Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3760. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, stran 12021.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 15. redni seji dne 3. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
I. VSEBINA PROGRAMA OPREMLJANJA
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš in športno-rekreacijskih površin s spremljajočimi objekti na območju, ki ga opredeljujejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu: ZN) vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah v Občini Braslovče. Obravnavano območje je nezazidano in komunalno neurejeno.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja je izdelan na podlagi:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 21/90) ter prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96) z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 19/01),
– Odlok o Zazidalnem načrtu vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah (Uradni list SRS, št. 13/71) ter Spremembe in dopolnitve ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah (Uradni list RS, št. 105/05),
– PGD Prometna in komunalna ureditev na območju ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah (Vizura Matko d.o.o. Celje, št. proj. 093/06),
– Podatki Občine Braslovče o že vloženih sredstvih v izvedbo ZN,
– Okvirni terminski plan izvedbe projekta,
– Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2008),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08).
Program opremljanja je izdelan za obračunsko območje, ki obsega parcele št. 449/182, 449/183, 449/185, 449/186, 449/187, 449/188, 449/189, 449/190, 449/191, vse k.o. Male Braslovče.
Območje opremljanja meri okoli 1,60 ha.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
Na območju urejanja predstavljajo obstoječo komunalno opremo:
– Prometno omrežje (obstoječa lokalna cesta 990200 Male Braslovče–Preserje, ki poteka na zahodni strani kompleksa in ima priključek skozi Male Braslovče na cesto Šentrupert–Logarska dolina);
– Vodovodno omrežje: glavni vodovod v izvedbi PEHD Ø 110 mm, ki poteka ob zahodnem robu ureditvenega območja in vodovod Ø 90 mm, ki poteka ob cestišču na vzhodni strani ureditvenega območja;
– Električno omrežje (preko ureditvenega območja potekata dva obstoječa daljnovoda DV 20 kV; TP Male Braslovče-Cvikl in prosto stoječa omarica R7, preko katerih bo urejena tudi oskrba ureditvenega območja z električno energijo);
– Telefonsko omrežje (ureditveno območje bo povezano na TC Braslovče 3052 in TK razvodišče).
4. člen
Predvidena komunalna oprema na območju opremljanja zajema:
– dovozni cesti “C1” (276,89 m2) in “C2” (179,49 m2), ki bosta enosmerni, širine 3.00 m in z obojestransko utrjeno bankino širine 0.50 m,
– trije meteorni kanali, zmogljivosti med DN 250 mm do 400 mm, skupne dolžine 408,8 m, s 24 revizijskimi jaški DN 800 mm in eno ponikovalnico,
– trije fekalni kanali, zmogljivosti med DN 250 mm in 300 mm, skupne dolžine 391,5 m, z 18 revizijskimi jaški DN 800 mm in lokalno čistilno napravo zmogljivosti 100 PE,
– dva vodovoda, zmogljivosti DN 100 mm, skupne dolžine 440,1 m, s 5 nadzemnimi hidranti,
– nizkonapetostno električno omrežje,
– javno razsvetljavo, ki bo urejena ob dovoznih cestah,
– telekomunikacijsko omrežje,
– organizirano zbiranje in odvoz odpadkov.
Gradnjo vse novo predvidene komunalne infrastrukture bo občina izvajala v skladu z določili Zakona o gradnji objektov. Izvajalce del vse predvidene komunalne infrastrukture bo občina izbrala na podlagi izvedbe postopkov, določenih v zakonu o javnih naročilih.
Za izgradnjo električnega omrežja na tem obračunskem območju bo občina sklenila zavezujočo pogodbo, s katero bo uskladila dinamiko izgradnje tega omrežja ter način zaračunavanja teh stroškov zavezancem – investitorjem.
5. člen
Skupni stroški investicije znašajo:
+-----------------------------------------------+--------------+
|       Skupni stroški v €        |   Opis   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1) Zemljišče in objekti            |       0|
|                        |       |
|2) Prostorska, projektna in druga       |    30.317|
|dokumentacija                 |       |
|                        |       |
|3) Gradnja komunalne infrastrukture      |       |
|                        |       |
|3/1) Prometno omrežje             |    39.317|
|                        |       |
|3/2) Vodovodno omrežje             |    71.971|
|                        |       |
|3/3) Meteorna kanalizacija           |    91.964|
|                        |       |
|3/4) Fekalna kanalizacija           |    79.103|
|                        |       |
|3/5) Javna razsvetljava            |       |
|                        |       |
|3/6) Druge ureditve              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupaj                     |    312.672|
+-----------------------------------------------+--------------+
Občina bo s spremembami in dopolnitvami tega odloka naknadno opredelila stroške opremljanja tistih vrst predvidene komunalne opreme, ki še niso zajeti v okviru 5. člena tega odloka.
6. člen
Vsa predvidena komunalna oprema bo izvedena v obdobju 2008–2013. Dinamika vlaganj sredstev v komunalno opremo bo določena v načrtih razvojnih programov, ki jih bo občina sprejemala letno za vsaj dve leti naprej.
Občina bo zagotovila komunalno opremo po dinamiki, ki je prikazana v posebnem gradivu »Program opremljanja območja ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah«. Strokovne službe občine bodo, ob sprejetju načrta razvojnih programov za izvedbo tega programa opremljanja, izdelale natančnejši rokovnik izvedbe programa opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške investicije, zmanjšane za sofinanciranje drugih v izgradnjo načrtovane komunalne infrastrukture ter za sredstva, ki jih bo Občina Braslovče namenila za izvedbo predvidene komunalne infrastrukture iz proračuna. Občina bo iz nenamenskih virov sredstev zagotovila potrebno komunalno infrastrukturo za športno-rekreacijske površine. Iz tega razloga smo pri izračunih komunalnega prispevka upoštevali le del ureditvenega območja za stanovanjske namene.
Občina bo za namene izvedbe tega Odloka iz proračuna namenila skupno 71.289 €. Občina bo zagotovila sofinanciranje izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja na tem območju.
Ob upoštevanju navedenega, je obračunska vrednost investicije naslednja:
+--------------------+----------+--------+----------+----------+
|    Opis    | Skupni | Drugi |Nenamenski|Obračunski|
|          |stroški v |viri v €| viri  |stroški v |
|          |  €   |    |občine v |  €   |
|          |     |    |  €   |     |
+--------------------+----------+--------+----------+----------+
|1) Zemljišče in   |     0|    0|    0 |    0 |
|objekti       |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|2) Prostorska,   |  30.317|    0|  6.912 |  23.404 |
|projektna in druga |     |    |     |     |
|dokumentacija    |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3) Gradnja     |     |    |     |     |
|komunalne      |     |    |     |     |
|infrastrukture   |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/1) Prometno    |  39.317|    0|  8.964 |  30.353 |
|omrežje       |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/2) Vodovodno   |  71.971|    0|  16.409 |  55.562 |
|omrežje       |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/3) Meteorna    |  91.964|    0|  20.968 |  70.996 |
|kanalizacija    |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/4) Fekalna    |  79.103|    0|  18.035 |  61.067 |
|kanalizacija    |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/5) Javna     |     |    |     |     |
|razsvetljava    |     |    |     |     |
|          |     |    |     |     |
|3/6) Druge ureditve |     |    |     |     |
+--------------------+----------+--------+----------+----------+
|Skupaj       |  312.672|    0|  71.289 | 241.383 |
+--------------------+----------+--------+----------+----------+
Obračunski stroški gradnje komunalne opreme znašajo 241.383 €.
8. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunski stroški preračunajo na skupno površino parcel (Cpij) in na skupno neto tlorisno površino objektov (Ctij) na obračunskem območju, in sicer za obstoječo in novo predvideno komunalno opremo.
Skupna višina komunalnega prispevka predstavlja seštevek:
– komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, izračunanega po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče,
– komunalnega prispevka za novo predvideno ali rekonstruirano komunalno opremo, izračunanega po merilih določenih s tem odlokom.
Pri izračunu komunalnega prispevka bo upoštevan naslednji obrazec za izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture:
KP(i) = (A(parcela) x D(pij)) + (K(dejavnost)·B(tlorisna) x D(ti))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i)    komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 
      infrastrukture,                 
 
A(parcela) površina parcele objekta,            
 
D(pi)    delež parcele pri izračunu komunalnega      
      prispevka,                    
 
K      faktor dejavnosti,                
(dejavnosti)                         
 
B(tlorisna) neto tlorisna površina predvidenega objekta,   
 
D(ti)    delež neto tlorisne površine objekta pri     
      izračunu komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek za obstoječo in novo predvideno komunalno opremo predstavlja seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smo povprečne stroške na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme ter po posameznih obračunskih območij povzeli po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče. Merila za izračun komunalnega prispevka za obstoječo opremo za območje ZN so naslednja:
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Vrsta komunalne opreme | Obračunsko |  Cpij  |  Ctij  |
|            | območje  |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Cestno omrežje     |   OC   |    8,40|    29.35|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Javna razsvetljava   |  OJR   |    0.08|    0.28|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Javne površine     |  OJP   |    0.18|    0.64|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Vodovodno omrežje   |  OV1   |    0.67|    2,36|
+-----------------------+------------+------------+------------+
|Ekološki otoki     |  OEO   |    0.00|    0.01|
+-----------------------+------------+------------+------------+
Cpij = povprečni obračunski stroški na vsoto površin parcel
Ctij = povprečni obračunski stroški na vsoto neto tlorisnih površin.
Za izračun komunalnega prispevka za novo predvideno opremo pa smo upoštevali naslednje osnove:
– skupna površina parcel na območju opremljanja znaša 8,883,00 m2,
– skupna ocenjena neto tlorisna površina, ocenjena na podlagi SIST ISO 1.781,33 m2,
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 05, delež neto tlorisne površine pa 0,5,
– faktor dejavnosti znaša za stanovanjsko gradnjo 1,0, za gradnjo garaž (garaže izven stavb) znaša 0,70, faktor za nestanovanjske stavbe pa 1,10.
Na tej podlagi izračunani povprečni stroški po posameznih vrstah komunalne infrastrukture so:
+--------------+----------+--------+---------+-------+---------+
|  Vrsta   |Obračunski|Površina|  Neto |Strošek| Strošek |
| stroška   | stroški | parcel | tlorisna| na m2 | na m2 |
|       | skupaj |    | površina|parcele|  neto |
|       |     |    |     | (Cpij)| tlorisne|
|       |     |    |     |    | površ. |
|       |     |    |     |    | (Ctij) |
+--------------+----------+--------+---------+-------+---------+
|1)      |     0|  8.883|  1.781|  0,00|   0,00|
|Zemljišče   |     |    |     |    |     |
|in objekti  |     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|2)      |  23.404|  8.883|  1.781|  2,63|  13,14|
|Prostorska,  |     |    |     |    |     |
|projektna   |     |    |     |    |     |
|in druga   |     |    |     |    |     |
|dokumentacija |     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|3) Gradnja  |     |    |     |    |     |
|komunalne   |     |    |     |    |     |
|infrastrukture|     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|3/1)     |  30.353|  8.883|  1.781|  3,42|  17,04|
|Prometno   |     |    |     |    |     |
|omrežje    |     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|3/2)     |  55.562|  8.883|  1.781|  6,25|  31,19|
|Vodovodno   |     |    |     |    |     |
|omrežje    |     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|3/3)     |  70.996|  8.883|  1.781|  7,99|  39,86|
|Meteorna   |     |    |     |    |     |
|kanalizacija |     |    |     |    |     |
|       |     |    |     |    |     |
|3/4)     |  61.067|  8.883|  1.781|  6,87|  34,28|
|Fekalna    |     |    |     |    |     |
|kanalizacija |     |    |     |    |     |
+--------------+----------+--------+---------+-------+---------+
|Skupaj v €  |  241.383|    |     |    |     |
+--------------+----------+--------+---------+-------+---------+
9. člen
Povprečni stroški, preračunani na enoto se revalorizirajo od sprejema programa opremljanja do polnega meseca pred izstavitvijo odmerne odločbe. Za revalorizacijo komunalnega prispevka se upoštevajo indeksi rasti cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja. Cene v odloku veljajo na dan 31. 6. 2008.
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
V. DRUGI POGOJI IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Občina bo pri odmeri komunalnega prispevka upoštevala velikosti parcel za gradnjo, določene s projektom parcelacije, izdelanem na podlagi veljavnega ZN.
Občina bo pri odmeri komunalnega prispevka upoštevala dejanske neto tlorisne površine objektov, ki bodo ugotovljene iz projektne in tehnične dokumentacije posameznega investitorja. Ne glede na predhodno navedeno, bo občina pri odmeri komunalnega prispevka upoštevala minimalno možno velikost objekta, ki je enaka 70% maksimalno možne neto tlorisne površine objektov, določene v ZN.
Občina bo v odmerni odločbi upoštevala le tiste vrste komunalne infrastrukture, za katere so podani vsi predpisani pogoji za odmero komunalnega prispevka.
V primeru sprememb in dopolnitev tega odloka bo občina naknadno (po uradni dolžnosti) odmerila komunalni prispevek, za vse tiste vrste komunalne infrastrukture, ki je opredeljena v ZN, a še ni zajeta v tem odloku.
12. člen
Občina bo pri nadomestni gradnji, rekonstrukciji, prizidavi in nadzidavi izračunala komunalni prispevek kot razliko med stanjem pred investicijo in stanjem po investiciji za vso tisto komunalno opremo, na katero se lahko investitorjev objekt priključi in za katero je že plačal komunalni prispevek.
Zavezancem, pri katerih je bila pri izračunu komunalnega prispevka upoštevana minimalno določena neto tlorisna površina, bo občina oprostila plačilo komunalnega prispevka za vse spremembe velikosti neto tlorisnih površin, ki so manjše ali enake upoštevani v že izdani odmerni odločbi.
13. člen
Občina bo z namenom pospešitve pozidave na tem območja dopustila možnosti, da s posameznim investitorjem oziroma s skupino investitorjev sklene pogodbo o opremljanju dela ali celotne predvidene komunalne opreme. V okviru te pogodbe bo občina zahtevala izvedbo komunalne opreme v skladu z ZN in izdelano projektno dokumentacijo ter v kvaliteti, ki bo omogočila prenos zgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem javnih služb na območju občine.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju bo občina odmerila zavezancu komunalni prispevek v višini:
– določeni z odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (obstoječa komunalna oprema),
– 70% vrednosti stroškov dokumentacije, določenih s tem programom.
Investitor je dolžan občini poravnati odmerjeni komunalni prispevek v rokih določenih z odmerno odločbo.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju za gradnjo dela ali celotne komunalne opreme na obravnavanem območju občina ne bo poračunala, niti plačala morebiti nastalo razliko med dejanskimi stroški pogodbeno opredeljene gradnje komunalne opreme in višino komunalnega prispevka, obračunanega za novo predvideno opremo po tem programu. Do odstopanja od navedenega lahko pride le v primeru, da investitor prevzame gradnjo posamezne vrste komunalne opreme, ki po zmogljivostih presega potrebe stavb, ki jih namerava graditi na ureditvenem območju, kolikor se občina in investitor o tem pogodbeno dogovorita.
VI. IZDAJA ODLOČBE ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo časovno opredelimo.
Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek. Komunalni prispevek plača zavezanec v 30 dneh od datuma izstavitve odmerne odločbe. Kot plačilo komunalnega prispevka se šteje tudi sklenitev pogodbe o opremljanju iz 13. člena odloka.
15. člen
Plačilo komunalnega prispevka zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v:
– roku, opredeljenem v odmerni odločbi oziroma v posebni pogodbi,
– skladu z rešitvami, določenimi v projektni in tehnični dokumentaciji za izgradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture,
– skladu s pogoji, določenimi s strani upravljavca posamezne vrste komunalne infrastrukture.
16. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so sredstva občinskega proračuna in so namenska.
17. člen
Morebitne pritožbe na odmerjeni komunalni prispevek se rešujejo v skladu z zakonom o upravnem postopku in statutom občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Strokovne podlage za program opremljanja iz 2. člena tega odloka, ki vključujejo tudi grafični izrez urbanistične zasnove območja in katastrski načrt obravnavanega območja, so na vpogled na sedežu Občine Braslovče.
19. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
20. člen
Ta odlok in merila za izračun komunalnega prispevka veljajo le za območje ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah.
Ta odlok se lahko spremeni in dopolni. Občinska uprava bo letno spremljala realizacijo zagotavljanja pogojev za gradnjo na območju obravnavanega ZN ter letno dopolnjevala načrte razvojnih programov, ki se nanašajo na izvedbo načrtovanih investicij v komunalno opremo tega območja vsaj za dve leti v naprej.
Ta odlok se bo spreminjal in dopolnjeval tudi z drugimi dejstvi, ki vplivajo na izvedbo načrtovane komunalne infrastrukture in njeno financiranje.
Vse spremembe in dopolnitve tega odloka sprejema Občinski svet Občine Braslovče.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/02/08
Braslovče, dne 3. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost