Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3659. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del), stran 11820.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del) objavljenega v Uradnem Listu RS, št. 20/94. Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na tekstualni del odloka.
2. člen
Objekti navedeni v tem odloku uporabljajo definicije in razvrstitve glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) v nadaljevanju CC-SI.
3. člen
Za zadnjo alinejo točke »2.2.3. Novi posegi«, 4. člena, se doda novi alineji, tako da se glasita:
»– gradnja večstanovanjske stavbe – skupina 1122, podskupina 11221 CC-SI na parcelah št. 106/1, 112/4, 112/6, vse k.o. Šmartno. Parkirišča za potrebe stanovalcev se lahko zagotovijo tudi v fundusu stavbe.
– gradnja enostanovanjske stavbe – skupina 1110, podskupina 11100 CC-SI na parceli št. 71/1, k.o. Šmartno.«
4. člen
Spremeni se tretja alineja točke »4.2.3. Novi posegi«, 4. člena, tako da se na novo glasi:
»– gradnja športnih igrišč – skupina 2411 in podskupina 24110 CC-SI, ter gradnja športnih dvoran – skupina 1265 in podskupina 12650 CC-SI.«
5. člen
Spremeni se tretja alineja točke »4.2.3. Novi posegi«, 4. člena, tako da se na novo glasi:
»– gradnja industrijskih stavb – podskupina 12510 CC-SI, gradnja skladišč – podskupina 12520 CC-SI, ter gradnja drugih upravnih in pisarniških stavb – podskupina 12203 CC-SI na parcelah št. 136/7, 141/2, 136/3, vse k.o. Šmartno.«
6. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-001/2008
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.