Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3650. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina, stran 11800.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (v nadaljevanju OPPN), ki v dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta (IPN MOL) obsega območja enot urejanja prostora z oznakami RD-187, RD-200, RD-229, RD-222, del RD-219 in del RŽ-3.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina je v Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04 in 69/04) opredeljeno kot parkovno, športno, rekreacijsko območje.
Za območje veljajo določila Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Uradni list RS, št. 123/04), po katerem so površine namenjene ureditvi parkovnih in rekreacijskih površin z dvema objektoma – študentskima domovoma (oziroma drugih objektov javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa ali zdravstva), vrtnariji, javnim komunikacijam ter ureditvi mirujočega prometa in nove prometne povezave z Večno potjo.
Predvidena gradnja študentskih domov ni bila realizirana. Novi lastnik zemljišč na tem delu načrtuje gradnjo ca. 150 terasnih stanovanj v treh večstanovanjskih objektih, obdanih z vrtovi in skupnimi zelenimi površinami in parkirnimi mesti (2 PM/stanovanje) v kletnih etažah. Obstoječi ureditveni načrt ne omogoča realizacije nameravane gradnje, zato je treba izdelati OPPN.
Glede na to, da je v dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta (IPN MOL) namenska raba v severnem delu obravnavanega območja opredeljena kot območje kmetijske proizvodne dejavnosti – vrtnarije, srednji in obvodni pas kot zelena in parkovna površina, ter južni del kot območje za stanovanja, je pobuda za gradnjo stanovanjskih objektov utemeljena.
Izdelava OPPN je vezana na sprejem strateškega prostorskega načrta (SPN MOL) in izvedbenega prostorskega načrta (IPN MOL).
3.
Območje OPPN
Obravnavano območje leži na severozahodu območja Rožne doline in sega na zahodu do Glinščice, na severu vključuje del Večne poti, na jugu do Ceste VI, na vzhodu pa vključuje del obstoječe ceste XVII s predvidenim podaljškom do Večne poti.
Površina območja je cca 47000 m2, od tega meri južni del, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, cca 17000 m2. V območje nove ureditve so vključene tudi ureditve obodnih cest ter ureditve javnih parkovnih površin v osrednjem delu in v obvodnem pasu.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. RS, Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN je izbrana strokovna rešitev, ki jo je izdelal Ofis arhitekti, projektivni biro d.o.o.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa, vendar ne prej kot bosta sprejeta SPN in IPN MOL. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-28/2008-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.