Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3639. Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev, stran 11782.

Na podlagi šestega odstavka 8. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo materialni stroški in višina materialnih stroškov nastanitve, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: bolnišnica) lahko zaračuna za potrebe izvrševanja pravice otrok do nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka (v nadaljnjem besedilu: prosilec) v primeru stacionarne zdravstvene oskrbe otroka.
(2) Bolnišnica lahko zaračuna materialne stroške nastanitve največ v višini, ki je določena s tem pravilnikom.
2. člen
(pojem nastanitve)
Za nastanitev po tem pravilniku se štejejo obroki prehrane, ki jo bolnišnica nudi zaposlenim v bolnišnici, in nočitev na primerni postelji.
3. člen
(obveznosti izvajalca zdravstvenih storitev)
(1) Bolnišnica zagotovi nastanitev na pisno ali ustno zahtevo prosilca.
(2) Bolnišnica lahko zavrne zahtevo iz prejšnjega odstavka le izjemoma, in sicer če pravice do nastanitve ne more zagotoviti zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti ali drugih utemeljenih razlogov, o čemer mora ustno obvestiti prosilca in svojo odločitev tudi obrazložiti. Na zahtevo prosilca mora podati tudi pisno obrazložitev.
(3) Bolnišnica pri odločanju o zagotovitvi nastavitve v primeru omejenih prostorskih zmogljivosti iz prejšnjega odstavka kot prednost pri nastanitvi prosilca v primeru enakih pogojev prosilcev upošteva merila, in sicer v naslednjem izključujočem vrstnem redu:
– starost otroka,
– obstoj posebnih potreb otroka,
– krajevno oddaljenost bolnišnice od bivališča otroka oziroma prosilca,
– zdravstveno stanje otroka.
4. člen
(višina materialnih stroškov)
(1) Bolnišnica lahko zaračuna materialne stroške:
– prehrane, pri čemer cena obroka za starša ali drugo osebo, ki skrbi za otroka, ni višja od cene obroka, ki jo bolnišnica zaračuna zaposlenemu osebju,
– nočitve po ceni v višini, ki jo priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek bolnišnica ne sme zaračunati več kot 20 eurov za dan nastanitve.
5. člen
(način plačila stroškov)
Materialni stroški nastanitve se poravnajo ob zaključku stacionarne zdravstvene oskrbe otroka v plačilnem roku do trideset dni od prejema računa. V primeru plačila po tem roku se zaračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom.
6. člen
(oprostitev stroškov)
(1) Bolnišnica lahko prosilca delno ali v celoti oprosti plačila stroškov nastanitve, če ugotovi, da jih ta ne more plačati brez škode za nujno preživljanje sebe ali svoje družine, sobivanje z otrokom pa je bilo za uspeh zdravljenja ključnega pomena.
(2) Bolnišnica odloča o oprostitvi iz prejšnjega odstavka na obrazložen pisni predlog prosilca, kateremu se predložijo ustrezne listine, iz katerih je razviden socialni in finančni položaj prosilca in njegove družine.
(3) Bolnišnica odloča o oprostitvi stroškov tudi glede na vrsto in težo bolezni otroka ter morebitnega obstoja posebnih potreb otroka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 26. avgusta 2008.
Št. 0070-90/2008/3
Ljubljana, dne 14. avgusta 2008
EVA 2008-2711-0070
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost