Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3764. Pravilnik o dodeljevanju hišnih kompostnikov v Občini Kranjska Gora, stran 12034.

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 65/07), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) in v skladu z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/08) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji dne 27. 8. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju hišnih kompostnikov v Občini Kranjska Gora
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za dodelitev hišnih kompostnikov za organske odpadke v brezplačno uporabo občanom Občine Kranjska Gora, z namenom zmanjšanja količine odloženih organskih odpadkov iz Občine Kranjska Gora na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.
2. člen
Občina Kranjska Gora lahko, v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto, izvede nakup hišnih kompostnikov za organske odpadke, prostornine do 400 l in jih po postopku iz tega pravilnika dodeli občanom v brezplačno uporabo.
3. člen
Dodelitev hišnih kompostnikov se izvede na podlagi javnega razpisa. Za izvedbo postopka župan imenuje komisijo. Komisija pripravi javni razpis in pripravi predlog dodelitve hišnih kompostnikov v brezplačno uporabo, ki ga predloži pristojni občinski službi.
4. člen
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za prijavo na javni razpis,
– merila za dodelitev hišnih kompostnikov,
– število hišnih kompostnikov, ki so na razpolago za proračunsko leto,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev hišnih kompostnikov,
– rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo obrazec vloge in dobijo dodatne informacije.
5. člen
Prijavo na razpis lahko vloži kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora,
– je lastnik stanovanjske hiše in zelenih površin.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– ime in priimek prijavljenega kandidata – lastnika stanovanjske hiše,
– podatke o velikosti zelenih površin z navedbo parcelne številke in katastrske občine,
– izjavo, da ima prijavljeni kandidat stalno bivališče na območju Občine Kranjska Gora,
– izjavo, da je prijavljeni kandidat lastnik zelenih površin, ki mu omogočajo postavitev hišnega kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih stanovanjskih stavb ali javnih površin.
6. člen
Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj in datum pregleda in ocene vlog;
– imena prisotnih članov komisije;
– seznam prijavljenih kandidatov prispelih vlog;
– predlog upravičencev do hišnega kompostnika;
– druge ugotovitve.
Zapisnik podpišejo navzoči člani komisije.
7. člen
Komisija prijavljene kandidate, ki so oddali nepopolne vloge pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki ga določi. Nepopolne vloge, ki jih prijavljeni kandidati v določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija na podlagi ugotovitve o izpolnjevanju pogojev po tem pravilniku pripravi predlog izbranih prijavljenih kandidatov, katerim se dodeli hišni kompostnik v brezplačno uporabo. Predlog posreduje pristojni službi občinske uprave.
Na podlagi predloga komisije pristojna služba občinske uprave prijavljenim kandidatom izda sklep.
8. člen
Prijavljeni kandidat zoper sprejeti sklep lahko vloži pritožbo na župana Občine Kranjska Gora, v roku 8 dni od dneva prejema sklepa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi vlagatelji.
Prijavljeni kandidat, ki se pritoži, mora v pritožbi navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Razlog pritožbe ne morejo biti merila za dodelitev hišnega kompostnika.
9. člen
Prednost pri dodelitvi hišnega kompostnika imajo kandidati, ki imajo v lasti večji obseg zelenih površin.
Za zelene površine se po tem pravilniku štejejo: zelenice, okrasno drevje in grmičevje, zelenjavni vrtovi in sadovnjaki.
10. člen
Z izbranimi kandidati se sklene pogodba, s katero se podrobneje uredi pravice in obveznosti v zvezi z dodelitvijo hišnega kompostnika v brezplačno uporabo in ravnanje po izteku dobe uporabe.
Prejemniki hišnega kompostnika ne smejo odtujiti ali namerno poškodovati pred iztekom dobe uporabe. V nasprotnem primeru so dolžni povrniti občini stroške nakupa.
11. člen
Nosilci aktivnih kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do dodelitve hišnih kompostnikov po tem pravilniku.
12. člen
Kompost, pridobljen s hišnim kompostiranjem, mora prejemnik hišnega kompostnika uporabljati za lastne potrebe in ga ne sme prodajati.
V hišni kompostnik se ne odlaga odpadkov iz materiala, ki se v naravi ne razgradijo, kot so: steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, olja, kosti, meso, maščobe, izločki domačih živali in ljudi ter pleveli, ki semenijo.
Prejemnik hišnega kompostnika mora upoštevati določila Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.
13. člen
Za vsa vprašanja v zvezi z postopkom dodeljevanja hišnih kompostnikov, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
14. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila v zvezi z določbami tega pravilnika opravlja pristojna služba v okviru občinske uprave Občine Kranjska Gora.
15. člen
Pristojna strokovna služba občinske uprave vodi evidenco prejemnikov hišnih kompostnikov, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– datum prejema.
Prejemnik hišnega kompostnika ni upravičen do ponovne dodelitve hišnega kompostnika pri naslednjih razpisih za ta namen.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v uradnem glasilu občine in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/9-1/2008-VK
Kranjska Gora, dne 27. avgusta 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost