Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3660. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007, stran 11820.

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35016-59/2007/36 z dne 7. 8. 2008 ter 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 2. izredni seji dne 13. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02) – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor, ki se nanašajo na:
– spremembe namembnosti območja kmetijskih zemljišč oziroma površin najboljših kmetijskih zemljišč v območja stavbnih zemljišč,
– spremembe namembnosti območja zelenih površin oziroma površin za rekreacijo in šport v območja stavbnih zemljišč in
– spremembe načinov urejanja.
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tabor je dana v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
3. člen
(ureditveno območje)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se nanašajo na eno območje, in sicer na območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami.
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se nahaja v južnem delu naselja Tabor, zahodno od lokalne ceste Tabor – Loke, na parcelah št. 1123/1, 997/1, 997/3, 997/4, 997/13, 997/14, 997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, k.o. Ojstriška vas. Območje obsega 3,6 ha.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se nanašajo samo na tekstualno spremembo tistih členov odloka in grafično spremembo tistih delov kartografske dokumentacije in kartografskega dela, ki se tičejo sprememb na območjih iz drugega odstavka te točke.
Morebitne druge zahteve nosilcev, ki bi se nanašale na druga območja, ki niso navedena v drugem odstavku te točke, niso predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor.
4. člen
(načrtovalec)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor se pripravijo skladno s projektom št. 25-2007, URBANISTI, d.o.o., Celje.
5. člen
(strokovne podlage in drugi podatki)
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor so smiselno uporabljene že izdelane strokovne podlage, ki jih je Občina Tabor pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Tabor, ki ga je vodila po Zakonu o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), in sicer:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red občine Tabor, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-10, april 2007 in
– Ocena poplavne ogroženosti in predlog izboljšanja poplavne varnosti naselij Tabora in Ojstriške vasi zaradi visokih voda Konjščice (Strokovne podlage za prostorski plan in urbanistični red Občine Tabor), mag. Matija Marinček, št. projekta 11/05, Celje, junij 2006.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor so nadalje izdelane na podlagi dodatnih strokovnih podlag, kot so jih zahtevali nekateri nosilci urejanja prostora, in sicer:
– Posebne strokovne podlage za območje Tabor – jug (območje doma starejših občanov, varovanih stanovanj in stanovanjske gradnje), URBANISTI, d.o.o., Celje, št. 25-2007, december 2007 in
– Preverjanje kategorizacije kmetijskih zemljišč in ocenitev pridelovalnih sposobnosti tal na dveh lokacijah v Občini Tabor kot podlaga za prostorsko načrtovanje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, december 2007.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor je Občina Tabor uporabila ustrezne geodetske podlage, ki jih je s strani Geodetske uprave RS pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Tabor po ZUreP-1, poleg teh pa tudi digitalni katastrski načrt (DKN) za območje sprememb namenske rabe, vir: Geodetska uprava RS, datum 7. 9. 2007.
Prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor so bile digitalizirane v letu 2006 (Geodetski zavod Celje) in so bile uporabljene pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor.
6. člen
(vsebina)
Projekt iz 4. člena odloka vsebuje kartografski del z grafičnimi načrti, ki obsega naslednje vsebine:
a) kartografski del k dolgoročnemu planu,
b) kartografska dokumentacija k srednjeročnemu planu in
c) priloge,
kot sledi:
a) kartografski del k dolgoročnemu planu:
– tematska karta št. 1 “zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve“,
– tematska karta št. 12 “zasnova načinov urejanja prostora“,
– tematska karta št. 13 “zasnova osnovne rabe prostora”,
b) kartografska dokumentacija k srednjeročnemu planu:
– legendni list,
– list G25-31,
c) priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
7. člen
(območje sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana)
Vse spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na območje Občine Tabor.
8. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V 5.4. točki “Socialno skrbstvo“ se na koncu dodata odstavka, ki se glasita:
Zaradi trenda staranja prebivalstva, ki išče oskrbo tudi izven svojega doma, se vzpodbuja gradnja tipa doma starejših z varovanimi stanovanji, ki predstavljajo novo obliko institucionalnega varstva, kar pomeni posebno pomoč pri oskrbi in negi, ki obsega socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in nego.
Pri načrtovanju stavb za bivanje starejših in funkcionalno oviranih je treba zagotavljati graditev tudi v območjih, ki so namenjena splošnim stanovanjskim, čistim stanovanjskim in mešanim površinam ter upoštevati posebne potrebe prebivalcev po zelenih in drugih odprtih površinah ter po druženju z drugimi socialnimi skupinami prebivalcev.
V 6.1.1. točki “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji odstavek in se glasi:
V površine najboljših kmetijskih zemljišč je razvrščenih 669,7 ha in v površine drugih kmetijskih zemljišč 527,8 ha površin.
V 6.1.2. točki “Gozdovi” se na koncu dodata odstavka, ki se glasita:
Zaradi zagotovitve varnosti je potrebno objekte na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami odmakniti od parcele 1100/1 in 1100/2, k. o. Ojstriška vas, zaradi možnosti nekontroliranega podrtja drevja. Glede na sedanje stanje je med območjem doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami in omenjenima parcelama že sedaj dostopna prometnica, ki se ohrani.
Dostop do gozdnih površin severno od območja namenjenega izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se v celoti ohrani. Pri izhodu obstoječih gozdnih vlak in poljskih poti na sedanjo lokalno prometnico je potrebno zagotovili prostor za začasno deponijo lesa. Le-ta mora biti oblikovana tako, da omogoča deponiranje lesa v količini dveh odvozov (cca. 50 m3) ter nakladanje lesa izven planuma lokalne ceste (utrjenosti prostora pred deponijo).
V 6.1.5. točki “Naravna in kulturna dediščina” se na koncu razdelka – Kulturna dediščina dodata odstavka, ki se glasita:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami leži izven evidentiranih in varovanih območij nepremične arheološke dediščine, vendar gre za odprte površine območij kmetijskih zemljišč (travniki in njive …) zato mora investitor na osnovi Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (v Sloveniji ratificirana leta 1999 – Uradni list RS, št. 7/99) na območjih predvidenih gradbenih posegov zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled, vrednotenje s TJ, pregled z vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov), na osnovi katerih bodo naknadno določeni naknadni pogoji za varstvo,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi postizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
Zakon o varstvu kulturne dediščine v 59. členu določa, da mora investitor zagotoviti arheološke raziskave stavbnega zemljišča v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča. Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča obsega zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave zemljišča se dokončno določi njegova namembnost.
V 6.4.2. točki “Zasnova poselitve“ se na koncu razdelka – Družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti doda odstavek, ki se glasi:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se umesti v naselje Tabor. Potrebne površine za te dejavnosti bodo opredeljene kot minimalna širitev ureditvenega območja naselja Tabor na jugu.
V 6.4.2. točki “Zasnova poselitve“ se na koncu razdelka – Zasnova namenske rabe prostora doda odstavek, ki se glasi:
Predvideno območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se opredeli na območju kmetijskih zemljišč in zelenih površin na južnem delu naselja Tabor, in sicer kot minimalna širitev obstoječega ureditvenega območja z osnovno namensko rabo »območja stanovanj« v velikosti 3,6 ha.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na koncu razdelka – Oskrba z vodo dodata odstavka, ki se glasita:
Za napajanje območja namenjenega izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se uporabi obstoječ vodovod, pri čemer je potrebno upoštevati projektne pogoje upravljavca.
Za samo območje doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se izgradi sekundarno vodovodno razvodno omrežje, ki mora zagotavljati tudi minimalno požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Predvidena komunalna infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na koncu razdelka – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda dodajo odstavki, ki se glasijo:
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno izvajati v skladu s sprejetim Razvojnim programom izgradnje kanalizacijskega sistema v Občini Tabor za obdobje od leta 2005-2015 (marec 2005) in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tabor za obdobje od leta 2005–2015 (maj 2005).
Do izgradnje kanalizacije po zgoraj navedeni zasnovi, se morajo fekalne odpadne vode odvajati ločeno od ostalih vod v male komunalne čistilne naprave.
Čiste meteorne in zaledne vode je potrebno odvajati preko peskolovov v površinske odvodnike ali ponikalnice, onesnažene meteorne vode pa je potrebno predhodno očistiti še preko lovilcev olj in maščob.
Tehnološke vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti do takšne mere, da je možno nadaljnje čiščenje na javni čistilni napravi. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Predvidena komunalna infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na koncu razdelka – Promet doda odstavek, ki se glasi:
Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je prometno dostopno neposredno iz lokalne ceste. Znotraj območja se predvidi nova dovozna cesta.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na koncu razdelka – Usmeritve in zasnova ptt omrežja dodata odstavka, ki se glasita:
Pri načrtovanju na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je potrebno upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki ga je potrebno zaščititi oziroma prestaviti kolikor bo le-to oviralo razvoj novih dejavnosti.
Za območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je potrebno načrtovati novo ali razširitev obstoječega telekomunikacijskega omrežja. Nova telekomunikacijska omrežja se predvidijo kot optično telekomunikacijska omrežja.
V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja“ se na koncu razdelka – Energetika, podrazdelek Elektroenergetsko omrežje dodata odstavka, ki se glasita:
Skozi območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami poteka srednjenapetostni vod. Del tega se prestavi pod zemljo. Na območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno postaviti novo trafo postajo.
Predvidena energetska infrastruktura se umesti neposredno ob ali pod načrtovanimi novimi prometnicami.
V točki 6.4.6. “Zasnova odlagališč odpadkov“ se na koncu dodajo odstavki, ki se glasijo:
Za vsak stanovanjski ali poslovni objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke, in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,
– vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega mesta do odjemnega mesta je lahko max. 15% v strmini oziroma 4% v klančini,
– med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,
– širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
– kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,
– tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
– zbirno mesto urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.
Če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na naslednji način:
– prostor mora imeti električno razsvetljavo,
– prostor mora biti ustrezno prezračevan,
– tla v prostoru morajo biti ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana, …) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,
– v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števci ipd.
V območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami je potrebno predvideti utrjen prostor za postavitev zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov dimenzij min. 5x2 m.
Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnic ločenih frakcij. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.
V točki 6.5.1. “Način nadaljnjega urejanja posameznih območij s posameznimi vrstami prostorskih izvedbenih aktov“ se na koncu tretjega odstavka doda alineja, ki se glasi:
– Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami se bo urejalo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V točki 6.5.1. “Način nadaljnjega urejanja posameznih območij s posameznimi vrstami prostorskih izvedbenih aktov“ se za tretjim odstavkom dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
Do sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami niso dovoljeni naslednji posegi v prostor:
– parcelacija zemljišč,
– urejanje trajnih nasadov,
– izvajanje gradenj.
Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju namenjenem izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji in stanovanjskimi stavbami so naslednje: Območje namenjeno izgradnji doma starejših z varovanimi stanovanji se deli na dva tipološka vzorca, in sicer na območje doma starejših z varovanimi stanovanji ter na območje z enostanovanjskimi stavbami oziroma dvojčki. Znotraj prvega vzorca se nahajajo dom starejših in varovana stanovanja. Največja dopustna višina doma starejših je do K+P+2+M, pri čemer mora biti kletna etaža popolnoma vkopana ter je lahko odprta zgolj proti občinski cesti. Varovana stanovanja so umeščena na južni del enote, velikost objektov je lahko višine do K+P+M. Oblikovanje vseh objektov z okolico mora biti sodobno ter v duhu tipologije. V drug vzorec sodi območje z enostanovanjskimi stavbami oziroma dvojčki, velikost objektov je lahko višine do K+P+M.
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine v kartografskem delu pri naslednjih tematskih kartah v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 1 “Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve“ se dopolni s širitvijo ureditvenega območja naselja Tabor na jugu,
– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prostora“ se dopolni z vrisom meje enega območja, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in
– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora” se dopolni s posegom na območje kmetijskih zemljišč in na območje zelenih površin.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
9. člen
(območje sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana)
Vse spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana se nanašajo na območje Občine Tabor oziroma na ureditveno območje iz 3. člena odloka.
10. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana se uskladijo s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana.
V sklopu sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana so predvideni posegi na območja kmetijskih zemljišč oziroma na površine najboljših kmetijskih zemljišč v skupni površini 2,8 ha in posegi na območja zelenih površin oziroma na površine za rekreacijo in šport v skupni površini 0,8 ha.
Ustrezno se spremeni in dopolni kartografska dokumentacija s posegi na zgoraj navedenih območjih, in sicer na naslednjem listu v merilu 1:5.000 po nomenklaturi GURS:
– G25-31.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/2008
Tabor, dne 13. avgusta 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.