Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3763. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora, stran 12031.

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/97, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08 – Odločba US), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo ZP-1UPB4), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) na 18. redni seji dne 27. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Kranjska Gora določa pravila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil na naslednjih področjih:
– varovanju javnega reda in miru na javnih krajih in zasebnih prostorih,
– varovanju premoženja,
– varstvu okolja,
– varovanju zdravja in čistoče ter varovanju okolja,
– skrb za zunanji videza naselij in zelenih površin,
– obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Kranjska Gora, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– javni kraj je: vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur,
– javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi,
– javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični nasadi, pokopališča, otroška in športna igrišča, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajevnih skupnosti na območju občine in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra,
– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,
2. kopati živali na javnih kopališčih,
3. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost,
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
5. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute,
6. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev,
7. metati predmete, če se s tem ogroža varnost ljudi in premoženja,
8. odlagati les ali zelenje, kosovne in gradbene odpadke, na javne površine, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali druge površine, kjer potekajo javni infrastrukturni vodi,
9. odlagati kosovne odpadke v skupne prostore večstanovanjskih hiš, kateri za to niso namenjeni,
10. od ponedeljka do sobote, od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, v času od prvega junija do tridesetega septembra pa od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin,
11. z vpitjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov in glasbil motiti okolico,
12. vznemirjati ljudi z metanjem petard, prižiganjem raket in drugimi močnimi poki,
13. popivati v prodajalnah ali na drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač,
14. sankati, smučati, drsati, rolati ali se igrati z žogo na javnih cestah in drugih javnih prometnih površinah,
15. za vožnjo po javnih prometnih površinah, športnih in rekreacijskih progah in drugih površinah v naravnem okolju uporabljati motorne sani razen za reševalno dejavnost, oskrbo planinskih koč ter urejanje smučarskih in tekaških prog.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Organizator je dolžan:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
2. zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežne dovoljene ravni hrupa,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev, parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
5. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči,
6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,
7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VAROVANJE PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine ali premoženje ki predstavlja javno dobro.
9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe tako, da rastline povzročajo škodo na komunalnih vodih, javni površini ali zgradbi ali z rastjo v območje ceste ovirajo uporabo ceste ali druge javne prometne površine,
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli,
3. poškodovati drevje, grmičevje ali cvetje na javnih zelenih površinah,
4. saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju z določili prostorskih aktov občine,
5. uporabljati javne zelene površine ali odstraniti gozd za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti,
6. v bivalnem okolju sežigati komunalne in druge odpadke, ter netiti ogenj v naravnem okolju,
7. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah, gozdnih vlakah,
8. prisloniti kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k stenam zgradb, na izložbena okna ali na druga mesta, ki niso zato namenjena in se s prislanjanjem lahko povzroči škoda, ovira promet vozil ali prehod pešcev,
9. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,
10. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti, ter postavljati ograje manj kot 0.5 m od roba javne ceste,
11. metati sneg na vozišče s pločnikov ali dvorišč pri čiščenju snega ter metati sneg z vozišč in dvorišč na pločnike, ter kolesarske steze.
IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA
10. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni. Za prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopustiti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov iz prejšnjega stavka na svoja zemljišča.
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino, kjer onesnažujejo vodo ali drugače ogrožajo zdravje ljudi,
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh,
4. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih področjih vodnih virov,
5. prati in popravljati vozila na javnih površinah,
6. pustiti greznice, odtočne kanale, kompostne jame odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznic po površini,
7. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije in izpljunke na pločnike, ceste, dvorišča,
8. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
9. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano postaviti šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah in na drugih zemljiščih, ki niso za to določena.
12. člen
Po končanih delih na javnih prometnih in javnih zelenih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni:
1. poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena,
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani,
3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče,
4. poskrbeti, da se očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali zdrsnil s streh na površine, ki pripadajo njihovim objektom, čim prej, najkasneje pa do 9. ure dopoldan, podnevi pa sneg sproti odstranjevati,
5. ob poledici posipavati površine ob hišah in drugih zgradbah, s soljo ali peskom,
6. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih,
7. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
14. člen
Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil ni dovoljeno puščati na javnih prometnih površinah, parkiriščih in zelenih površinah ter na zasebnih površinah vidnih z javnih površin.
15. člen
Na območju občine ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev in drugih objektov za oglaševanje, razen pod pogoji, ki jih določa občinski predpis, ki ureja to področje.
Prav tako v varovalnem pasu občinskih cest ter na površinah namenjenim pešcem, ni dovoljeno postavljati gostinskih vrtov oziroma miz in stolov za opravljanje gostinske dejavnosti.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI
16. člen
Psov, konj in drugih domačih živali ni dovoljeno voditi na:
– otroška in športna igrišča,
– zelene površine v bližini vzgojno-varstvenih, zdravstvenih in drugih javnih ustanov,
– zelenice, cvetlične otoke,
– javna kopališča in
– pokopališča.
17. člen
Na ulicah, trgih, rekreacijskih in gozdnih površinah, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se živali lahko vodijo le na povodcih.
18. člen
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
19. člen
Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v nočnem času dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma naselju.
20. člen
Živali je prepovedano imeti nastanjene na podstrešjih, v kleteh in drugih neprimernih prostorih. Balkonov in teras stanovanjskih blokov in stolpičev ni dovoljeno uporabljati za trajno namestitev živali.
VII. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških po določbah tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku po določbah tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z globo 130,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 8. in 9. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
23. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka. Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
24. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12., 13., 14., 15. člena tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12., 13., 14., 15. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
25. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 16., 17., 18., 19. in 20. člena tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/96 in 37/97).
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007/11-1/2008-BP
Kranjska Gora, dne 27. avgusta 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost