Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3761. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007, stran 12025.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji dne 27. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2007 so realizirani v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V EUR
------------------------------------------------------------
   konto                   REALIZ. 2007
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       9.100.883
70  DAVČNI PRIHODKI               4.948.405
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.797.776
   703 Davki na premoženje           1.513.460
   704 Domači davki na blago in storitve     637.169
71  NEDAVČNI PRIHODKI              3.656.025
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    2.157.033
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            11.327
   712 Denarne kazni                4.581
   713 Prihodki od prodaje blaga in        283.386
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.199.698
72  KAPITALSKI PRIHODKI              135.207
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        14.352
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      120.855
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 5.270
   730 Prejete donacije iz domačih virov      5.270
74  TRANSFERNI PRIHODKI              355.976
   740 Transferni prihodki iz drugih       355.976
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.828.142
40  TEKOČI ODHODKI                1.861.752
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     376.782
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     59.707
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.353.843
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                   71.420
41  TEKOČI TRANSFERI               1.986.943
   410 Subvencije                 51.702
   411 transferi posameznikom in         674.910
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    361.981
   in ustanovam
   413 Drugi domači tekoči transferi       898.350
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.911.652
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.911.652
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.067.795
   431 Investicijski transferi pravnim in    1.898.844
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    168.953
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        1.272.741
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH     1.272.741
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   1.119.628
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev proračuna preteklih let v višini 932.452 € je bil že razporejen v proračun za leto 2008, od tega 22.123 € namenskih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij, presežek leta 2007 pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2008.
Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2007 je naslednji:
Sredstva požarne takse               1.053,00 €
 
Sredstva pavšalne turistične takse         2.309,75 €
 
Sredstva okoljske dajatve – odlaganje odpadkov  29.761,85 €
 
Sredstva okoljske dajatve – odvajanje odpadnih  41.732,21 €
voda                             
 
Sredstva za gradnjo kanalizacije (priključnine)  9.283,94 €
 
Sredstva počitniške dejavnosti           4.324,73 €
 
Skupaj:                     88.465,48 €.
4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2007 v višini 130.199,31 € se prenese v leto 2008.
5. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1- 32/2007-MP
Kranjska Gora, dne 25. avgusta 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti