Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008, stran 11797.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 16. redni seji dne 6. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2008 (Uradni list RS, št. 61/08) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 Skupina / podskupina kontov         Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    4.220.501,98
70    DAVČNI PRIHODKI            1.309.558,00
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      1.188.757,00
703   DAVKI NA PREMOŽENJE            56.026,00
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     64.775,00
71    NEDAVČNI PRIHODKI            546.496,98
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU            37.340,00
     IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711   TAKSE IN PRISTOJBINE            1.450,00
712   DENARNE KAZNI               2.720,00
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       110.270,00
     STORITEV
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         394.716,98
72    KAPITALSKI PRIHODKI          1.399.058,00
720   PRIHODKI OD PRODAJE            7.100,00
     OSNOVNIH SREDSTEV
722   PRIHODKI OD PRODAJE          1.391.958,00
     ZEMLJIŠČ
74    TRANSFERNI PRIHODKI           965.389,00
740   PREJETA SREDSTVA             549.873,00
     IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA      415.516,00
     PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
     EU ZA STRUKTURNO POLITIKO
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      4.144.558,98
40    TEKOČI ODHODKI              839.034,00
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI          167.076,00
     ZAPOSLENIM
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.      26.858,00
     VARNOST
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       571.770,00
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          52.080,00
409   SREDSTVA IZLOČENA             21.250,00
     V REZERVE
41    TEKOČI TRANSFERJI            719.887,00
410   SUBVENCIJE                33.384,00
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        417.948,00
     GOSPODINJSTVOM
412   TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN       97.371,00
     USTANOVAM
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI           171.184,00
     TRANSFERI
42    INVESTICIJSKI ODHODKI         2.569.937,98
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       2.569.937,98
     SREDSTEV
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          15.700,00
430   INVESTICIJSKI TRANSFERI          12.300,00
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI          3.400,00
     PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
     NISO PRORAČUNSKI
     UPORABNIKI
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       75.943,00
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH              0,00
    POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)
75   PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN
750   PREJETA POSOJILA DANIH
    POSOJIL
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752   KUPNINE IZ NASLOVA
    PRIVATIZACIJE
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.       0,00
    DELEŽ. (44)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH
440   DANA POSOJILA
441   POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
C    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)             500.000,00
50   ZADOLŽEVANJE               500.000,00
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE            500.000,00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55)           575.800,00
55   ODPLAČILA DOLGA              575.800,00
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         575.800,00
IX.   SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU       143,00
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –75.800,00
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    –75.943,00
    IX.= -III.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
    PRETEKLEGA LETA              39.439,00«
------------------------------------------------------------
2. člen
Ostali členi odloka ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-005/2007-19
Benedikt, dne 11. avgusta 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.