Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3767. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Semič, stran 12037.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je župan Občine Semič dne 28. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Semič
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega načrta Občine Semič
Občina Semič je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in Programa priprave (Uradni list RS, št. 41/05) pričela s pripravo nove občinske prostorske dokumentacije. V tem času je občina pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in zagotovila potrebne strokovne podlage. Tako je doslej pridobila vse obvezne in potrebne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter izdelala osnutek SPRO, vendar gradiv še ni javno razgrnila.
V okviru postopka je občina poleg prve prostorske konference, na kateri je bil potrjen program priprave in obvestila sosednjim občinam, pridobila tudi odločbo o obvezni izdelavi CPVO za potrebe SPRO.
Glede na stanje v prostoru, kakor tudi politiko urejanja prostora, je priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: OPN) potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in Bele krajine kot celote ter v smislu prekomejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško za bolj usklajen razvoj prometne in druge infrastrukture,
– policentričen razvoj naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-političnih, socialnih in pravnih razmer in z njim prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– revitalizacija opuščenih kočevarskih vasi,
– spremembe namenske rabe prostora.
Veljavni prostorski plan je potrebno na podlagi ZPNačrt nadomestiti z OPN, ki bo opredelil prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v Občini Semič, v novih družbenogospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji. Pravno podlago za pripravo OPN predstavlja prvi odstavek 95. člena ZPNačrt.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in uporabne za pripravo OPN, smiselno se dopolnijo skladno z zakonskimi in podzakonskimi določili. V postopku priprave OPN je potrebno izdelati še urbanistični načrt Semiča.
3. Roki za pripravo
Priprava OPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+----------------------------+---------------------+-----------+
|Faza            |Nosilec       |Rok/dni  |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|sklep o pripravi OPN    |Župan        |   1   |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|izdelava strokovnih podlag |Izdelovalec     |  60   |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|izdelava osnutka OPN    |Izdelovalec     |  45   |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|pridobivanje smernic    |MOP na podlagi vloge |  37   |
|              |občine        |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|dopolnjen osnutek in    |Izdelovalec     |  45   |
|izdelava okoljskega     |           |      |
|poročila          |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|javna razgrnitev in javna  |občina, izdelovalec |  37   |
|obravnava          |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|zavzemanje stališč do    |občina, izdelovalec |  20   |
|pripomb           |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|potrditev stališč do    |občinski svet, občina|  10   |
|pripomb in seznanitev    |           |      |
|javnosti          |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|priprava predloga OPN    |Izdelovalec     |  30   |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|vloga ministrstvu za mnenje |Občina        |   7   |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|ministrstvo pridobi     |MOP         |  21   |
|mnenja nosilcev       |           |      |
|urejanja prostora      |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|sklep o potrditvi      |pristojno ministrstvo|  30   |
|sprejemljivosti vplivov   |           |      |
|izvedbe OPN na okolje    |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|sklep MOP o potrditvi    |Minister       |  17   |
|predloga OPN        |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
|sprejem odloka na      |občinski svet    |  30   |
| občinskem svetu      |           |      |
+----------------------------+---------------------+-----------+
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 13 mesecev.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – področje poselitve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – področje okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – področje rabe in upravljanja z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor – področje kmetijstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije – področje gozdarstva,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – izhodišča za ohranjanje narave,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto – izhodišča za ohranjanje narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – področje varstva kulturne dediščine,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – varstvo kulturne dediščine,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – varstvo kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranje in analize, OP Novo mesto – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, OP Novo mesto – področje prometa,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo – področje prometa,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo – področje mineralnih surovin, rudarstva,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije – področje telekomunikacij,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Enota Maribor – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o. – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Eles PE – področje energetike,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg – področje blagovnih rezerv,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo – omrežje ustanov zdravstvene dejavnosti,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva – omrežje izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega in srednjega šolstva,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport – razvoj športa in športne infrastrukture,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo – omrežje visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino – izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoj socialne infrastrukture,
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve – izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami,
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko – izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj,
– Občina Semič – področje občinskih cest,
– Javno podjetje Komunala Črnomelj – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto – področje energetike,
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike,
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike,
– Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in zvez.
Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva, agencija, uradi in zavodi, pristojni za posamezna področja in prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi osnutka prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se naknadno vključijo v postopek.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-03/2008-12
Semič, dne 28. avgusta 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost