Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3643. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc, stran 11795.

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
1. člen
(1) V prilogi A1 Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 10/06, 17/06 – popr., 81/07 in 100/07 – popr.), se v vrsticah tabele frekvenčnih pasov 1710–1785 MHz in 1805–1880 MHz, dosedanje besedilo črta in nadomesti z:
+----------+--------------+---------------+----------------+--------------------+
|   1  |    2   |    3    |   4     |   5       |
+----------+--------------+---------------+----------------+--------------------+
|  Radio |   Radio  |  Državna  |Načrt uporabe  |Prilagoditve/zahteve|
|frekvenčni|komunikacijska|uporaba/Državna| radijskih   |          |
|  pas  |  storitev  |  souporaba  |  frekvenc   |          |
+----------+--------------+---------------+----------------+--------------------+
|1710–1785 |FIKSNA MOBILNA|        |Radioastronomija|          |
|MHz    |5.384A    |        |1718,8 –    |          |
|     |       |        |1722,2 MHz   |          |
|     |5.149, 5.341, |        |DCS 1800    |          |
|     |5.385,    |        |RTTE SC9    |          |
|     |       |        |ECC/REC 05-08  |          |
|     |       |        |EN 301 502   |          |
|     |       |        |DCS 1800    |          |
|     |       |        |GSM, DCS-1800  |          |
|     |       |        |MCA       |          |
|     |       |        |2008/294/EC   |          |
|     |       |        |2008/295/EC   |          |
|     |       |        |PrRFbrezODRF  |          |
|     |       |        |IMT-2000/UMTS  |          |
|     |       |        |ECC/DEC/(06)  |          |
|     |       |        |13       |          |
|     |       |        |HCM       |          |
+----------+--------------+---------------+----------------+--------------------+
|1805–1880 |FIKSNA MOBILNA|        |DCS 1800    |          |
|MHz    |5.384A    |        |RTTE SC9    |          |
|     |       |        |ECC/REC 05-08  |          |
|     |       |        |EN 301 502   |          |
|     |       |        |DCS 180     |          |
|     |       |        |GSM, DCS-1800  |          |
|     |       |        |MCA       |          |
|     |       |        |2008/294/EC   |          |
|     |       |        |2008/295/EC   |          |
|     |       |        |PrRFbrezODRF  |          |
|     |       |        |IMT-2000/UMTS  |          |
|     |       |        |ECC/DEC/(06)  |          |
|     |       |        |13       |          |
|     |       |        |HCM       |          |
+----------+--------------+---------------+----------------+--------------------+
(2) V Prilogi C1.1. se vrstica 1 tabele priloge črta in nadomesti z:
+----+------------+------------------+-------------------------+
|1. |PrRFbrezODRF|Pravilnik o    |Rules on radio      |
|  |(Uradni   |radijskih     |frequencies that do not |
|  |list RS,  |frekvencah, ki se |require the decision of |
|  |št. 45/05, |smejo uporabljati |assignment of radio   |
|  |37/06,   |brez odločbe o  |frequencies       |
|  |13/08)   |dodelitvi     |Rules on supplement of  |
|  |      |radijskih     |Rules on radio      |
|  |      |frekvenc     |frequencies that do not |
|  |      |Pravilnik o    |require the decision of |
|  |      |dopolnitvah    |assignment of radio   |
|  |      |Pravilnika o   |frequencies       |
|  |      |radijskih     |Rules on changes of   |
|  |      |frekvencah, ki se |Rules on radio      |
|  |      |smejo uporabljati |frequencies that do not |
|  |      |brez odločbe o  |require the decision of |
|  |      |dodelitvi     |assignment of radio   |
|  |      |radijskih     |frequencies       |
|  |      |frekvenc     |             |
|  |      |Pravilnik o    |             |
|  |      |spremembah    |             |
|  |      |Pravilnika o   |             |
|  |      |radijskih     |             |
|  |      |frekvencah, ki se |             |
|  |      |smejo uporabljati |             |
|  |      |brez odločbe o  |             |
|  |      |dodelitvi     |             |
|  |      |radijskih     |             |
|  |      |frekvenc     |             |
+----+------------+------------------+-------------------------+
(3) V Prilogi C1.2. se za vrstico tabele priloge s številko 19 vrinejo nove vrstice tabele od 20 do 22 z naslednjo vsebino:
+----+------------+-----------------+------------------------+
|20 |2007/344/EC |Commission    |Odločba Komisije z dne |
|  |      |Decision of 16  |16. maja 2007 o     |
|  |      |May 2007 on   |usklajeni dostopnosti  |
|  |      |harmonised    |informacij glede uporabe|
|  |      |availability of |spektra v Skupnosti   |
|  |      |information   |(notificirano pod    |
|  |      |regarding    |dokumentarno številko C |
|  |      |spectrum use   |(2007) 2085) Besedilo  |
|  |      |within the    |velja za EGP.      |
|  |      |Community    |(OJ L 129, 17. 5. 2007, |
|  |      |(notified under |p. 67–70)        |
|  |      |document number C|            |
|  |      |(2007) 2085)   |            |
|  |      |(Text with EEA  |            |
|  |      |relevance)    |            |
|  |      |(OJ L 129, 17. 5.|            |
|  |      |2007, p. 67–70) |            |
+----+------------+-----------------+------------------------+
|21 |2008/294/EC |Commission    |Odločba Komisije z dne |
|  |      |Decision of 7  |7. aprila 2008 o    |
|  |      |April 2008 on  |usklajenih pogojih glede|
|  |      |harmonised    |uporabe spektra za   |
|  |      |conditions of  |izvajanje mobilnih   |
|  |      |spectrum use for |komunikacijskih storitev|
|  |      |the operation of |na letalu (storitev MCA)|
|  |      |mobile      |v Skupnosti (Besedilo  |
|  |      |communication  |velja za EGP)      |
|  |      |services on   |(OJ L 98, 10. 4. 2008, |
|  |      |aircraft (MCA  |p. 24–27)        |
|  |      |services) in the |            |
|  |      |Community    |            |
|  |      |(notified under |            |
|  |      |document number C|            |
|  |      |(2008) 1256)   |            |
|  |      |(Text with EEA  |            |
|  |      |relevance)    |            |
|  |      |(OJ L 98, 10. 4. |            |
|  |      |2008, p. 24–27) |            |
+----+------------+-----------------+------------------------+
|22 |2008/295/EC |Commission    |Priporočilo Komisije z |
|  |      |Recommendation of|dne 7. aprila 2008 o  |
|  |      |7 April 2008 on |odobritvi mobilnih   |
|  |      |authorisation of |komunikacijskih storitev|
|  |      |mobile      |na letalu (storitev MCA)|
|  |      |communication  |v Evropski skupnosti  |
|  |      |services on   |(notificirano pod    |
|  |      |aircraft (MCA  |dokumentarno številko C |
|  |      |services) in the |(2008) 1257) (Besedilo |
|  |      |European     |velja za EGP)      |
|  |      |Community    |(OJ L 98, 10. 4. 2008, |
|  |      |(notified under |p. 19–23)        |
|  |      |document number C|            |
|  |      |(2008) 1257)   |            |
|  |      |(Text with EEA  |            |
|  |      |relevance)    |            |
|  |      |(OJ L 98, 10. 4. |            |
|  |      |2008, p. 19–23) |            |
+----+------------+-----------------+------------------------+
Vrstice tabele priloge, ki sledijo, se na novo oštevilčijo, in sicer tako, da se dosedanjim številkam vrstic tabele dodeli številka, ki je za 3 večja od prejšnje.
2. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2008-25
Ljubljana, dne 18. avgusta 2008
EVA 2008-2111-0070
Tomaž Simonič l.r.
Direktor