Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, stran 11809.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 23/00) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 17. aprila 2008, Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 20. maja 2008, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03) na seji dne 29. maja 2008, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 26. junija 2008, Občinski svet občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) na seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) na seji dne 25. aprila 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97 in Uradni list RS, št. 100/06) se pred besedo »in« doda naslednje besedilo », Občina Renče - Vogrsko«.
2. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »5 predstavnikov« nadomesti z besedilom »3 predstavnike«, besedi »ostale predstavnike« pa se nadomesti z besedama »enega predstavnika«.
V tretjem odstavku se spremeni besedilo tretje alinee, ki se na novo glasi:
»– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.«
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi:
»Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta.«
5. člen
V 13. členu se črta petnajsta alinea.
Dosedanja sedemnajsta alinea se spremeni in na novo glasi:
»– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o povezovanju v skupnost zavodov.«
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa.«
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda, se določi s pravili, ki jih sprejme svet zavoda.«
7. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin upravno – administrativnih oziroma tehničnih delavcev in strokovnih delavcev iz drugega odstavka 11. člena odloka, po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
8. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.«
9. člen
Pred zadnjo alineo 21. člena se doda nova predzadnja alinea, ki se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov«.
10. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet javnega zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Mandat ravnatelja traja 5 let.«
11. člen
V 23. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
12. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »imenuje« doda besedi »in razrešuje«.
Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pomočnik ravnatelja, poleg strokovnih nalog, določenih s sistemizacijo, opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.«
13. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Strokovna organa v javni šoli sta:
– učiteljski zbor,
– strokovni aktivi.«
14. člen
Besedilo 27. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»a) Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv šole:
– obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
– usklajuje merila za ocenjevanje,
– daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe staršev in učencev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.«
15. člen
V 28. členu se v četrtem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.«
Dosedanja sedma alinea postane osma.
V novi osmi alinei se za besedo »zakonom« doda besedilo »in drugimi predpisi«.
16. člen
V prvem stavku 29. člena se za besedo »kateri« doda beseda »lahko«.
17. člen
Besedilo 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
18. člen
Na koncu drugega odstavka 33. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Mestna občina Nova Gorica kot lastnica nepremičnine s parcelno številko 650/5 in 650/6 k.o. Nova Gorica (poslovna stavba in dvorišče), Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica, daje nepremičnino z vso opremo v upravljanje zavodu, kot jo je doslej uporabljal. Občina Šempeter - Vrtojba kot lastnica nepremičnine s parcelno številko 2950/1 k.o. Šempeter (poslovna stavba in dvorišče), Cesta prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici, daje nepremičnino z vso opremo v upravljanje zavodu, kot jo je doslej uporabljal.«
19. člen
V 36. členu se doda naslednje besedilo, ki se glasi.
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanoviteljice imajo pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
20. člen
Besedilo 38. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte sprejema ravnatelj.«
21. člen
Črta se 39. člen.
KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-06
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
Št. 0141-11/2008-02
Dobrovo, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-11
Kanal ob Soči, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0062/2008-3
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-25/2008-1
Bukovica, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-4/2008-8
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti