Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3771. Splošni pogoji za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje, stran 12041.

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 22. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), 11. člena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2007), 44. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in predhodnega soglasja Sveta Mestne občine Velenje št. 015-02-24/2003 z dne 20. 5. 2008, izdaja Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za Mestno občino Velenje
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem hladu iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem hladu Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o. (v nadaljevanju: distributer), investitorji ali odjemalci na področju oskrbe s hladom iz distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja, investitorje in vse odjemalce hladu, ne glede na to, ali so sklenili posebno pogodbo ali ne.
2. člen
Pojmi in oznake, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo sledeče pomene:
– distribucija hladu je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji hladu do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer hladu je izvajalec dejavnosti distribucije hladu, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z hladom oskrbuje več kot eno stavbo;
– hladilna postaja je vezni člen med hladilnim omrežjem in internimi hladilnimi napravami odjemalca hladu. S svojim delovanjem uravnava dobavo hladu v interne hladilne naprave;
– interne hladilne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste hlajenja: konvektorsko, stensko in talno hlajenje;
– investitor je pravna ali fizična oseba;
– merilnik hladu na odjemnem mestu meri neposredno dobavljeno količino hladu, ki je osnova za obračunavanje dobavljenega hladu odjemalcem;
– merilno mesto je mesto, kjer je nameščen merilnik porabe hladu;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na hladilni postaji odjemalca hladu, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči hladilne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v hladilni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja hladu;
– odjemno mesto je točka v hladilni postaji, kjer distributer hladu pod pogoji za dobavo in odjem hladu omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec hladu prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec hladu je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer hladu na podlagi pisne pogodbe dobavlja hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec hladu je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo hladu;
– priključna moč je nazivna moč internih hladilnih naprav odjemalca hladu, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja hladu o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do hladilne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema hladu podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– proizvodnja hladu je priprava hladu po absorpcijskem postopku z uporabo toplotne energije;
– razdelilnik stroškov dobavljenega hladu je pisni dogovor med odjemalci hladu, ki omogoča porazdelitev stroškov hladu, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev hladu. Odjemalci hladu z razdelilnikom določijo deleže stroškov za hlad, dobavljenega na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer hladu pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– sprememba odjemalčevih hladilnih naprav je katerakoli tehnična ali tehnološka sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe obratovalnih parametrov pri delovanju hladilnih naprav;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA HLADU
3. člen
Energetske naprave v upravljanju distributerja hladu so:
– absorpcijska naprava za proizvodnjo hladu,
– distribucijsko omrežje hladu,
– merilniki hladu, ki so bili preneseni v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture in pogodbeno upravljanje na distributerja hladu.
4. člen
Investitor ali odjemalec lahko po končani gradnji priključnega voda, le tega prenese v uporabo in upravljanje distributerju s pogodbo.
Za prevzem v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– objekti morajo imeti vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo in urejena lastninska razmerja,
– postopek prevzema mora biti izveden zapisniško,
– prevzem potrdi organ upravljanja distributerja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA HLADU
5. člen
Energetske naprave odjemalca so:
– priključni vod, če le-ta ni bil prenesen v knjigovodsko evidenco infrastrukture in pogodbeno upravljanje na distributerja hladu,
– hladilna postaja,
– interne hladilne naprave,
– delilniki stroškov hladu.
6. člen
Odjemalčeve hladilne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja hladu.
Investitorjeve ali odjemalčeve hladilne naprave se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščene osebe distributerja hladu, investitorja ali odjemalca. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih hladilnih napravah, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo obračunske hladilne moči.
Za vsako spremembo odjemalčevih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba obračunske moči, mora investitor ali odjemalec predhodno pridobiti soglasje distributerja hladu.
7. člen
Distributer hladu nadzoruje gradnjo priključnega voda in hladilne postaje, nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, izdanih projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje hladu.
IV. VZDRŽEVANJE NAPRAV
8. člen
Naprave distributerja hladu, ki so pogodbeno prenesene v upravljanje distributerju hladu, vzdržuje distributer na svoje stroške; stroški rednega in investicijskega vzdrževanja pa so vkalkulirani v fiksnem delu prodajne cene hladu.
9. člen
Vzdrževanje priključnega voda, ki ni pogodbeno prenesen v upravljanje distributerju, lahko opravlja distributer hladu le na osnovi sklenjene letne vzdrževalne pogodbe ali pisnega naročila.
Pogodbeno ali naročeno vzdrževanje odjemalčevega priključnega voda obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja,
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključnega voda,
– registracijo napak v delovanju s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
10. člen
Redne preglede, popravila, zamenjave, odčitavanja in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi opravlja distributer hladu ali od njega pooblaščena oseba.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec s števnino.
11. člen
Hladilnih postaj, internih hladilnih naprav odjemalca in delilnikov stroškov distributer ne vzdržuje.
V. IZDAJA SOGLASIJ
12. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoje hladilne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene hladilne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje. Obračunsko moč je mogoče spremeniti enkrat letno, pri čemer je vlogo za spremembo potrebno vložiti do 31. marca za tekoče obdobje. Vloga za spremembo obračunske moči se vloži na naslov distributerja hladu in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Riziko spremembe obračunske moči prevzema odjemalec hladu.
13. člen
Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov.
Distributer izda projektne pogoje in soglasja na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih zahtevanih dokumentov, navedenih v nadaljevanju:
a) projektni pogoji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo umestitve objekta v prostor,
– osnovni podatki o predvidenemu objektu,
– ocena priključne hladilne moči objekta.
b) soglasja
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI) internih hladilnih naprav in priključnega voda,
c) soglasja za priključitev obstoječih objektov na distribucijsko omrežje:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekt za izvedbo (PZI) internih hladilnih naprav in priključnega voda.
d) soglasja za spremembo obračunske moči:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– tehnična dokumentacija, opredeljena v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega hlajenja.
14. člen
Distributer mora investitorju ali odjemalcu v zakonsko predpisanih rokih izdati pisne odločbe iz prejšnjega člena:
– če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam usklajena s temi Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– če so izpolnjene vse zahteve iz izdanih projektnih pogojev in soglasja,
– če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave hladu,
– če ima poravnane vse zapadle obveznosti do distributerja.
15. člen
Izdano pisno soglasje velja najdlje eno leto od izdaje do izvedbe oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če distributer izdajo soglasja zavrne, mora v odločbi navesti vzroke zavrnitve.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN HLADILNE POSTAJE
16. člen
V projektnih pogojih določi tehnično-tehnološke in sprejemljive načine, lego energetskih vodov hladilne postaje distributer hladu skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil in ekonomičnostjo dobave hladu.
17. člen
Nadzor nad gradnjo se izvaja v skladu s 7. členom teh splošnih pogojev.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
18. člen
Distributer hladu priključi odjemalčeve naprave na distribucijsko omrežje, po tem ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil distributerja hladu.
VIII. ZAČETEK DOBAVE HLADU
19. člen
Distributer hladu začne dobavljati hlad po tem, ko je sklenjena ustrezna dobavna pogodba z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi Splošnimi pogoji, Tarifnim sistemom in Sistemskimi obratovalnimi navodili. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za hlad. Obvezna sestavina dobavne pogodbe je tudi ustrezen, nediskriminatoren in potrjen razdelilnik stroškov od vseh odjemalcev hladu.
Interna delitev stroškov za hlad posameznim odjemalcem ni obveznost distributerja.
Distributer hladu in investitor ali odjemalec potrdita začetek dobave hladu ali spremembo odjemalčevih energetskih naprav s pisnim dokumentom. V pisnem dokumentu o začetku dobave hladu mora biti poleg ostalega navedena priključna in obračunska hladilna moč ter popisano stanje merilnih naprav.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na napravo distributerja hladu ali odjemalčeve hladilne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi pisnega naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih hladilnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala kakršnakoli neposredna ali posredna škoda.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
20. člen
Pogodbo o dobavi hladu skleneta distributer in odjemalec oziroma investitor v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči distributerju hladu. Pogodba o dobavi hladu je praviloma sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer hladu in odjemalec ne dogovorita drugače.
V večstanovanjskih stavbah se pogodba sklene s pooblaščenim predstavnikom odjemalcev.
Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju, pa kljub temu prične z odjemom hladu je šteti, da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in koriščenja hladu.
Pogodba o dobavi hladu velja in zavezuje tako distributerja, kot investitorja/odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene hladu. Če želi odjemalec po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom hladu, mora odjemalec izvesti vse zahtevane postopke, kot pri prvi priključitvi na energetsko omrežje.
Pogodba o dobavi hladu vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko hladilna moč,
– cene na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
21. člen
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi hladu samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odstop od pogodbe o dobavi hladu ni mogoč v primeru zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca hladu na skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec odpove dobavo hladu, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi pred potekom enega leta vse fiksne stroške za vse mesece prekinitve dobave hladu, ki bi jih plačeval, če bi hlad prejemal neprekinjeno, v 15 dneh in enkratnem znesku ter vse stroške ponovne priključitve na distribucijsko omrežje hladu.
22. člen
Odjemalec mora distributerja pisno in v 30-dnevnem roku obvestiti o vseh statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem.
V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.
V primeru spremembe odjemalca, prevzame dosedanji odjemalec obveznosti plačevanja dobavljenega hladu ter drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način distributerja obvestil o nastalih spremembah.
V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji odjemalec o tem obvestiti distributerja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– enotno matično številko novega odjemalca,
– podatke o zaposlitvi,
– davčna številka.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike sledeče podatke:
– naziv firme,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov hlajenja. V primeru, da najemnik ne poravna stroškov distributerju je odjemalec (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila o spremembah je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi hladu zavezan dosedanji odjemalec.
23. člen
Pogodbe o dobavi hladu so praviloma tipske pogodbe.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
24. člen
Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju hladu razdelilnik stroškov hladu, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Na osnovi razdelilnika stroškov se določijo deleži stroškov za porabljen hlad, za posamezna odjemna mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.
Delež stroškov za hlad za posamezno obračunsko mesto dostavi pooblaščenec odjemalcev do vsakega 20. v mesecu. Kolikor distributer hladu do navedenega dne v mesecu ne prejme pisnega obvestila o deležih stroškov za posamezno obračunsko mesto, obračuna hlad po zadnjih znanih kriterijih za posamezno obračunsko mesto.
Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži razdelilnika hladu za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave hladu po podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.
25. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbo o dobavi hladu samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odpoved pogodbe velja le, če pogodbe odpovedo vsi odjemalci na skupnem odjemnem mestu.
XI. STORITEV DOBAVE HLADU
26. člen
Distributer hladu praviloma zagotavlja na odjemnem mestu hlad od aprila do oktobra vse dni, v času od 6. do 21. (razen ko vstopijo v veljavo členi 27, 42 in 43 teh Splošnih pogojev).
27. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem in ekonomiko hlajenja v Mestni občini Velenje pogoji za dobavo hladu toliko spremenijo, da so potrebne tehnično-tehnološke spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijskih napravah in/ali odjemalčevih energetskih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskih napravah distributer, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih hladilnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijskih napravah, mu distributer ni dolžan dobavljati hladu, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa distributer opravi delo na odjemalčeve stroške.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENEGA HLADU
28. člen
Dobavljene količine hladu se ugotavljajo na podlagi mesečnih odčitkov porabljenega hladu na merilnih napravah.
29. člen
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu odčita pooblaščena oseba distributerja, razen če se odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav, predpisanega z zakoni in podzakonskimi akti.
Če distributer zaradi razlogov, ki so na strani odjemalca, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi obvestila distributerja pisno sporočiti pravilni odčitek v zahtevanem času in na način, kakor to s pisnim obvestilom določi distributer.
Če odjemalec pisno ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni pisni poziv distributerja ne omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer za obračunski mesec obračuna dobavljene količine hladu skladno z določili 34. člena teh Splošnih pogojev ter stroške tretjega in vseh nadaljnjih poskusov odčitavanja in nadziranja stanja merilnih naprav. Poračun dejanske porabe hladu se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po zadnji veljavni ceni.
31. člen
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico in dolžnost preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena nedopustna odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če preizkus merilnih naprav pokaže večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena količina hladu pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave obračuna skladno z določili 34. člena teh splošnih pogojev.
32. člen
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino hladu obračuna skladno z določili 34. člena teh splošnih pogojev.
33. člen
Če je pri odjemalcu, zaradi spremembe obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
34. člen
V primeru, ko je merilnik za hlad v okvari ali ga ni mogoče iz kakršnegakoli vzroka odčitati, se opravi obračun za obračunsko obdobje z upoštevanjem povprečnih dnevnih zunanjih temperatur zraka, po postopku:
               Q = Q(h) x K x Y x Fk
Pri tem oznake pomenijo:
… dobavljena količina hladu v (MWh)
… obračunska moč hladilnih naprav za klimatizacijo prostorov (W, kW, MW)
K … ekvivalentno število ur obratovanja distribucijskega omrežja, ko merilnik ni deloval
Y … faktor odjema hladu:
– za dobavo hladu, ko so odjemalčeve hladilne naprave prevzete v redno obratovanje in je uporabno dovoljenje izdano, znaša 1,0;
– za dobavo hladu v času poskusnega obratovanja, ko odjemalčeve hladilne naprave niso prevzete v redno obratovanje in ni izdano uporabno dovoljenje, znaša 1,3;
– za neupravičen odjem hladu, znaša 2;
Fk … faktor korekcijski (MWh, GJ). Izračunamo ga tako, da primerjamo dejansko porabo hladu v primerljivem obdobju ko je merilnik deloval z računsko porabo po splošnih pogojih.
Fk se ne upošteva v primeru neopravičenega odjema.
V primeru nedelovanja merilnika hladu je Fk za prvo hladilno obdobje 1.
XIII. REKLAMACIJA
35. člen
Kvaliteto dobavljenega hladu (pretok, tlak in temperaturni režimi) na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, oziroma pooblaščenec odjemalcev v več stanovanjskih objektih.
Reklamacijo je potrebno podati distributerju v pisni obliki ali po faksu. Ustne reklamacije se ne upoštevajo razen, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene tudi v pisni obliki.
36. člen
Kolikor je na podlagi ustrezno podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (do 24 ur) mora distributer posredovati odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v osmih dneh od prejema pisne reklamacije.
37. člen
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do prejete reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za ustrezno razrešitev reklamacije.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM HLADU
38. člen
Če odjemalec odjema hlad brez soglasja distributerja ali če namerno vpliva na merilne naprave na odjemnem mestu v škodo distributerja, je distributer upravičen za obdobje ugotovljenega neupravičenega odjema zaračunati porabljen hlad skladno z določili 34. člena teh splošnih pogojev.
39. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem hladu zaračuna za čas delovanja distribucijskega omrežja v tekočem in preteklem hladilnem obdobju.
40. člen
Odjemalec mora distributerju hladu plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom hladu.
41. člen
Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja na sistem hlajenja v stavbi, ki je že priključena na distribucijsko mrežo, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih hladilnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna novo hladilno moč, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi in povečanju obračunske hladilne moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE HLADU
42. člen
Distributer prekine dobavo hladu po poprejšnjem obvestilu (dopis in sredstva javnega obveščanja):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj na distribucijskem omrežju,
– zaradi razširitve distribucijskega omrežja,
– zaradi prekinitve dobave toplote energije za proizvodnjo hladu (predvideni letni remonti na distribucijskem sistemu toplotne energije).
Distributer prekine dobavo hladu po poprejšnjem opominu:
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijske mreže in če moti dobavo hladu drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje ustrezno svojih hladilnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje, varno obratovanje, oziroma ustrezno dobavo,
– če odjemalec ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve hladilne naprave,
– če odjemalec preprodaja dobavljen hlad brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljenega hladu in na odjemnem mestu in ne poravna drugih obveznosti do distributerja več kot dva meseca zapored ali štiri mesece v enem letu. V opominu pred prekinitvijo oskrbe (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi hladu ni mogoč) se odjemalcu ponudi še 15-dnevni rok, v katerem mora poravnati vse zapadle obveznosti do distributerja hladu,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih naprav.
43. člen
Distributer ustavi dobavo hladu takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih, regulacijskih, omejevalnih ali registracijskih naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti hladilnega medija,
– če odjemalec odvzema hladilni medij (vodo) iz distribucijske mreže brez soglasja distributerja hladu,
– če odjemalčeve naprave ogrožajo osebe, objekte in okolje,
– če ob pomanjkanju hladu zaradi okvare na proizvodnem viru ali distribucijskem sistemu, ne upošteva pisnih in javnih navodil o omejevanju odvzema hladu.
44. člen
Ponovna dobava hladu po prekinitvi oskrbe se prične, ko se odpravijo vsi razlogi za nastalo ustavitev in ko se distributerju poravnajo vsi nastali stroški in škoda.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA HLADU
45. člen
Distributer je dolžan:
– zagotavljati odjemalcu hlad do pogodbene vrednosti obračunske moči oziroma skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti,
– izvajati vsa potrebna redna in investicijska vzdrževalna dela na napravah distribucijskega sistema hlajenja,
– obveščati odjemalce o predvidenih daljših ustavitvah (več ko 12 ur) dobave hladu preko lokalnih sredstev javnega obveščanja,
– obveščati odjemalce o predvidenih krajših ustavitvah (od 4 do 12 ur) dobave hladu z internim pisnim obvestilom,
– v primeru večje okvare na odjemalčevih napravah, mora distributer v najkrajšem možnem času le-te ustrezno izključiti iz obratovalnega sistema.
46. člen
Distributer ima pravico preverjati, nastaviti in zapečatiti regulacijske, registracijske in merilne naprave, da se s tem zagotavljajo ustrezni obratovalni pogoji, ki izhajajo iz: projektne dokumentacije odjemalčevih naprav, dobavne pogodbe, Sistemskih obratovalnih navodili, Tarifnega sistema, zakonskih in podzakonskih aktov, ne glede na spremembo kakovosti hlajenja pri odjemalcu.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA HLADU
47. člen
Odjemalec hladu je dolžan:
– podpisati dobavno pogodbo z distributerjem hladu,
– zagotavljati normalno in varno obratovanje in vzdrževanje svojih energetskih naprav,
– ne sme spreminjati nastavljenih vrednosti: obračunske hladilne moči, pretoka in temperaturnih režimov na odjemalčevih napravah,
– ne sme spreminjati, brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih energetskih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih napravah,
– zagotavljati, da je hladilna postaja v ustreznem, zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– zagotavljati, da je v prostoru hladilne postaje ustrezna obratovalna dokumentacija s tehničnim opisom, shemami strojnih in elektro energetskih naprav ter napeljav,
– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve energetske in merilne naprave tako, da so delavcem distributerja zagotovljeni ustrezni delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obveščati distributerja o motnjah pri dobavi hladu,
– odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih energetskih naprav,
– da z obratovanjem svojih hladilnih naprav ne moti obratovanja drugih odjemalcev ali distributerja,
– da ne preprodaja dobavljenega hladu brez distributerjevega soglasja,
– omogočiti priključitev hladilnih naprav še drugim odjemalcem, če distribucijsko omrežje prenese še dodatne odjemne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– v hladilni postaji omogočiti distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvestiti distributerja o okvari regulacijskih, merilnih ali registracijskih naprav,
– odgovarjati za škodo distributerja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na energetskih napravah,
– da v celoti in redno plačuje svoje obveznosti do distributerja hladu,
– omogočiti dobavitelju distributerju, da v vsakem trenutku opravi kontrolo izmer hladilnih teles in naprav v stavbi.
XVIII. KONČNI DOLOČBI
48. člen
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega hlajenja v Mestni občini Velenje izda distributer hladu v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve teh Splošnih pogojev.
49. člen
Te Splošne pogoje sprejme distributer hladu, ko poda nanje soglasje Svet Mestne občine Velenje. Splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. KPV/SPH/17-06-08
Velenje, dne 17. junija 2008
EVA 2008-2111-0076
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Marijan Jedovnicki l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost