Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3759. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž, stran 12017.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 15. redni seji dne 3. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
I. VSEBINA PROGRAMA OPREMLJANJA
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju, ki ga opredeljujejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu: ZN) Šmatevž v Občini Braslovče.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja je izdelan na podlagi:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 21/90) ter prostorski ureditveni pogoji za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96) z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 19/01),
– Odlok o Zazidalnem načrtu Šmatevž (Uradni list SRS št. 32/80) ter Spremembe in dopolnitve ZN Šmatevž (Uradni list RS, št. 14/05),
– PZI Prometna in komunalna ureditev na območju ZN Šmatevž (Vizura Matko d.o.o. Celje, št. proj. 072/06),
– Idejni projekt za Elektro omrežje (Elektrotehnično društvo Celje, št. 9/04),
– Seznam tlorisnih površin obstoječih objektov in površin gradbenih parcel (Občina Braslovče, št. 030/5/2006MŠ, 3. 8. 2006),
– Podatki Občine Braslovče o že vloženih sredstvih v izvedbo ZN,
– Terminski plan izvedbe projekta ter načrt razvojnih programov (Občina Braslovče),
– Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka (Geodetski zavod Celje d.o.o., marec 2008),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08).
Program opremljanja je za izdelan za obračunsko območje, ki obsega parcele št. 126/11, 126/12, 126/13 – del, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/23 – del, 126/24, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 133/1, 134, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 138/1, 138/8, 138/9, 138/12, 138/16, 138/21, 138/22, vse k.o. Šmatevž.
Območje opremljanja meri okoli 3,00 ha. Območje je že delno pozidano.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
Na obračunskem območju je že zgrajena naslednja komunalna infrastruktura:
– Prometno omrežje: obstoječa dovozna lokalna cesta, ki poteka na južni strani kompleksa in se odcepi na vzhodni strani od obstoječe ceste Braslovče–Gomilsko (št. 490152) ter obstoječa dovozna (interna) cesta, ki služi napajanju zahodnega dela območja;
– Vodovodno omrežje: obstoječi objekti se oskrbujejo s pitno vodo iz obstoječega transportnega voda iz PVC cevi DN 255 mm, ki poteka po robu obstoječe ceste;
– Kanalizacijsko omrežje: na območju ni meteorne in fekalne kanalizacije;
– Električno omrežje in javna razsvetljava: električno nizkonapetostno razvodno omrežje je urejeno za obstoječe objekte in poteka po južni meji območja, javna razsvetljava ni urejena;
– Telefonsko omrežje: to poteka na vzhodni strani območja.
Obstoječa komunalna oprema na obravnavanem ureditvenem območju ne omogoča izvedbe z prostorskim aktom predvidene pozidave. Obstoječa komunalna oprema območja zajetega v ZN Šmatevž omogoča priključitev novo predvidene pozidave na obravnavanem ureditvenem območju pod pogoji določenimi v veljavnem prostorskem aktu. Za izvedbo predvidene povezave bo potrebno izvesti rekonstrukcije obstoječe komunalne opreme (cesta, vodovod).
4. člen
Predvidena komunalna infrastruktura na območju opremljanja zajema:
– rekonstrukcijo obstoječe in izgradnjo novih dovoznih in internih cest skupne površine 2.489,3 m2,
– izgradnjo meteorne kanalizacije skupne dolžine 682 m,
– izgradnjo fekalne kanalizacije skupne dolžine 415,5 m s čistilno napravo zmogljivosti 100 PE,
– povečanje zmogljivosti obstoječega in izgradnjo novega vodovodnega omrežja skupne dolžine 614 m s tremi nadzemnimi hidranti,
– izgradnjo javne razsvetljave z 20 svetili,
– izgradnjo električnega omrežja v skupni dolžini 985 m, vključno z demontažo obstoječega NN omrežja v skupni dolžini 330 m,
– izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
5. člen
Skupni stroški investicije znašajo:
+--------------------------------------------+-----------------+
|          Opis          | Skupni stroški |
|                      | območja ZN v € |
+--------------------------------------------+-----------------+
|1) Zemljišče in objekti           |        0|
+--------------------------------------------+-----------------+
|2) Prostorska, projektna in druga      |      59.858|
|dokumentacija                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|3) Gradnja komunalne            |         |
|infrastrukture               |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/1) Prometno omrežje            |     214.454|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/2) Vodovodno omrežje           |      98.752|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/3) Meteorna kanalizacija         |      85.831|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/4) Fekalna kanalizacija          |      78.922|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/5) Javna razsvetljava           |      81.575|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/6) Elektro omrežje            |      68.119|
+--------------------------------------------+-----------------+
|3/7) Telekomunikacije            |      8.881|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |     696.392|
+--------------------------------------------+-----------------+
6. člen
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo izvedena v obdobju 2008–2013. Dinamika vlaganj sredstev v komunalno infrastrukturo bo določena v načrtih razvojnih programov, ki jih bo občina sprejemala letno za vsaj dve leti naprej.
Občina bo zagotovila komunalno opremo po dinamiki, ki je prikazana v posebnem gradivu »Program opremljanja območja ZN Šmatevž«. Strokovne službe občine bodo, ob sprejetju načrta razvojnih programov za izvedbo tega programa opremljanja, izdelale natančnejši rokovnik izvedbe programa opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške investicije, zmanjšane za sofinanciranje drugih v izgradnjo načrtovane komunalne infrastrukture.
Obračunski stroški predvidene komunalne opreme so naslednji:
+--------------------+-----------+-------------+---------------+
|          |      |       |   v €   |
+--------------------+-----------+-------------+---------------+
|    Opis    |  Skupni | Upravljavci |  Proračun  |
|          | stroški |komun. opreme|   občine  |
|          | območja LN|  in drugi | (obračunski |
|          |      | nepovrat. |   viri)   |
|          |      |   viri  |        |
+--------------------+-----------+-------------+---------------+
|1) Zemljišče in   |     0|       |       0|
|objekti       |      |       |        |
|          |      |       |        |
|2) Prostorska,   |   59.858|       |     59.858|
|projektna in druga |      |       |        |
|dokumentacija    |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3) Gradnja     |      |       |        |
|komunalne      |      |       |        |
|infrastrukture   |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/1) Prometno    |  214.454|       |    214.454|
|omrežje       |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/2) Vodovodno   |   98.752|       |     98.752|
|omrežje       |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/3) Meteorna    |   85.831|       |     85.831|
|kanalizacija    |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/4) Fekalna    |   78.922|       |     78.922|
|kanalizacija    |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/5) Javna     |   81.575|       |     81.575|
|razsvetljava    |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/6) Elektro    |   68.119|    68.119|       0|
|omrežje       |      |       |        |
|          |      |       |        |
|3/7)        |   8.881|    8.881|       0|
|Telekomunikacije  |      |       |        |
+--------------------+-----------+-------------+---------------+
|Skupaj       |  696.392|    77.000|    619.392|
+--------------------+-----------+-------------+---------------+
Obračunski stroški gradnje komunalne opreme znašajo 619.392 €. Te stroške smo razdelili na dve različno obračunski območji, ki sta obračunsko območje ZN Šmatevž in obračunsko območje nove pozidave. Obračunski stroški po posameznih obračunskih območjih so:
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|         |     |     |     |  v €  |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|  Obračunsko  | Skupaj | Naselje |  ZN  |  Nova  |
|   območje   |     | Šmatevž | Šmatevž | pozidava |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Zemljišče in   |     |     |     |     |
|objekti      |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|Prostorska,    |  59.858|     0|  19.414|  40.444|
|projektna in   |     |     |     |     |
|druga       |     |     |     |     |
|dokumentacija   |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|Komunalna     |  559.534|     0|  248.768|  310.766|
|infrastruktura  |     |     |     |     |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|1) Cestno omrežje |  214.454|     0|  90.372|  124.083|
|         |     |     |     |     |
|2) Meteorna    |  85.831|     0|  50.097|  35.734|
|kanalizacija   |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|3) Fekalna    |  78.922|     0|  18.077|  60.845|
|kanalizacija   |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|4) Vodovodno   |  98.752|     0|   8.647|  90.104|
|omrežje      |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|5) Javna     |  81.575|     0|  81.575|     0|
|razsvetljava   |     |     |     |     |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Skupaj      |  619.392|     0|  268.182|  351.210|
+------------------+----------+----------+----------+----------+
|Površine parcel  |153.006,17|153.006,17| 19.325,00| 16.177,00|
|         |     |     |     |     |
|Neto tlorisne   | 32.954,23| 32.954,23| 5.699,23| 3.854,23|
|površine stavb  |     |     |     |     |
|(NTP)       |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|Povprečni strošek |   4,05|   0,00|   13,88|   21,71|
|na površine    |     |     |     |     |
|parcel      |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |
|Povprečni strošek |   18,80|   0,00|   47,06|   91,12|
|na NTP      |     |     |     |     |
+------------------+----------+----------+----------+----------+
8. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunski stroški preračunajo na skupno površino parcel (Cpij) in na skupno neto tlorisno površino objektov (Ctij) na obračunskem območju, in sicer za obstoječo in novo predvideno komunalno opremo.
Skupna višina komunalnega prispevka predstavlja seštevek:
– komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, izračunanega po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče,
– komunalnega prispevka za novo predvideno ali rekonstruirano komunalno opremo, izračunanega po merilih določenih s tem odlokom.
Pri izračunu komunalnega prispevka bo upoštevan naslednji obrazec za izračun za izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture:
KP(i)=(A(parcela) x D(pij))+ (K(dejavnost)·B(tlorisna) x D(ti))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i)    komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 
      infrastrukture,                 
 
A(parcela) površina parcele objekta,            
 
D(pi)    delež parcele pri izračunu komunalnega      
      prispevka,                    
 
K      faktor dejavnosti,                
(dejavnosti)                         
 
B      neto tlorisna površina predvidenega objekta,   
(tlorisna)                          
 
D(ti)    delež neto tlorisne površine objekta pri     
      izračunu komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek za obstoječo in novo predvideno komunalno opremo predstavlja seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smo povprečne stroške na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme ter po posameznih obračunskih območij povzeli po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče. Merila za izračun komunalnega prispevka za obstoječo opremo za območje ZN so naslednja:
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|    Vrsta komunalne   | Obračunsko |  Cpij |  Ctij |
|      opreme      |  območje  |     |     |
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|Cestno omrežje       |   OC   |   8,40|  29.35|
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|Javna razsvetljava     |   OJR   |   0.08|   0.28|
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|Javne površine       |   OJP   |   0.18|   0.64|
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|Vodovodno omrežje      |   OV1   |   0.67|   2,36|
+----------------------------+-------------+---------+---------+
|Ekološki otoki       |   OEO   |   0.00|   0.01|
+----------------------------+-------------+---------+---------+
Cpij = povprečni obračunski stroški na vsoto površin parcel
Ctij = povprečni obračunski stroški na vsoto neto tlorisnih površin.
Razmerje med Cpij in Ctij znaša za obstoječo komunalno opremo 0,5 : 0,5, faktor dejavnosti za stanovanjske stavbe pa znaša 0,7.
Za izračun komunalnega prispevka za novo predvideno opremo pa smo upoštevali naslednje osnove:
– skupna površina parcel na območju opremljanja znaša 19.325,00 m2 in od tega 16.177,00 m2 za novo predvidene stavbe,
– skupna ocenjena neto tlorisna površina, ocenjena na podlagi SIST ISO 5.699,23 m2, od tega za novo predvidene stavbe 3.854,23 m2,
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka znaša 05, delež neto tlorisne površine pa 0,5,
– faktor dejavnosti znaša za stanovanjsko gradnjo 1,0, za gradnjo garaž (garaže izven stavb) znaša 0,70, faktor za nestanovanjske stavbe pa 1,10.
Na tej podlagi izračunani povprečni stroški po posameznih vrstah komunalne infrastrukture so:
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|          |     |      |     |v €    |
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|          | OO ZN | OO Nova |     |     |
|          | Šmatevž | pozidava |     |     |
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|  Vrsta stroška  |  Cpij |  Ctij  | Cpij  |  Ctij  |
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|1) Zemljišče in  |     |      |     |     |
|objekti      |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|2) Prostorska,   |   1,00|    3,41|   2,50|   10,49|
|projektna in druga |     |      |     |     |
|dokumentacija   |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3) Gradnja     |     |      |     |     |
|komunalne     |     |      |     |     |
|infrastrukture   |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/1) Prometno   |     |      |   7,67|   32,19|
|omrežje      |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/2) Vodovodno   |   2,59|    8,79|   2,21|   9,27|
|omrežje      |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/3) Meteorna   |   0,94|    3,17|   3,76|   15,79|
|kanalizacija    |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/4) Fekalna    |   0,45|    1,52|   5,57|   23,38|
|kanalizacija    |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/5) Javna     |   4,22|   14,31|   0,00|   0,00|
|razsvetljava    |     |      |     |     |
|          |     |      |     |     |
|3/6) Javne površine|     |      |     |     |
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|3/7) Ekološki otoki|     |      |     |     |
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
|Skupaj v €     |   9,20|   31,20|  21,71|   91,12|
+-------------------+---------+-----------+---------+----------+
Opomba: OO = obračunsko območje
Komunalni prispevek predstavlja seštevek vseh izračunanih komunalnih prispevkov tiste komunalne infrastrukture, na katero se bo zavezanec lahko priključil.
9. člen
Povprečni stroški, preračunani na enoto se revalorizirajo od sprejema programa opremljanja do polnega meseca pred izstavitvijo odmerne odločbe. Za revalorizacijo komunalnega prispevka se upoštevajo indeksi rasti cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja. Cene v odloku veljajo na dan 31. 6. 2008.
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje priključno moč obstoječih priključkov,
– lastnik obstoječega objekta na območju opremljanja, če se na tem območju zgradi komunalna infrastruktura, ki predstavlja izboljšanje obstoječe oskrbe oziroma predstavlja za le-tega novo vrsto komunalne infrastrukture,
– lastnik obstoječega objekta na območju opremljanja, kadar se določena komunalna infrastruktura na novo ureja v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in če za namen izgradnje takšne infrastrukture še ni plačal komunalnega prispevka.
V. DRUGI POGOJI IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Občina bo obstoječim zavezancem priznala olajšavo za:
– stroške izdelave prostorske, tehnične in druge dokumentacije,
– že zgrajeno komunalno opremo (vodovodno omrežje),
– za stroške izgradnje oziroma rekonstrukcije cest ter ureditve javne razsvetljave.
Te olajšave bo občina priznala le za zatečeno stanje velikosti parcel in neto tlorisnih površin ter namembnosti objektov.
Občina bo obstoječim uporabnikom prostora omogočila odplačilo odmerjenega komunalnega prispevka (komunalni prispevek za meteorno in fekalno kanalizacijo) v daljšem časovnem obdobju, ki pa ne more biti daljše od 12 mesecev.
12. člen
Občina bo pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala podatke o dejanski velikosti parcele in neto tlorisnih površin, ki bodo izhajali iz predložene dokumentacije posameznega investitorja.
Ne glede na predhodni odstavek bo občina pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala minimalno možne velikosti parcel in neto tlorisnih površin. Minimalne možne velikosti se določijo na podlagi podatkov o velikostih parcel in neto tlorisnih površin iz ZN oziroma druge tehnične dokumentacije (izdelane parcelacije), zmanjšane za dopustne tolerance (–10%).
13. člen
Občina bo pri nadomestni gradnji, rekonstrukciji, prizidavi in nadzidavi izračunala komunalni prispevek kot razliko med stanjem pred investicijo in stanjem po investiciji za vso tisto komunalno infrastrukturo, na katero se lahko investitorjev objekt priključi in za katero je že plačal komunalni prispevek. Kot plačilo komunalnega prispevka se štejejo tudi priznane olajšave iz 8. člena tega odloka.
Zavezancem, pri katerih je bilo pri izračunu komunalnega prispevka upoštevana minimalno določena neto tlorisna površina, bo občina oprostila plačilo komunalnega prispevka za vse spremembe velikosti neto tlorisnih površin, ki so manjše ali enake upoštevani v že izdani odmerni odločbi.
Za investicije iz prvega odstavka tega člena ne veljajo olajšave iz 11. člena tega odloka.
14. člen
Občina bo z namenom pospešitve pozidave na tem območja dopustila možnosti, da s posameznim investitorjem oziroma s skupino investitorjev sklene pogodbo o opremljanju dela ali celotne predvidene komunalne opreme. V okviru te pogodbe bo občina zahtevala izvedbo komunalne opreme v skladu z ZN in izdelano projektno dokumentacijo ter v kvaliteti, ki bo omogočila prenos zgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem javnih služb na območju občine.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju bo občina odmerila zavezancu komunalni prispevek v višini:
– določeni z odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (obstoječa komunalna oprema),
– 70% vrednosti stroškov dokumentacije, določenih s tem programom.
Investitor je dolžan občini poravnati odmerjeni komunalni prispevek v rokih določenih z odmerno odločbo.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju za gradnjo dela ali celotne komunalne opreme na obravnavanem območju občina ne bo poračunala, niti plačala morebiti nastalo razliko med dejanskimi stroški pogodbeno opredeljene gradnje komunalne opreme in višino komunalnega prispevka, obračunanega za novo predvideno opremo po tem programu. Do odstopanja od navedenega lahko pride le v primeru, da investitor prevzame gradnjo posamezne vrste komunalne opreme, ki po zmogljivostih presega potrebe stavb, ki jih namerava graditi na ureditvenem območju, kolikor se občina in investitor o tem pogodbeno dogovorita.
VI. IZDAJA ODLOČBE ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje predvidene komunalne opreme, preveri se stanje, ki je bilo podano v načrtu razvojnih programov in obračuna samo tisto predvideno komunalno opremo, ki je že zgrajena oziroma tisto predvideno komunalno opremo, za katero lahko izvedbo časovno opredelimo.
Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek. Komunalni prispevek plača zavezanec v 30 dneh od datuma izstavitve odmerne odločbe. Kot plačilo komunalnega prispevka se šteje tudi sklenitev pogodbe o opremljanju iz 14. člena odloka.
16. člen
Plačilo komunalnega prispevka zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v:
– roku, opredeljenem v odmerni odločbi oziroma v posebni pogodbi,
– skladu z rešitvami, določenimi v projektni in tehnični dokumentaciji za izgradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture,
– skladu s pogoji, določenimi s strani upravljavca posamezne vrste komunalne infrastrukture.
17. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so sredstva občinskega proračuna in so namenska.
18. člen
Morebitne pritožbe na odmerjeni komunalni prispevek se rešujejo v skladu z zakonom o upravnem postopku in statutom občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Strokovne podlage za program opremljanja iz 2. člena tega odloka, ki vključujejo tudi grafični izrez urbanistične zasnove območja in katastrski načrt obravnavanega območja, so na vpogled na sedežu Občine Braslovče.
20. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
21. člen
Ta odlok in merila za izračun komunalnega prispevka veljajo le za območje ZN Šmatevž.
Ta odlok se lahko spremeni in dopolni. Občinska uprava bo letno spremljala realizacijo zagotavljanja pogojev za gradnjo na območju obravnavanega ZN ter letno dopolnjevala načrte razvojnih programov, ki se nanašajo na izvedbo načrtovanih investicij v komunalno opremo tega območja vsaj za dve leti v naprej.
Ta odlok se bo spreminjal in dopolnjeval tudi z drugimi dejstvi, ki vplivajo na izvedbo načrtovane komunalne infrastrukture in njeno financiranje.
Vse spremembe in dopolnitve tega odloka sprejema Občinski svet Občine Braslovče.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/01/08
Braslovče, dne 3. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti