Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3769. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača, stran 12039.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je župan Občine Semič dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Območje proizvodno servisne cone Vrta se ureja z zazidalnim načrtom (Uradni list RS, št. 27/98, 27/05). Območje je namenjeno za proizvodne, servisne, transportne, prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti ter šport in rekreacijo.
Zazidalni načrt se spreminja in dopolnjuje na pobudo investitorja, ki potrebujejo za razvoj obstoječe dejavnosti dodatne površine.
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal sočasno s pripravo in sprejemanjem sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 37/98, 91/04).
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
Zasnova območja mora vsebovati prometne, komunalne in energetske ureditve, urejanje zelenih površin, razporeditev in gabarite objektov, gradbene parcele. Predvidene prometne ter komunalne in energetske ureditve se morajo prilagoditi in navezovati na obstoječo in načrtovano infrastrukturo. Opredeljene morajo biti dejavnosti in pričakovani vplivi na okolje ter določena vplivna območja.
3. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev ter mnenja na predlog prostorskega akta:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
– Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, 8340 Črnomelj,
– Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
4. Roki za pripravo prostorskega akta
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|– sklep o začetku priprave ZN     |avgust 2008      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– izdelava osnutka ZN         |avgust 2008      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– pridobivanje smernic        |september 2008     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– izdelava dopolnjenega osnutka ZN  |oktober 2008      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– javna razgrnitev in obravnava ZN  |oktober, november 2008 |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– izdelava in sprejem stališč     |november 2008     |
|do pripomb              |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– izdelava predloga ZN        |december 2008     |
|na podlagi stališč          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– pridobitev mnenj nosilcev      |december 2008, januar |
|urejanja prostora k predlogu ZN    |2009          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– izdelava dopolnjenega predloga ZN  |januar 2009      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– sprejem odloka na občinskem svetu  |januar 2009      |
+--------------------------------------+-----------------------+
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Semič, ki plača vse stroške izdelave posameznih faz prostorskega akta, geodetskega načrta, smernic in mnenj.
6. Končni določbi
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-02/2008-13
Semič, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost