Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3658. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2, stran 11818.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja sprejela
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjske soseske Kugl 2 (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v ureditvenem območju naselja Slovenska Bistrica, ki se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) in Odlokom o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02).
Lokacija občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske »Kugl 2« v Slovenski Bistrici je opredeljeno delno kot območje za rekreacijo in športne dejavnosti in družbena stanovanjska gradnja ter v južnem delu gostejša individualna gradnja.
Grajena struktura je nepozidano zemljišče kot plomba med obstoječo zazidavo v rahlo nagnjenem pobočju s severno lego. Zahodno meji na območje zazidalnega načrta Kugl, ki se dograjuje, na vzhodu na obstoječo vrsto hiš ob Ulici na Ajdov hrib, severno meji na območje nove osnovne šole in na predvideno traso Prežihove ulice, na jugu pa na obstoječo zazidavo ob Špindlerjevi ulici in Ulici ob stadionu.
OPPN predvideva znotraj meja ureditev stanovanjske soseske za bodočo gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na parcelah velikih od 575 m2 do 650 m2.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN Stanovanjske soseske Kugl 2 so:
– ustrezna ureditev energetske in komunalne infrastrukture, s cestno navezavo na predviden sistem mestnih ulic in cest,
– umeščanje gostejše stanovanjske pozidave, izgradnjo gostejše stanovanjske gradnje,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZP Načrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 1149, 1150/2, 1143, 1150/1, 1151/2, 1244/1, 1248/2, 1249/2, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1134/1, 1134/8, 1134/25 – del, 1146, 1142/1, 1244/19, k.o. Slovenska Bistrica.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjske soseske Kugl 2 bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in gradnjo stanovanjskih objektov.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje OPPN vključuje parcelne številke: 1149, 1150/2, 1143, 1150/1, 1151/2, 1244/1, 1248/2, 1249/2, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1134/1, 1134/8, 1134/25 – del, 1146, 1142/1, 1244/19, k.o. Slovenska Bistrica.
Velikost območja je približno 31.000 m2.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava osnutka OPPN     |30 dni od sklenitve pogodbe z |
|                |načrtovalcem         |
+-------------------------------+------------------------------+
|Pridobivanje smernic za    |30 dni            |
|načrtovanje in obvestilo o CPVO|               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag,  |v času pridobivanja smernic – |
|okoljskega poročila      |60 dni            |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega OPPN   |20 dni            |
+-------------------------------+------------------------------+
|Posredovanje dopolnjenega OPPN |15 dni            |
|in okoljskega poročila     |               |
|ministrstvu v pregled     |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega |prične 7 dni po objavi javne |
|OPPN in okoljskega poročila  |razgrnitve in traja 30 dni  |
+-------------------------------+------------------------------+
|Javna obravnava, obravnava na |v času javne razgrnitve    |
|občinskem svetu        |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Predaja pripomb in predlogov  |7 dni po zaključeni javni   |
|načrtovalcu          |razgrnitvi          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Opredelitev načrtovalca do   |7 dni od predaje pripomb   |
|pripomb in predlogov      |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Stališča do pripomb in     |30 dni od opredelitve     |
|predlogov           |načrtovalca          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Izdelava predloga OPPN     |15 dni            |
+-------------------------------+------------------------------+
|Pridobitev mnenj na predlog  |30 dni            |
|OPPN in potrdilo o       |               |
|sprejemljivosti vplivov OPPN na|               |
|okolje             |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Sprejem usklajenega predloga  |na seji občinskega sveta po  |
|OPPN              |pridobitvi mnenj       |
+-------------------------------+------------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, skupina investitorjev, lastnikov zemljišč.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Št. 3505-54/2007-40-1032
Slovenska Bistrica, dne 4. avgusta 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost