Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3638. Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence, stran 11780.

Na podlagi četrtega odstavka 413. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o:
1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca) iz prvega odstavka 413. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljnjem besedilu: zakon);
2. vsebini in načinu pošiljanja obvestil iz tretjega odstavka 413. člena zakona.
2. člen
(namen evidence)
Evidenca se vodi izključno z namenom preverjanja procesne ovire za vodenje novega postopka odpusta obveznosti iz 3. točke 399. člena zakona.
3. člen
(vodenje evidence)
(1) Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi evidenco kot informatizirano zbirko podatkov.
(2) V evidenci se glede vsakega postopka osebnega stečaja, v katerem je sodišče, ki vodi ta postopek, izdalo sklep o odpustu obveznosti iz 407. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sklep o odpustu obveznosti), vodijo naslednji podatki:
1. opravilna številka sklepa o odpustu obveznosti;
2. identifikacijski podatki o dolžniku, na katerega se nanaša sklep o odpustu obveznosti, tj. iz tretjega odstavka 17. člena zakona;
3. ime sodišča, ki je izdalo sklep o odpustu obveznosti;
4. datum sklepa o odpustu obveznosti;
5. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti;
6. podatki o razveljavitvi odpusta obveznosti:
– opravilna številka in datum sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti iz 412. člena zakona ter sodišče, ki je ta sklep izdalo,
– datum pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti,
– če je bil sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti pravnomočno spremenjen, tudi podatki o tem, ali je bila tožba za izpodbijanje odpusta obveznosti zavrnjena ali zavržena;
7. če je bil sklep o odpustu obveznosti na podlagi pritožbe proti temu sklepu spremenjen ali nadomeščen z novim sklepom, tako da je predlog za odpust obveznosti pravnomočno zavrnjen, tudi:
– podatki o tem, ali je bil sklep spremenjen ali nadomeščen z novim sklepom,
– datum izbrisa sklepa o odpustu obveznosti iz evidence.
(3) Evidenca mora biti oblikovana tako, da je dostop do posameznega sklepa o odpustu obveznosti omogočen po naslednjih parametrih o zadevi, v kateri je bil izdan sklep o odpustu obveznosti:
1. po identifikacijskih podatkih o dolžniku iz 17. člena zakona ali
2. po opravilni številki zadeve in sodišču.
(4) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenco zajemajo tako, da se:
1. če je dolžnik vpisan v centralni register prebivalstva, vnese dolžnikov EMŠO, drugi podatki pa se prevzamejo iz centralnega registra prebivalstva ali
2. če dolžnik nima EMŠO in je vpisan v davčnem registru, vnese dolžnikova davčna številka, drugi podatki pa se prevzamejo iz davčnega registra.
(5) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenci zajemajo skladno s prejšnjim odstavkom in usklajujejo na podlagi povezanosti evidence s centralnim registrom prebivalstva in davčnim registrom.
4. člen
(način pošiljanja obvestil sodišč glede postopkov odpusta obveznosti)
Sodišče mora obvestiti ministrstvo o podatkih, ki se vpisujejo v evidenco (v nadaljnjem besedilu: obvestilo sodišča), tako da obvestilo sodišča pošlje po elektronski pošti na naslov stecaji.mp@gov.si.
5. člen
(vsebina obvestila sodišča)
(1) Če se obvestilo sodišča nanaša na izdajo sklepa o odpustu obveznosti, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o izdaji sklepa o odpustu obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– identifikacijske podatke o dolžniku iz tretjega odstavka 17. člena zakona,
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti in ime sodišča, ki ga je izdalo,
– datum izdaje sklepa o odpustu obveznosti.
(2) Če se obvestilo sodišča nanaša na pravno dejstvo pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, proti kateremu ni bila vložena pritožba ali je bila pritožba zavržena ali zavrnjena, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum, ko je sklep o odpustu obveznosti postal pravnomočen.
(3) Če se obvestilo sodišča nanaša na izdajo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti iz 412. člena zakona, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o razveljavitvi odpusta obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– opravilno številko in datum sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.
(4) Če se obvestilo sodišča nanaša na pravno dejstvo pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti iz 412. člena zakona, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.
(5) Če je bil sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti pravnomočno spremenjen, tako da je bila tožba za izpodbijanje odpusta obveznosti zavrnjena ali zavržena, mora sodišče o tem obvestiti ministrstvo v treh delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti.
(6) Obvestilo sodišča iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum in opravilno številko in datum sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti in sodišče, ki ga je izdalo,
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ali zavrženju tožbe za izpodbijanje odpusta obveznosti.
6. člen
(izbris sklepa iz evidence)
(1) Če je bil sklep o odpustu obveznosti na podlagi pritožbe proti temu sklepu spremenjen ali nadomeščen z novim sklepom, tako da je predlog za odpust obveznosti pravnomočno zavrnjen, mora sodišče o tem obvestiti ministrstvo v treh delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti.
(2) Obvestilo sodišča iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti«;
2. v besedilu naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
– opravilno številko sklepa o odpustu obveznosti,
– datum izdaje sklepa o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti,
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za odpust obveznosti.
(3) Ministrstvo na podlagi obvestila sodišča iz prvega odstavka tega člena sklep o odpustu obveznosti izbriše iz evidence.
(4) Ministrstvo izbriše sklep o odpustu obveznosti iz evidence, ko preteče deset let od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
7. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Podatki, vpisani v evidenci, so zaupne narave.
(2) Ministrstvo sme podatke, vpisane v evidenci, ali podatek, da glede določenega dolžnika v evidenci ni vpisov, posredovati samo:
1. sodišču, če te podatke zahteva po prvem odstavku 400. člena zakona, ali
2. tistemu, ki ima položaj dolžnika v postopku odpusta obveznosti.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.
Št. 007-186/2008
Ljubljana, dne 7. avgusta 2008
EVA 2008-2011-0065
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje