Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3656. Odlok o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji, stran 11816.

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list, RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/9, …, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 5. izredni seji dne 14. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije gradenj za obnovo in vzdrževanje OŠ Koroški jeklarji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem določa način obnove in vzdrževanja OŠ Koroški jeklarji v Občini Ravne na Koroškem ter določa pogoje za oddajo koncesije.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova javne službe (v nadaljevanju: javna služba) in območje njenega izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja javne službe,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje dela javne službe po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – UPB in 36/08), to je obnova objekta OŠ Koroški jeklarji in vzdrževanje objekta v koncesijski dobi (v nadaljevanju: javna služba).
3. člen
Koncesija zajema:
– obnova OŠ Koroški jeklarji v skladu s projektno dokumentacijo, s katero razpolaga koncedent,
– podelitev pravice do poslovne uporabe objekta v lasti koncedenta,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– izvajanje drugih nalog, ki jih skladno z zakonom, podzakonskimi akti in akti koncedenta zajema izvajanje javne službe.
Koncesija gradenj se izvede po modelu BTO (model izgradi- prenesi v last – upravljaj).
4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti javne službe so javni zavod Osnovna šola Koroški jeklarji in učenci šole.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega izhaja njegova usposobljenost za izvajanje javne službe in način opravljanja javne službe,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje javne službe (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije),
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev koncedenta za ves čas trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretji osebi,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe,
– da parafira predlog koncesijske pogodbe,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
Pri izvajanju javne službe mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe,
– izvajati javno službo tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje javne službe,
– predložiti koncedentu letno poročilo o vzdrževanju objekta,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javne službe oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z izvajanjem javne službe,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v posest objekt, na katerem izvaja javno službo,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 15 let.
VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Izvajanje javne službe se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti koncedentu.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
– zahtevah glede vsebine vlog,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogoje za predložitev skupne vloge,
– merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, datum in uro odpiranja vlog,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij.
11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) imenuje župan.
Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Na predlog strokovne komisije izda akt poslovanja o izbiri koncesionarja direktor občinske uprave Občine Ravne na Koroškem. O pritožbi zoper akt poslovanja o izbiri koncesionarja odloča župan Občine Ravne na Koroškem.
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb ni sprejemljiva, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta.
Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki se nanaša na predmet koncesije.
Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati letno poročilo o izvajanju koncesije do 15. aprila, kar se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje javne službe oziroma izvajanje javne službe v nasprotju z določili tega odloka, neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje javne službe, neustrezno vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanje koncesije, izvajanje javne službe pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil te pogodbe,
– če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE SLUŽBE
18. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja delo koncesionirane javne službe in občasno koncedentu posreduje oceno njenega dela.
19. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
20. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem javne službe po tem odloku, se določi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 14. avgusta 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.