Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3770. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, stran 12040.

Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v povezavi s 40. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. izredni seji dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
1. člen
(javni interes)
S tem sklepom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica«.
S tem sklepom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov, način financiranja izvedbe projekta in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu v skladu z 41. členom ZJZP.
Javni partner v projektu iz drugega odstavka tega člena je Občina Sodražica. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
(javni interes)
Občina Sodražica je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB-1), načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica ter na podlagi določb Zakona o javno zasebnem partnerstvu sprejema odločitev o obstoju javnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica ter da je najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno zasebnega partnerstva. Na podlagi navedene dokumentacije je najprimernejša oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko partnerstvo, saj je nosilec poslovnega tveganja izvajanja zasebni partner.
3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica« je:
– izgradnja infrastrukture odprtega širokopasovnega omrežja za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni zgrajene ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju.
Uporabi se BOT (build – operate – transfer) model ureditve medsebojnih razmerij med javnim in zasebnim partnerjem glede lastništva in upravljanja omrežja v skladu z 80. členom ZJZP v delu omrežja, zgrajenim z zasebnimi sredstvi. V delu omrežja, zgrajenim iz evropskih sredstev, se uporabi BTO (build – transfer – operate) model ureditve medsebojnih razmerij med javnim in zasebnim partnerjem.
4. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja)
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
– objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga,
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenje ponudb,
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (koncesijska pogodba).
5. člen
(obveznosti partnerjev)
Obveznosti javnega partnerja so:
– izbrati zasebnega partnerja,
– kandidirati na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESSR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba,
– podelitev služnostnih pravic zasebnemu partnerju na zemljiščih v lasti javnega partnerja, kjer bo zasebni partner izgradil omrežje z lastnimi sredstvi.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
– na območjih, kjer za to obstaja ekonomski interes, izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo,
– na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena s sredstvi strukturne politike Evropske unije zgraditi omrežje, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javnega partnerja ter določeno obdobje upravljati in vzdrževati,
– uporabnikom omrežja zaračunavati vnaprej opredeljen znesek (znesek, opredeljen v vlogi, na podlagi katere bo izbran kot zasebni partner).
6. člen
(pravice partnerjev)
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z evropskimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po poteku najmanj 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v stanju, kot bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z javnimi ali evropskimi sredstvi, v obdobju najmanj 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
(komisija za izbor zasebnega partnerja)
Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica« sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in vsaj en član morata imeni najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva po tem sklepu, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člana komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja morata biti prisotna predsednik in najmanj en član komisije.
Naloge komisije iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga,
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes.
– izvedba odpiranja vlog za izbor izvajalca javno zasebnega partnerstva,
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju vlog,
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno tehnično pomoč in svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa uporablja zunanje strokovnjake.
8. člen
(uporaba in dostop do širokopasovnega omrežja)
Omrežje širokopasovnih povezav bodo ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih upravljavec omrežja določi, lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim in začasnim bivališčem oziroma sedežem v Občini Sodražica (uporabniki),
– osebe, ki imajo stalno ali začasno bivališče oziroma sedež v občini, ki meji na Občino Sodražica,
– osebe, ki so lastniki počitniških objektov v Občini Sodražica.
Osebe iz prejšnjega odstavka bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja.
9. člen
(tveganje zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije celotno izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta javno-zasebnega partnerstva iz tega sklepa, v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena pogodba o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij med javnim in zasebnim partnerjem.
10. člen
(pooblastilo župana)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
11. člen
(končna določba)
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Sodražica.
Št. 381-3/2008
Sodražica, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost