Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3768. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003, stran 12038.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je župan Občine Semič dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
S tem sklepom župan Občina Semič določa, da se v postopku priprave prouči in pripravi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 37/98, 91/04) (v nadaljnjem besedilu: SD PP), na pobudo obstoječega investitorja v proizvodno servisni coni Vrtača, za spremembo namembnosti zemljišč oziroma za razširitev območja za poselitev.
Predlagana pobuda je v skladu z izhodišči strategije razvoja Občine Semič, ki se je odločila, da navedeno spremembo prostorskega plana pelje ločeno, kot to dovoljuje 96. člen ZPNačrt, ki je pravna podlaga za pripravo SD PP.
2. Območje prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev območja proizvodno servisne cone Vrtača za razvojne potrebe obstoječega investitorja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev pripravi izvajalec v sodelovanju z občino in investitorjem.
4. Roki za pripravo
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega plana bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
– osnutek SD PP                    15 dni
 
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora    30 dni
in potrebnost SPVO                      
 
– izdelava dopolnjenega osnutka in okoljskega     14 dni
poročila                           
 
– pridobitev potrdila o ustreznosti okoljskega     30 dni
poročila                           
 
– javna razgrnitev SD PP                30 dni
 
– izdelava predloga SD PP               14 dni
 
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in    75 dni
potrditev predloga SD PP                   
 
– pridobitev sklepa ministra oziroma vlade       30 dni
 
– sprejem odloka o SD PP na občinskem svetu      15 dni.
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 8 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora na državni ravni za potrebe SD PP:
– Ministrstvo za okolje in prostor – za področje poselitve,
– Ministrstvo za okolje in prostor – področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor – področje oskrbe, odvajanja in čiščenja voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje upravljanja z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor – področje energetike,
– Ministrstvo za kulturo – področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za obrambo – področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo – področje obrambe,
– Ministrstvo za promet – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, OP Novo mesto – področje prometa,
– Ministrstvo za gospodarstvo – področje obveznih rezerv,
– Ministrstvo za gospodarstvo – področje gospodarskega razvoja, gospodarske dejavnosti, industrije, malega gospodarstva, gospodarskih con,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – področje kmetijstva,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – področje varstvo kulturne dediščine.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni za potrebe SD PP so:
– Občina Semič – področje občinskih cest,
– Javno podjetje Komunala Črnomelj – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto – področje energetike,
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike,
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike,
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez.
V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi osnutka prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se naknadno vključijo v postopek.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-03/2008-11
Semič, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost