Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3649. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško (KS 11), stran 11800.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško (KS 11)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško, katerega je izdelal ARPROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod številko SDZN 28/06, maj 2008. Prostorsko izvedbeni načrt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom zazidalnem načrtu za območje Taborje II. (Uradni list RS, št. 20/91) na podlagi določil Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP). Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se pripravi za severni kare nad cesto na zemljiščih s parc. št.: 52, 51/2, 51/1, 49/1d, 546/1 k.o. Laško in za južni kare pod cesto 120/1, 119/1, *239/2, 121/3 k.o. Reka (d-pomeni delno).
II.
Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, predverje Urada župana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 22. 8. 2008 do 21. 9. 2008. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Šmocla, Mestna ulica 2, (Občinska stavba) v sredo 17. 9. 2008 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 21. 9. 2008. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih (Tajništvo urada župana, sedež KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Oddelek za okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Št. 3505-2/2006
Laško, dne 11. avgusta 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.