Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3662. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 11826.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 7. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanovitelj Občina Kočevje ustanavlja javni zavod z imenom: Podjetniški inkubator Kočevje.
S tem odlokom se uredijo naslednja vprašanja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Kočevje, mat. št. 5874238, dav. št. 20945892, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje ustanovitelj preko sveta zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Zavod za inovativno okolje podjetniških, namenskih in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, centrov, platform, grozdov in mrež Kočevje.
Skrajšano ime zavoda glasi: Podjetniški inkubator Kočevje.
4. člen
Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trata XIV/6, 1330 Kočevje. O spremembi poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda.
5. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusnopravno ureditev in položaj zasebnih zavodov.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
6. člen
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.
Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastila se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti.
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti:
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Šifra in ime podrazreda dejavnosti:
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področ. naravoslovja in tehnologije
84.130    Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
       poslovanje
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
Šifra in ime podrazreda ostalih dejavnosti:
01.160    Pridelovanje rastlin za vlakna
02.100    Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200    Sečnja
02.300    Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400    Storitve za gozdarstvo
08.110    Pridobivanje kamna
08.120    Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.990    Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
13.200    Tkanje tekstilij
13.300    Dodelava tekstilij
13.920    Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
       oblačil
13.930    Proizvodnja preprog
13.940    Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.950    Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
       njih, razen oblačil
13.960    Proizvodnja tehničnega in industrijskega
       tekstila
13.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
14.120    Proizvodnja delovnih oblačil
16.100    Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210    Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220    Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230    Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240    Proizvodnja lesene embalaže
16.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja
17.110    Proizvodnja vlaknin
17.120    Proizvodnja papirja in kartona
17.210    Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
       papirne in kartonske embalaže
17.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona
18.110    Tiskanje časopisov
18.120    Drugo tiskanje
18.130    Priprava za tisk in objavo
18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.220    Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.230    Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
       gradbeništvo
22.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.110    Proizvodnja ravnega stekla
23.120    Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.130    Proizvodnja votlega stekla
23.140    Proizvodnja steklenih vlaken
23.190    Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
       ter tehničnih steklenih izdelkov
23.700    Obdelava naravnega kamna
24.510    Litje železa
24.520    Litje jekla
24.530    Litje lahkih kovin
24.540    Litje drugih neželeznih kovin
25.110    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
       delov
25.732    Proizvodnja orodja za stroje
25.920    Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
       izdelkov
26.110    Proizvodnja elektronskih komponent
26.120    Proizvodnja elektronskih plošč
26.200    Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
28.120    Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.150    Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
       mehanski prenos energije
28.410    Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo
       kovin
28.490    Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
29.100    Proizvodnja motornih vozil
29.200    Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
       prikolic, polprikolic
29.310    Proizvodnja električne in elektronske opreme za
       motorna vozila
29.320    Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna
       vozila
30.120    Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
30.910    Proizvodnja motornih koles
32.500    Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
       pripomočkov
32.990    Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110    Popravila kovinskih izdelkov
33.120    Popravila strojev in naprav
33.130    Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140    Popravila električnih naprav
33.170    Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
       sredstev
33.190    Popravila drugih naprav
33.200    Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119    Druga proizvodnja električne energije
35.300    Oskrba s paro in vročo vodo
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310    Demontaža odpadnih naprav
38.320    Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
       odpadkov
41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov
43.130    Testno vrtanje in sondiranje
46.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
       materiala
46.140    Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
       opreme, ladij, letal
49.392    Obratovanje žičnic
52.100    Skladiščenje
52.210    Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
       prometu
55.100    Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
       obratov
55.201    Počitniški domovi in letovišča
55.202    Turistične kmetije s sobami
55.203    Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204    Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209    Druge nastanitve za krajši čas
55.300    Dejavnost avtokampov, taborov
56.101    Restavracije in gostilne
56.102    Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103    Slaščičarne in kavarne
56.104    Začasni gostinski obrati
56.105    Turistične kmetije brez sob
56.290    Druga oskrba z jedmi
56.300    Strežba pijač
58.110    Izdajanje knjig
58.130    Izdajanje časopisov
58.140    Izdajanje revij in druge periodike
58.190    Drugo založništvo
58.210    Izdajanje računalniških iger
58.290    Drugo izdajanje programja
62.020    Svetovanje o računalniških napravah in
       programih
62.030    Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090    Druge z informacijsko tehnolog. in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120    Obratovanje spletnih portalov
63.990    Drugo informiranje
64.910    Dejavnost finančnega zakupa
64.920    Drugo kreditiranje
64.990    Drugje nerazvr. dejavn. finan. storitev, razen
       zavarov. in dejavn. pokojn. skladov
66.190    Druge pomožne dejavn. za finančne storitve,
       razen za zavarov. in pokojn. sklade
68.100    Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
69.103    Druge pravne dejavnosti
69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
70.210    Dejavnost stikov z javnostjo
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111    Arhitekturno projektiranje
71.112    Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
       projektiranje
71.121    Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300    Prevajanje in tolmačenje
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120    Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290    Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup
77.310    Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in
       zakup
77.320    Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
       zakup
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
77.340    Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350    Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
77.400    Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine v
       zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100    Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200    Posredovanje začasne delovne sile
78.300    Druga oskrba s človeškimi viri
80.100    Varovanje
80.200    Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210    Splošno čiščenje stavb
81.220    Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920    Pakiranje
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
85.320    Srednješolsko poklicno in strokovno
       izobraževanje
85.410    Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
85.530    Dejavnost vozniških šol
85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110    Obratovanje športnih objektov
93.120    Dejavnost športnih klubov
93.130    Obratovanje fitnes objektov
93.190    Druge športne dejavnosti
93.292    Dejavnost smučarskih centrov
93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110    Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120    Dejavnost strokovnih združenj
94.999    Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij
95.110    Popravila in vzdrževanje računalnikov in
       perifernih enot
95.120    Popravila komunikacijskih naprav
96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.
9. člen
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
10. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– programski svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi svet zavoda s statutom.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda predstavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno in na način, ki ga v skladu z zakonom določi statut zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov navzočih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena.
13. člen
Svet zavoda:
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letni program dela,
– sprejema statut zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– sprejema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
15. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto oziroma za največ eno leto podaljša mandat dosedanjemu direktorju.
Programski svet zavoda
17. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda, ki s svojim delom podpira strokovno delo direktorja. Skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti Zavoda in obravnava programske zadeve s področja dejavnosti zavoda. Programski svet je izključno posvetovalni organ direktorja.
Člane programskega sveta imenuje direktor zavoda. Mandat za posameznega člana se lahko ponovi.
18. člen
Programski svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani programskega sveta.
Predsednik programskega sveta opravlja funkcijo programskega vodje.
Programski vodja vodi delo programskega sveta. Programski svet zavoda vodi, sklicuje in mu predseduje programski vodja.
19. člen
Direktor lahko tudi s splošnim aktom zavoda natančneje določi organizacijo, področja in pravila delovanja, sodelovanje, postopek vstopa in izstopa, ter druge pravice članstva v programskem svetu zavoda.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda.
Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in delovanje zavoda, ustanovitelj zagotovi opremljene poslovne in proizvodne prostore.
Ustanovitelj zagotovi tudi denarna sredstva za začetek delovanja in izvajanja programa zavoda.
S tem ustanovitelj zagotovi pogoje za začetek dela zavoda.
22. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja ustanovitelja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– z opravljanjem storitev,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– državnih proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– sredstev ustanoviteljev za dogovorjen program dela,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij in prispevkov sponzorjev in
– drugih virov.
Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije zavod iz lastnih sredstev, v nasprotnem je direktor zavoda dolžan sprožiti insolventni postopek.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj in zavod uredita medsebojne obveznosti s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja;
– izvajanje letnega programa dela zavoda;
– način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določene s tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
26. člen
Pri izvajanju svojih ustanoviteljskih pravic bo ustanovitelj zavoda zlasti:
– imenoval svoje predstavnike v svet zavoda in preko njih sodeloval in soodločal o uresničevanju nalog in ciljev zavoda, o razvojnih in letnih programih, pogojih za pridobivanje dohodka in poslovanja ter o drugih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo zavoda;
– opravljal druge ustanoviteljske pravice in obveznosti, določene z zakonom in statutom zavoda.
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju).
IX. NADZOR
27. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami in premoženjem vrši direktor zavoda, v skladu s sprejetim programom dela, ki ga sprejme svet zavoda.
X. JAVNOST DELA
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, se uredijo v statutu zavoda, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. Splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem aktom o ustanovitvi ali zakonom.
30. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, ustanovitelj, s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je zadolžen, da po svojem imenovanju poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 30 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov. Do imenovanja predstavnikov delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanovitelja.
Vršilec direktorja zavoda skliče prvo sejo sveta zavoda.
Statut zavoda sprejeme svet zavoda v roku 60 dni po vpisu v sodni register.
Do sprejetja statuta javnega zavoda se uporabljajo določila zakona in tega odloka.
32. člen
Ta odlok o ustanovitvi začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/06-0111
Kočevje, dne 7. avgusta 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.