Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3641. Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije, stran 11794.

Na podlagi devetega odstavka 35. člena in šestega odstavka 35.h člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa oblike obdelave in posredovanje podatkov, ki jih na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) zbira in vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod za zaposlovanje).
2. člen
Zavod za zaposlovanje za namene, določene v prvem odstavku 35. in v prvem odstavku 35.h člena zakona, zbira in vodi podatke o tujcih in delodajalcih iz drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka 35. člena ter iz tretjega in četrtega odstavka 35.h člena zakona.
II. OBLIKA OBDELAVE PODATKOV V ZBIRKAH, DOSTOP IN POSREDOVANJE PODATKOV PO NAMENIH
3. člen
(1) Za odločanje o izdaji ali razveljavitvi delovnih dovoljenj in spremljanje stanja na trgu dela iz 35. člena zakona zavod za zaposlovanje zbira in vodi podatke o tujcih in delodajalcih iz drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka 35. člena zakona.
(2) Zavod za zaposlovanje lahko osebne podatke tujcev in podatke o delodajalcih, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom, daje na voljo le na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
4. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz 35. člena zakona zavod za zaposlovanje obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi dostop do podatkov o številu veljavnih, izdanih in razveljavljenih delovnih dovoljenj po vseh vrstah osebnih delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo ter do podatkov o prijavah dela tujcev, ki v skladu s 24., 25., 26. in 27. členom zakona ne potrebujejo delovnega dovoljenja.
(2) Zavod za zaposlovanje z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov o razveljavljenih delovnih dovoljenjih, lahko dopolnijo s številčnimi podatki o državljanstvu tujcev, spolu, starosti, izobrazbi, poklicu, dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni, in po območnih službah zavoda za zaposlovanje, ki so izdale delovno dovoljenje oziroma v katerih je bila opravljena prijava dela tujca.
(3) Zavod za zaposlovanje zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena dostopni Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na način, določen s splošnimi akti zavoda za zaposlovanje.
5. člen
(1) Zaradi spremljanja stanja na trgu dela, zaradi znanstvenoraziskovalnih in statističnih namenov ter zaradi izvajanja pravice do uvedbe varnostne klavzule zavod za zaposlovanje zbira in vodi podatke iz tretjega in četrtega odstavka 35.h člena zakona.
(2) Zavod za zaposlovanje lahko osebne podatke tujcev in podatke o delodajalcih, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom, posreduje le na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz 35.h člena zakona zavod za zaposlovanje obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi dostop do podatkov o številu državljanov držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, ter njihovih družinskih članov, ki so zaposleni oziroma izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.
(2) Zavod za zaposlovanje z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki po državljanstvu, spolu, starosti, strokovni izobrazbi in dejavnosti, v kateri je tujec zaposlen, ter po območnih službah zavoda za zaposlovanje.
(3) Zavod za zaposlovanje zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvu dostopni na način, določen s splošnimi akti zavoda za zaposlovanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Pravilnik o vrstah, postopkih in načinu vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/03).
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2008
Ljubljana, dne 9. julija 2008
EVA 2007-2611-0026
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica za delo, družino in socialne zadeve