Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3757. Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo, stran 12014.

Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, ki ga zastopa minister dr. Milan Zver
in
Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj
ter
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, ki ga zastopa sekretar Bojan Hribar
(v nadaljnjem besedilu podpisniki dogovora)
sklepajo
D O G O V O R
o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo
1. člen
Na podlagi 113. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 78/01, 56/02 in 60/08 – v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba) ter 7. točke Dogovora ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 61/08) se podpisniki dogovora dogovorijo, da se v vzgojno-izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih letno zagotovi 65 ur po naslednji vrednosti ure:
– 7, 46 EUR – sindikalnim zaupnikom z visoko izobrazbo,
– 6,71 EUR – sindikalnim zaupnikom z višjo izobrazbo,
– 5,96 EUR – za vse ostale sindikalne zaupnike.
V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za petdesetega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prvega odstavka.
2. člen
Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo iz 1. člena tega dogovora dvakrat letno in sicer:
– do konca meseca aprila tekočega leta,
– do konca meseca oktobra tekočega leta.
3. člen
Podpisniki tega dogovora nadalje ugotavljajo, da imajo reprezentativni sindikati dejavnosti v skladu s 3. odstavkom 113. člena kolektivne pogodbe pravico do izrabe ur:
– Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije do izrabe 160 ur na teden,
– Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije 20 ur na teden.
Reprezentativni sindikati lahko izkoristijo ure iz prejšnjega odstavka za delno profesionalno delo sindikalnih funkcionarjev. Sindikalni funkcionarji, ki bodo upravičeni do izrabe ur po prejšnjem odstavku, morajo biti zaposleni v zavodu najmanj s polovičnim delovnim časom.
O konkretni izrabi ur in profesionalizaciji dela sindikalnih zaupnikov se sklene posebna pogodba med vzgojno-izobraževalnim zavodom in reprezentativnim sindikatom. Pred podpisom pogodbe si mora zavod pridobiti soglasje ministrstva za šolstvo in šport.
4. člen
Podpisniki dogovora bodo imenovali posebno komisijo, ki bo najmanj enkrat letno preverila izvajanje dogovora. V komisijo bo vsak podpisnik dogovora imenoval enega člana.
Glede na število zaposlenih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja bo komisija iz prejšnjega odstavka ob izteku šolskega leta preverila izrabo ur iz 3. člena tega dogovora.
5. člen
Vsak podpisnik dogovora lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora mora pisno napovedati v roku, ki ne sme biti krajši kot tri mesece.
Če se pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka ne sklene nov dogovor, se prizna sindikalnim zaupnikom za njihovo delo 1 ura in dvajset minut na zaposlenega.
6. člen
Podpisniki dogovora bodo obvestilo o sklenjenem dogovoru posredovali vsem občinam in vzgojno-izobraževalnim zavodom.
7. člen
Vsak podpisnik dogovora lahko kadarkoli predlaga spremembo ali dopolnitev dogovora.
Podpisnik dogovora, ki želi spremembo ali dopolnitev dogovora, predloži drugim podpisnikom svojo obrazloženo zahtevo v pisni obliki.
Podpisniki dogovora so se dolžni do predloga opredeliti v 30 dneh.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za postopek sklenitve novega dogovora.
8. člen
Izplačilo ur sindikalnim zaupnikom opredeljenih v 1. in 2. členu tega dogovora se izvaja od 1. 8. 2008 dalje, ure opredeljene v 4. členu pa se pričnejo koristiti s 1. 9. 2008.
Obračun ur za delo sindikalnih zaupnikov se izvede na podlagi obrazca, ki je kot priloga 1 sestavni del tega dogovora.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega dogovora preneha veljati Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo, z dne 28. julija 1999 in 20. julija 2001.
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-32/2008
Ljubljana, dne 28. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0079
Ministrstvo za šolstvo in šport
dr. Milan Zver l.r.
Minister
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj, glavni tajnik
 
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar, sekretar

AAA Zlata odličnost