladu je priprava hladu po absorpcijskem postopku z uporabo toplotne energije;
– razdelilnik stroškov dobavljenega hladu je pisni dogovor med odjemalci hladu, ki omogoča porazdelitev stroškov hladu, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev hladu. Odjemalci hladu z razdelilnikom določijo deleže stroškov za hlad, dobavljenega na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– obračunska hladilna moč v (W, kW, MW),
– dobavljena količina hladilne energije v (kWh, MWh).
5. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske hladilne moči [EUR/MW/leto ali EUR/KW/leto],
– cena za enoto dobavljene količine hladilne energije [EUR/MWh],
– števnina merilnika hladilne energije (EUR/kom).
Cena za enoto obračunske hladilne moči in cena za enoto dobavljene količine hladu se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
6. člen
Storitve distributerja hladu, ki so vključene v ceno za enoto obračunske moči, so:
– stroški obračuna po posameznih odjemalcih hladu oziroma po posameznih odjemnih mestih po vnaprej dogovorjenem razdelilniku stroškov,
– stroški obračunske hladilne moči.
Storitev se obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in je javno dostopen vsem odjemalcem hladu.
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV HLADU V TARIFNO SKUPINO
7. člen
Odjemalci hladu so razdeljeni v eno tarifno skupino.
IV. OBRAČUN DOBAVE HLADU
8. člen
Obračun dobave hladu se pri posameznem odjemalcu naredi z:
– obračunom obračunske hladilne moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljenih količin hladilne energije po veljavni ceni na enoto,
– obračunom števnine na enoto.
Števnina zajema periodične stroške vzdrževanja, overjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav na odjemnem mestu. Obračunava se mesečno po potrjenem in javno objavljenim cenikom distributerja hladu.
9. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s hladom preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljeni hlad obračunava skladno z dogovorjenim razdelilnikom stroškov na tem odjemnem mestu in ustrezno tarifno skupino.
10. člen
Količina dobavljene hladilne energije se obračuna na podlagi mesečnih odčitkov glavne obračunske merilne naprave. Odjemalci plačujejo hlad in števnino mesečno na podlagi izdanih računov, položnic ali drugega veljavnega dokumenta.
11. člen
Znesek za obračunsko moč se obračunava šest mesecev od aprila do oktobra (mesečno 1/6 od letnega stroška).
12. člen
Odjemalec mora plačati dobavljen hlad in ostale storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, položnice ali drugega veljavnega dokumenta.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer hladu zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave obveznosti.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko distributer hladu zahteva plačilo vnaprej. Količina hladilne energije, za katero lahko distributer hladu zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
13. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje hladilne postaje, ki je v lasti odjemalca, plača odjemalec distributerju električne energije.
14. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljen hlad oziroma storitve, ki jih opravlja distributer hladu na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje oziroma po posebni dobavni pogodbi z odjemalcem, sprejema distributer hladu samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa. Pripombe ali ugovor k prejetemu računu ne odloži plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta Tarifni sistem sprejme distributer hladu, ko poda nanj soglasje Svet Mestne občine Velenje. Tarifni sistem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, veljati pa začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. KPV/TSH/17-06-08
Velenje, dne 17. junija 2008
EVA 2008-2111-0077
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Marijan Jedovnicki l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost