Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3637. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj, stran 11769.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o območjih in sedežih policijskih postaj
1. člen
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave se ustanovijo policijske postaje.
2. člen
Policijska uprava Celje:
1. Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje naslednjih naselij:
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo, Bezovica, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak, Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni Vrh pri Vojniku, Dobrna, Dobrova, Dol pod Gojko, Draga, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Klanc, Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata, Male Dole, Medlog, Nova Cerkev, Novake, Ogorevc, Osenca, Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje pod Čerinom, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni Dolini, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Strmec nad Dobrno, Svetina, Svetli Dol, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni Dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba, Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zavrh nad Dobrno, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina.
2. Policijska postaja Laško, s sedežem v Laškem, za območje naslednjih naselij:
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Brunk, Brunška Gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro, Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Goreljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda Jama, Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Log pri Vrhovem, Lokavec, Loška Gora, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modrič, Mrzlo Polje, Njivice, Obrežje pri Zidanem Mostu, Obrežje, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Svibno, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad, Zavrate, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žebnik, Žigon.
3. Policijska postaja Mozirje, s sedežem v Mozirju, za območje naslednjih naselij:
Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa, Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov Kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž, Ter, Tirosek, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor.
4. Policijska postaja Rogaška Slatina, s sedežem v Rogaški Slatini, za območje naslednjih naselij:
Brestovec, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Drevenik, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna Gorca, Log, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Jurij, Sv. Florijan, Tekačevo, Tlake, Topole, Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik, Žahenberc.
5. Policijska postaja Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah, za območje naslednjih naselij:
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Dobrovlje, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič, Hudinja, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koroška vas na Pohorju, Kraberk, Križevec, Ličenca, Lipa, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loška Gora pri Zrečah, Mala Gora, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Osredek pri Zrečah, Ostrožno pri Ločah, Padeški Vrh, Paka, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polajna, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Stranice, Spodnji Dolič, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zabork, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Zlakova, Zreče, Žiče.
6. Policijska postaja Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju, za območje naslednjih naselij:
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno-del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi-del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Slemene, Zgornje Selce, Zlateče pri Šentjurju, Žegar.
7. Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, s sedežem v Šmarjah pri Jelšah, za območje naslednjih naselij:
Babna Brda, Babna Gora, Babana Reka, Beli potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bistrica ob Sotli, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Cmereška Gorca, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Drensko Rebro, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Grliče, Grobelce, Grobelno-del, Gubno, Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnič, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nova vas pri Šmarju, Olimje, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pustike, Rakovec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora, Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Srebrnik, Stranje, Strtenica, Sv. Ema, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Topolovo, Trebče, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas.
8. Policijska postaja Velenje, s sedežem v Velenju, za območje naslednjih naselij:
Arnače, Bele Vode, Bevče, Črnova, Družmirje, Florjan, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lokovica, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Mali Vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Šenbric, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje.
9. Policijska postaja Žalec, s sedežem v Žalcu, za območje naslednjih naselij:
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Limovce, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin pri Polzeli, Podvin, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Preserje, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, Šempeter v Savinjski dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik-del, Zakl, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno.
10. Postaja mejne policije Bistrica ob Sotli, s sedežem v Bistrici ob Sotli, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Bistrica ob Sotli,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Imeno,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Imeno,
– mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo.
11. Postaja mejne policije Rogatec, s sedežem v Rogatcu, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec.
12. Postaja prometne policije Celje, s sedežem v Celju, za območje Policijske uprave Celje.
3. člen
Policijska uprava Koper:
1. Policijska postaja Izola, s sedežem v Izoli, za območje naslednjih naselij:
Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Šared.
2. Policijska postaja Koper, s sedežem v Kopru, za območje naslednjih naselij:
Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade, Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije, Župančiči.
3. Policijska postaja Kozina, s sedežem v Kozini, za območje naslednjih naselij:
Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje.
4. Policijska postaja Piran, s sedežem v Portorožu, za območja naslednjih naselij:
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter.
5. Policijska postaja Sežana, s sedežem v Sežani, za območje naslednjih naselij:
Avber, Barka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Povirju, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Sežani, Divača, Divči, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolanci, Dolenja vas, Dolenje, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Dutovlje, Famlje, Filipčje Brdo, Gabrče, Gabrovica pri Komnu, Godnje, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gorjansko, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Hruševica, Ivanji Grad, Jakovce, Kačiče Pared, Kazlje, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Kopriva, Kosovelje, Kozjane, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Laže, Lipica, Lisjaki, Lokev, Lukovec, Mahniči, Majcni, Mali Dol, Matavun, Merče, Misliče, Nadrožica, Naklo, Nova vas, Orlek, Ostrovica, Otošče, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Podgrad pri Vremah, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Potoče, Povir, Prelože pri Lokvi, Preserje pri Komnu, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Rubije, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Senožeče, Sežana, Skopo, Stomaž, Sveto, Šepulje, Šibelji, Škocjan, Škofi, Škoflje, Škrbina, Šmarje pri Sežani, Štanjel, Štjak, Štorje, Tabor, Tomačevica, Tomaj, Trebižani, Tublje pri Komnu, Tupelče, Utovlje, Vale, Vareje, Vatovlje, Večkoti, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Volčji Grad, Vrabče, Vremski Britof, Vrhovlje, Zagrajec, Zavrhek, Žirje.
6. Postaja mejne policije Sečovlje, s sedežem v Sečovljah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Dragonja (Dragogna),
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka,
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Portorož (Portorose)-Sečovlje (Sicciole) na letališču Portorož.
7. Postaja mejne policije Sočerga, s sedežem v Spodnjih Škofijah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Sočerga,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rakitovec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Podgorje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec.
8. Postaja pomorske policije Koper, s sedežem v Kopru, za območje:
– notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike Slovenije,
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Izola (Isola),
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Koper (Capodistria),
– mejnega prehoda za mednarodni morski promet Piran (Pirano).
9. Postaja prometne policije Koper, s sedežem v Kopru, za območje Policijske uprave Koper.
10. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper, s sedežem v Krvavem potoku, za območje Policijske uprave Koper.
4. člen
Policijska uprava Kranj:
1. Policijska postaja Bled, s sedežem na Bledu, za območje naslednjih naselij:
Bitnje, Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Grabče, Jereka, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Koritno, Krnica, Kupljenik, Laški Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Mevkuž, Nemški Rovt, Nomenj, Obrne, Perniki, Podhom, Podjelje, Polje, Poljšica pri Gorjah, Radovna, Ravne v Bohinju, Ribčev Laz, Ribno, Savica, Selo pri Bledu, Slamniki, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studor v Bohinju, Ukanc, Višelnica, Zasip, Zgornje Gorje, Zgornje Laze, Žlan.
2. Policijska postaja Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za območje naslednjih naselij:
Blejska Dobrava, Breg, Breznica, Doslovče, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Koroška Bela, Lipce, Moste, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi, Rodine, Selo pri Žirovnici, Slovenski Javornik, Smokuč, Vrba, Zabreznica, Žirovnica.
3. Policijska postaja Kranj, s sedežem v Kranju, za območje naslednjih naselij:
Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj, Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje, Čepulje, Češnjevek, Drulovka, Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik, Goriče, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru, Hrib, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Kokra, Kokrica, Kranj, Lahovče, Lavtarski Vrh, Letenice, Luže, Mače, Mavčiče, Meja, Milje, Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova vas, Okroglo, Olševek, Orehek, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje, Poženik, Praprotna Polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Pšata, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Ravne, Rupa, Sidraž, Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela, Srednja vas Goriče, Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje, Stiška vas, Strahinj, Struževo, Suha pri Predosljah, Sveti Jošt nad Kranjem, Sveti Lenart, Šenčur, Šenturška Gora, Šmartno, Štefanja Gora, Šutna-del, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik, Žablje, Žabnica, Žeje, Žerjavka.
4. Policijska postaja Kranjska Gora, s sedežem v Kranjski Gori, za območje naslednjih naselij:
Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji Vrh, Zgornja Radovna.
5. Policijska postaja Radovljica, s sedežem v Radovljici, za območje naslednjih naselij:
Begunje na Gorenjskem, Brda, Brezje, Brezovica, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro Polje, Dvorska vas, Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje, Noše, Nova vas pri Lescah, Otoče, Ovsiše, Peračica, Podnart, Poljče, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Ravnica, Rovte, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Studenčice, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša.
6. Policijska postaja Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, za območje naslednjih naselij:
Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Breznica pod Lubnikom, Breznica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukov Vrh nad Visokim, Bukovica, Bukovščica, Crngrob, Čabrače, Četena Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška Gora, Godešič, Goli Vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja vas-Reteče, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hosta, Hotavlja, Hotovlje, Izgorje, Jarčja Dolina, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe, Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik, Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave, Na Logu, Nova Oselica, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec, Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfrca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri Žireh, Reteče, Robidnica, Rovte v Selški Dolini, Rudno, Selca, Selo, Selške Lajše, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj, Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja vas Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stirpnik, Strmica, Studeno, Studor, Suha, Suša,Sv. Andrej, Sv. Barbara, Sv. Duh, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Sv. Tomaž, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Topolje, Torka, Trata, Trebija, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve, Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas, Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana.
7. Policijska postaja Tržič, s sedežem v Tržiču, za območje naslednjih naselij:
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja vas.
8. Postaja letališke policije Brnik, s sedežem na Brniku, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Ljubljana-Brnik na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
9. Postaja prometne policije Kranj, s sedežem v Kranju, za območje Policijske uprave Kranj.
10. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Kranj, s sedežem na Hrušici, za območje Policijske uprave Kranj.
5. člen
Policijska uprava Krško:
1. Policijska postaja Brežice, s sedežem v Brežicah, za območje naslednjih naselij:
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezina, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas Bizeljsko, Stojanski Vrh, Šentlenart, Trebež, Trnje, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec.
2. Policijska postaja Krško, s sedežem v Krškem, za območje naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri Krškem, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Globočice pri Kostanjevici, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile, Kočarija, Kočno, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Kremen, Krško, Kržišče, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice, Malence, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova Gora, Orehovec, Osredek pri Trški Gori, Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sajevce, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smečice, Smednik, Sotelsko, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Velike Vodenice, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača, Zaboršt, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek, Ženje in za območje:
– mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju.
3. Policijska postaja Sevnica, s sedežem v Sevnici, za območje naslednjih naselij:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Bučka, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolenje Radulje, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Dule, Gabrijele, Gabrje, Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo Brezje, Jablanica, Jarčji Vrh, Jelovec, Jeperjek, Jerman Vrh, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Močvirje, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Račica, Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol.
4. Postaja mejne policije Dobova, s sedežem v Dobovi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Dobova,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Orešje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Rigonce,
– mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas – Bizeljsko.
5. Postaja mejne policije Obrežje, s sedežem v Obrežju, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Obrežje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Slovenska vas.
6. Postaja prometne policije Krško, s sedežem v Krškem, za območje Policijske uprave Krško.
6. člen
Policijska uprava Ljubljana:
1. Policijska postaja Domžale, s sedežem v Domžalah, za območje naslednjih naselij:
Bišče, Blagovica, Brdo, Brdo pri Lukovici, Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češenik, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Depala vas, Dešen, Dob, Dobeno, Dobovlje, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri Krašcah, Dolenje, Domžale, Dragomelj, Drtija, Dupeljne, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Gora pri Pečah, Gorenje, Gorica, Goričica pri Ihanu, Goričica pri Moravčah, Gorjuša, Gradišče pri Lukovici, Homec, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Hribi, Hudo, Ihan, Imenje, Imovica, Jasen, Javorje pri Blagovici, Jelša, Katarija, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašce, Krašnja, Križate, Krtina, Laze pri Domžalah, Limbarska Gora, Lipa, Log, Loka pri Mengšu, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mala Loka, Mali Jelnik, Mengeš, Moravče, Mošenik, Negastrn, Nožice, Obrše, Peče, Ples, Podgora pri Zlatem Polju, Podgorica pri Pečah, Podmilj, Podrečje, Podsmrečje, Podstran, Pogled, Poljane nad Blagovico, Prelog, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Radomljah, Preserje pri Zlatem Polju, Pretrž, Prevalje, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Prikrnica, Prilesje, Prvine, Pšata, Rača, Račni Vrh, Radomlje, Rafolče, Rodica, Rova, Rudnik pri Moravčah, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Ihanu, Selo pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnja Javoršica, Spodnje Jarše, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Srednje Jarše, Stegne, Straža, Straža pri Moravčah, Studenec pri Krtini, Suša, Sv. Andrej, Sv. Trojica, Šentožbolt, Šentpavel pri Domžalah, Šentvid pri Lukovici, Škocjan, Škrjančevo, Topole, Trnjava, Trnovče, Trojane, Trzin, Turnše, Učak, V Zideh, Velika vas, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vinje pri Moravčah, Vir, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt, Zagorica pri Rovah, Zalog pod Sv. Trojico, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zavrh pri Trojanah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek, Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žiče, Žirovše.
2. Policijska postaja Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, za območje naslednjih naselij:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Bičje, Blečji Vrh, Boga vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Velikem Gabru, Breg pri Zagradcu, Brezje pri Grosupljem, Brezovi Dol, Bruhanja vas, Brvace, Bukovica, Cerovo, Cesta, Cikava, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Četež pri Strugah, Čušperk, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobje, Dobrava pri Stični, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Ilovi Gori, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gajniče, Gatina, Glogovica, Gorenja vas, Gorenja vas pri Polici, Gorenje Brezovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Gradišče, Grintovec, Griže, Grm, Grosuplje, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol, Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Kolenča vas, Kompolje, Kožljevec, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lipa, Lobček, Lučarjev Kal, Luče, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas, Mala vas pri Grosupljem, Male Češnjice, Male Dole pri Šentjurju, Male Kompolje, Male Lese, Male Lipljene, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Kal, Mali Konec, Mali Korinj, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Mlačevo, Marinča vas, Medvedica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Paka, Paradišče, Pece, Peč, Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Plešivica pri Žalni, Podboršt, Podbukovje, Podgora, Podgorica, Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podsmreka pri Višnji Gori, Podtabor, Pokojnica, Polica, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji Gori, Ponikve, Ponova vas, Potiskavec, Potok pri Muljavi, Praproče pri Grosupljem, Praproče pri Temenici, Predole, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rapljevo, Ravni Dol, Rdeči Kal, Rožnik, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Sela pri Šmarju, Sela pri Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Spodnja Draga, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Brezovo, Spodnje Duplice, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škocjan, Škoflje, Škrjanče, Šmarje Sap, Št. Jurij, Temenica, Tisovec, Tlake, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Troščine, Tržič, Udje, Valična vas, Velika Dobrava, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Češnjice, Velike Dole pri Šentjurju, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Lipljene, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Veliko Mlačevo, Videm, Videm pri Temenici, Vino, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Vrbičje, Vrh pri Sobračah, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zagradec pri Grosupljem, Zavrtače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica.
3. Policijska postaja Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, za območje naslednjih naselij:
Boben, Brdce, Brnica, Čeče-del, Dol pri Hrastniku, Gore, Hrastnik, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj, Prapretno pri Hrastniku, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično.
4. Policijska postaja Kamnik, s sedežem v Kamniku, za območje naslednjih naselij:
Bela, Bela Peč, Bistričica, Breg pri Komendi, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Gabrovnica, Gmajnica, Godič, Golice, Gora pri Komendi, Gozd, Gradišče v Tuhinju, Hrib pri Kamniku, Hruševka, Jeranovo, Kališe, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klanec, Klemenčevo, Komenda, Komendska Dobrava, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Križ, Kršič, Laniše, Laseno, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali Hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Mlaka, Moste, Motnik, Nasovče, Nevlje, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Pirševo, Podboršt pri Komendi, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok pri Komendi, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Rožično, Rudnik pri Radomljah, Sela pri Kamniku, Sidol, Smrečje v Črni, Snovik, Soteska, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Suhadole, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lašna, Velika Planina., Veliki Hrib, Veliki Rakitovec, Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vranja Peč, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zajasovnik-del, Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žeje pri Komendi, Žubejevo, Županje Njive.
5. Policijska postaja Kočevje, s sedežem v Kočevju, za območje naslednjih naselij:
Ajbelj, Banja Loka, Belica, Bezgarji, Bezgovica, Borovec pri Kočevski Reki, Bosljiva Loka, Breg pri Kočevju, Brezovica pri Predgradu, Briga, Brsnik, Bukova Gora, Colnarji, Cvišlerji, Čeplje, Črni Potok pri Kočevju, Delač, Dol, Dolenja Žaga, Dolenji Potok, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Gorenja Žaga, Gorenje, Gorenji Potok, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenc, Gotenica, Grgelj, Griček pri Željnah, Grintovec pri Osilnici, Grivac, Hreljin, Hrib pri Fari, Hrib pri Koprivniku, Jakšiči, Jelenja vas, Jesenov Vrt, Kačji Potok, Kaptol, Kleč, Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje, Kočevska Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kostel, Kralji, Križmani, Krkovo nad Faro, Kuhlarji, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu, Lipovec pri Kostelu, Livold, Ložec, Mačkovec, Mahovnik, Mala Gora, Malinišče, Mavrc, Mirtoviči, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri Potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha vas, Nemška Loka, Nova sela, Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek, Osilnica, Oskrt, Padovo pri Fari, Padovo pri Osilnici, Paka pri Predgradu, Papeži, Petrina, Pirče, Planina, Poden, Podjetniško naselje Kočevje, Podlesje, Podstene, Podstene pri Kostelu, Podvrh, Polom, Potok, Predgrad, Preža, Primoži, Puc, Pugled pri Starem Logu, Raihenav, Rajndol, Rajšele, Rake, Ribjek, Rogati Hrib, Sadni Hrib, Sapnik, Seč, Sela, Selo pri Kostelu, Slavski Laz, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa, Spodnji Čačič, Spodnji Log, Srednji Potok, Srobotnik ob Kolpi, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Stelnik, Strojiči, Stružnica, Suhi Potok, Suhor, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj, Štajer, Štalcerji, Tišenpolj, Topla Reber, Trnovec, Vas, Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje Polje, Zapuže pri Kostelu, Zdihovo, Zgornji Čačič, Željne, Žurge in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Petrina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica.
6. Policijska postaja Litija, s sedežem v Litiji, za območje naslednjih naselij:
Berinjek, Bistrica, Bitiče, Bogenšperk, Boltija, Borovak pri Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji Vrh, Gozd Reka, Gradišče – k.o. Grad in Polj., Gradišče – k.o. Št. Lovrenc, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Hohovica, Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jelša, Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Kandrše-del, Klanec pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leskovica pri Šmartnem, Leše, Liberga, Litija, Ljubež v Lazih, Lukovec, Lupinica, Magolnik, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Pogonik, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Preska nad Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Primskovo, Račica, Radgonica, Ravne, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Razbore – k.o. Poljane-del, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sopota, Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora pri Velikem Gabru, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Ščit, Širmanski Hrib, Široka Set, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Vodice pri Gabrovki, Volčja Jama, Vovše, Vrata, Zagorica, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log.
7. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Črnuče, Posavje in Bežigrad,
ter za območje naslednjih naselij:
Beričevo, Brinje, Dolsko, Dol pri Ljubljani, Kamnica, Kleče pri Dolu, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, Zagorica pri Dolskem.
8. Policijska postaja Ljubljana Center, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Center.
9. Policijska postaja Ljubljana Moste, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Jarše, Moste, Polje, Sostro in Golovec.
10. Policijska postaja Ljubljana Šiška, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna Gora.
11. Policijska postaja Ljubljana Vič, s sedežem v Ljubljani, za območje:
– četrtne skupnosti Rudnik, Vič, Trnovo in Rožnik,
ter za območje naslednjih naselij:
Adamovo, Babna Gora, Bane, Bavdek, Belica, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brest, Brezje pri Dobrovi, Brezovica pri Ljubljani, Briše pri Polhovem Gradcu, Brlog-del, Bukovec, Butajnova, Centa, Četež pri Turjaku, Črni Vrh, Dednik, Dobravica, Dobrova, Dole pri Škofljici, Dolenja Brezovica, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Draževnik, Drenik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dvorska vas, Gabrje, Glinek, Golo, Gorenja Brezovica, Gorenje blato, Gorenje Kališče, Goričica pod Krimom, Gornje Retje, Gornji Ig, Gradež, Gradišče nad Pijavo Gorico, Grm, Gumnišče, Hlebče, Horjul, Hrastenice, Hrustovo, Hruševo, Ig, Iška, Iška Loka, Iška vas, Jakičevo, Javorje, Jezero, Kamnik pod Krimom, Kaplanovo, Karlovica, Klada, Knej, Komanija, Koreno nad Horjulom, Kot, Kot pri Veliki Slevici, Kremenica, Krkovo pri Karlovici, Krvava Peč, Kukmaka, Lanišče, Laporje, Lavrica, Laze, Lesno Brdo, Ljubgojna, Log pri Polhovem Gradcu, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Matena, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Notranje Gorice, Oplakovo, Orle, Osredek, Osredek pri Dobrovi, Pečki, Pijava Gorica, Planina nad Horjulom, Planinca, Pleše, Plešivica, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podolnica, Podpeč, Podreber, Podsmreka, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polhov Gradec, Polzelo, Poznikovo, Praproče, Prazniki, Preserje, Prevalje pod Krimom, Prhajevo, Prilesje, Pristava pri Polhovem Gradcu, Purkače, Pušče, Podpleševica, Rakitna, Rašica, Razori, Reber pri Škofljici, Rob, Rogatec nad Želimljami, Rovt, Rupe, Samotornica, Sarsko, Sekirišče, Selnik, Selo nad Polhovim Gradcem, Selo pri Robu, Setnica-del, Setnik, Sloka gora, Smolnik, Smrjene, Srednja vas pri Polhovem Gradcu, Srednji vrh, Srnjak, Srobotnik pri Velikih Laščah, Staje, Stope, Strahomer, Stranska vas, Strletje, Strmec, Ščuki, Šentjošt nad Horjulom, Škamevec, Škofljica, Škrilje, Škrlovica, Šujica, Tomažini, Tomišelj, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik, Visoko, Vnanje Gorice, Vrbljene, Vrh, Vrh nad Želimljami, Vrzdenec, Vrh, Zaklanec, Zalog pri Škofljici, Zapotok, Zgonče, Žabnica, Žaga, Žažar, Želimje.
12. Policijska postaja Logatec, s sedežem v Logatcu, za območje naslednjih naselij:
Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Svetih Treh Kraljev, Zaplana-del, Žibrše.
13. Policijska postaja Medvode, s sedežem v Medvodah, za območje naslednjih naselij:
Belo, Brezovica pri Medvodah, Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dol, Dornice, Dragočajna, Golo Brdo, Goričane, Hraše, Koseze, Ladja, Medvode, Moše, Osolnik, Polje pri Vodicah, Povodje, Rakovnik, Repnje, Selo pri Vodicah, Seničica, Skaručna, Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Pirniče, Studenčice, Šinkov Turn, Tehovec, Topol pri Medvodah, Torovo, Trnovec, Utik, Valburga, Vaše, Verje, Vesca, Vikrče, Vodice, Vojsko, Zapoge, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Pirniče, Žlebe.
14. Policijska postaja Ribnica, s sedežem v Ribnici, za območje naslednjih naselij:
Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici na Dol, Breže, Brinovščica, Brlog – del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni Potok pri Dragi, Črni Potok pri Velikih Laščah, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Draga, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Glažuta, Globel, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grčarice, Grčarske Ravne, Grebenje, Grič, Hojče, Hrib Loški Potok, Hrovača, Hudi Konec, Janeži, Jelendol, Jelenov Žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Lazec, Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Makoše, Male Vinice, Mali Log, Marolče, Maršiči, Nemška vas, Nova Štifta, Novi Kot, Novi Pot, Ortnek, Otavice, Perovo, Petrinci, Podklanec, Podplanina, Podpreska, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pungert, Pusti Hrib, Rakitnica, Ravni Dol, Retje, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Srednja vas-Loški Potok, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot, Sušje, Sv. Gregor, Šegova vas, Škrajnek, Trava, Travna gora, Travnik, Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žimarice, Žlebič, Žukovo in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Podplanina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novi kot.
15. Policijska postaja Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, za območje naslednjih naselij:
Čebine, Čeče-del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Planinska vas, Prapreče-del, Rovišče, Sveta Planina, Škofja Riža, Trbovlje, Vrhe-del, Završje, Župa.
16. Policijska postaja Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, za območje naslednjih naselij:
Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dragomer, Dražica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lašče, Laze pri Borovnici, Lesno Brdo, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni Dol, Niževec, Ohonica, Padež, Pako, Podlipa, Pokojišče, Prezid, Pristava, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zabočevo, Zaplana-del, Zavrh pri Borovnici.
17. Policijska postaja Zagorje ob Savi, s sedežem v Zagorju ob Savi, za območje naslednjih naselij:
Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dolenja vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kandrše-del, Kisovec, Kolovrat, Kostrevnica, Kotredež, Kolk, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče-del, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Špital, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe-del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Zgornji Prhovec, Znojile, Žvarulje.
18. Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
19. Postaja konjeniške policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
20. Postaja prometne policije Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
21. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje Policijske uprave Ljubljana.
7. člen
Policijska uprava Maribor:
1. Policijska postaja Gorišnica, s sedežem v Gorišnici, za območje naslednjih naselij:
Belski Vrh, Brezovec, Cirkulane, Cunkovci, Dolane, Drenovec, Formin, Gajevci, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica, Gradišča, Gruškovec, Hrastovec, Korenjak, Mala vas, Mali Okič, Medribnik, Meje, Moškanjci, Muretinci, Paradiž, Pestike, Placerovci, Pohorje, Pristava, Slatina, Tibolci, Turški Vrh, Veliki Vrh, Zagojiči, Zamušani, Zavrč.
2. Policijska postaja Lenart, s sedežem v Lenartu, za območje naslednjih naselij:
Andrenci, Benedikt v Slovenskih Goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh-del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih Goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slovenskih Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slovenskih Goricah, Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.
3. Policijska postaja Maribor I, s sedežem v Mariboru, za območje naslednjih naselij:
Bresternica, Bresterniški Vrh, Celestrina, Ciglence, Dvorjane, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrenca, Jablance, Jelovec, Kamnica, Košaki, Lucijin Breg, Malečnik, Maribor, Medič, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Počehova, Ribniško Selo, Rošpoh – del, Ruperče, Spodnja Korena, Spodnji Duplek, Sredma, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vurberk, Za Kalvarijo, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zgornji Slemen-del, Zimica, Žikarce.
4. Policijska postaja Maribor II, s sedežem v Mariboru, za območje naslednjih naselij:
Dobrovce, Dogoše, Dravski Dvor, Hrastje, Laznica, Limbuš, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Pekre, Razvanje, Skoke, Vrhov Dol, Zrkovci.
5. Policijska postaja Ormož, s sedežem v Ormožu, za območje naslednjih naselij:
Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, Gomila pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala vas pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci pri Veliki Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Obrež, Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče ob Dravi, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri Ormožu, Sv. Tomaž, Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab.
6. Policijska postaja Podlehnik, s sedežem v Podlehniku, za območje naslednjih naselij:
Barislovci, Belavšek, Berinjak, Bolečka vas, Breg, Čermožiše, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dol pri Stopercah, Dolena, Dravci, Dravinjski Vrh, Gorca, Gradišče, Grdina, Jablovec, Janški Vrh, Jelovice, Jurovci, Kočice, Koritno, Kozminci, Kupčinji Vrh, Lancova vas, Lešje, Ljubstava, Ložina, Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Medvedce, Nadole, Naraplje, Planjsko, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Popovci, Preša, Ptujska Gora, Repišče, Rodni Vrh, Sedlašek, Sela, Sestrže, Sitež, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Soviče, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Spodnji Leskovec, Stanečka vas, Stanošina, Stogovci, Stoperce, Strajna, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Videm pri Ptuju, Zakl, Zgornja Pristava, Zgornja Sveča, Zgornje Gruškovje, Zgornji Leskovec, Žetale.
7. Policijska postaja Ptuj, s sedežem na Ptuju, za območje naslednjih naselij:
Apače, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Borovci, Bratislavci, Brezovci, Bukovci, Cirkovce, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič, Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Draženci, Drbetinci, Drstelja, Gabrnik, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gradiščak, Grajena, Grajenščak, Grlinci, Hajdoše, Hlaponci, Hvaletinci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo, Krčevina pri Ptuju, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota pri Ptuju, Lancova vas pri Ptuju, Lasigovci, Levanjci, Ločič, Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem Polju, Markovci, Mestni Vrh, Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Njiverce, Nova vas pri Markovcih, Novinci, Pacinje, Placar, Pleterje, Podvinci, Polenci, Polenšak, Pongrce, Prerad, Prvenci, Ptuj, Rjavci, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Skorba, Slavšina, Slomi, Slovenja vas, Sobetinci, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Starošince, Stojnci, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Polenšaku, Strnišče, Svetinci, Šikole, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Vintarovci, Vitomarci, Zabovci, Zagorci, Zasadi, Zgornja Hajdina, Zgornje Jablane, Zgornji Velovlek, Žamenci, Župečja vas.
8. Policijska postaja Rače, s sedežem v Račah, za območje naslednjih naselij:
Bohova, Brezula, Brunšvik, Čreta, Fram, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Ješenca, Kopivnik, Loka, Loka pri Framu, Marjeta na Dravskem Polju, Morje, Orehova vas, Pivola, Planica nad Framom, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, Rače, Radizel, Ranče, Rogoza, Rošnja, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnja Gorica, Spodnje Hoče,Starše, Trniče, Zgornja Gorica, Zgornje Hoče, Zlatoličje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni zračni promet Maribor – Slivnica na letališču Edvarda Rusjana Maribor.
9. Policijska postaja Ruše, s sedežem v Rušah, za območje naslednjih naselij:
Bezena, Bistrica ob Dravi, Činžat, Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Kumen, Lobnica, Log, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči Breg-del, Recenjak, Ruše, Ruta, Selnica ob Dravi, Smolnik, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč, Vurmat-del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen-del.
10. Policijska postaja Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, za območje naslednjih naselij:
Bojtina, Božje, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabrnik, Gaj, Gladomes, Globoko ob Dravinji, Gorica pri Oplotnici, Hošnica, Hrastovec pod Bočem, Jelovec pri Makolah, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Kovaški Vrh, Krasna, Križeča vas, Križni Vrh, Lačna Gora, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Ložnica pri Makolah, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malahorna, Malo Tinje, Markečica, Močnik, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Novake, Ogljenšak, Okoška Gora, Oplotnica, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom, Pobrež, Podboč, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Poljčane, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Prihova, Radkovec, Raskovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Straža pri Oplotnici, Strug, Studenice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Ugovec, Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje, Zlogona Gora, Zlogona vas, Žabljek.
11. Policijska postaja Šentilj, s sedežem v Šentilju v Slovenskih goricah, za območje naslednjih naselij:
Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova,Dragučova, Drankovec, Dražen Vrh-del, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Kušernik, Ložane, Mali Dol, Pernica, Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Plač, Plintovec, Plodršnica, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički Vrh, Ranca, Ročica, Rošpoh-del, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Spodnja Velka, Spodnje Dobrenje, Spodnje Hlapje, Spodnje Vrtiče, Spodnji Jakobski Dol, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Svečane, Svečina, Šentilj v Slovenskih Gori, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vosek, Vranji Vrh, Vršnik, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornja Kungota, Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče, Zgornje Hlapje, Zgornje Vrtiče, Zgornji Jakobski Dol.
12. Postaja mejne policije Gruškovje, s sedežem v Zgornjem Gruškovju, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Gruškovje,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Zgornji Leskovec.
13. Postaja mejne policije Središče ob Dravi, s sedežem v Središču ob Dravi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Središče ob Dravi,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Ormož,
– mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I.
14. Postaja mejne policije Zavrč, s sedežem v Zavrču, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Zavrč,
– mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec.
15. Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje Policijske uprave Maribor.
16. Postaja prometne policije Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje Policijske uprave Maribor.
17. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor, s sedežem v Šentilju, za območje Policijske uprave Maribor in za območje Policijske uprave Slovenj Gradec.
8. člen
Policijska uprava Murska Sobota:
1. Policijska postaja Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, za območje naslednjih naselij:
Apače, Aženski Vrh, Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, Boračeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drobtinci, Gabrc, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe, Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jamna, Janhova, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kunova, Kupetinci, Kutinci, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Lutverci, Mahovci, Mali Moravščak, Melanjski Vrh, Mele, Murski Vrh, Murščak, Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh, Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska Cesta, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Rožički Vrh, Segovci, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Spodnja Ščavnica, Spodnje Konjišče, Spodnji Ivanjci, Spodnji Kocjan, Stanetinci, Stara Gora, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Stogovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šratovci, Terbegovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Vratja vas, Vratji Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci, Zgornje Konjišče, Zgornji Kocjan, Ženik, Žepovci, Žiberci, Žihlava, Žrnova.
2. Policijska postaja Gornji Petrovci, s sedežem v Gornjih Petrovcih, za območje naslednjih naselij:
Adrijanci, Boreča, Budinci, Čepinci, Dolenci, Dolič, Dolnji Slaveči, Domanjševci, Fikšinci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Hodoš, Košarovci, Kovačevci, Kramarovci, Križevci, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kuzma, Lucova, Markovci, Martinje, Matjaševci, Motovilci, Neradnovci, Nuskova, Ocinje, Panovci, Pertoča, Peskovci, Radovci, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Stanjevci, Sveti Jurij, Šalovci, Šulinci, Trdkova, Večeslavci, Vidonci in Ženavlje.
3. Policijska postaja Lendava, s sedežem v Lendavi, za območje naslednjih naselij:
Banuta, Benica, Brezovica, Čentiba, Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnja Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gornja Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Lendava, Lendavske Gorice, Mala Polana, Mostje, Nedelica, Odranci, Petišovci, Pince, Pince Marof, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trimlini, Trnje, Turnišče, Velika Polana, Žitkovci, Žižki.
4. Policijska postaja Ljutomer, s sedežem v Ljutomeru, za območje naslednjih naselij:
Babinci, Banovci, Berkovci, Berkovski Prelogi, Bodislavci, Boreci, Branoslavci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibina, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak, Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v Slovenskih Goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc, Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri.
5. Policijska postaja Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje naslednjih naselij:
Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci, Beznovci, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Borejci, Bratonci, Brezovci, Bukovnica, Cankova, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolina, Domajinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci, Gorica, Gornji Črnci, Gradišče, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Kančevci, Korovci, Krajna, Krašči, Krnci, Krog, Kupšinci, Kuštanovci, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lukačevci, Mačkovci, Markišavci, Martjanci, Melinci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Moščanci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčavci, Noršinci, Otovci, Pečarovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Pušča, Puževci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Satahovci, Sebeborci, Selo, Skakovci, Sodišinci, Središče, Strukovci, Suhi Vrh, Šalamenci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Tropovci, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Veščica, Vučja Gomila, Zenkovci.
6. Postaja mejne policije Petišovci, s sedežem v Lendavi, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Lendava,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Petišovci,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Gibina,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški in tovorni promet Razkrižje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza.
7. Postaja prometne policije Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje Policijske uprave Murska Sobota.
8. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota, s sedežem v Prosenjakovcih, za območje Policijske uprave Murska Sobota.
9. člen
Policijska uprava Nova Gorica:
1. Policijska postaja Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, za območje naslednjih naselij:
Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Gaberje, Goče, Gojače, Gozd, Gradišče pri Vipavi, Grivče, Hrašče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Lozice, Lože, Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Manče, Nanos, Orehovica, Otlica, Plače, Planina, Podbreg, Podgrič, Podkraj, Podnanos, Podraga, Poreče, Potoče, Predmeja, Ravne, Sanabor, Selo, Skrilje, Slap, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Zemono, Žagolič, Žapuže.
2. Policijska postaja Bovec, s sedežem v Bovcu, za območje naslednjih naselij:
Avsa, Bavšica, Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kal Koritnica, Kobarid, Koseč, Kred, Krn, Ladra, Lepena, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Log Čezsoški, Logje, Log pod Mangartom, Magozd, Mlinsko, Perati, Plužna, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, Smast, Soča, Srpenica, Stanovišče, Staro Selo, Strmec na Predelu, Sužid, Svino, Trenta, Trnovo ob Soči, Vrsno, Žaga.
3. Policijska postaja Idrija, s sedežem v Idriji, za območje naslednjih naselij:
Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čekovnik, Čeplez, Črni Vrh, Dole, Dolenji Novaki, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Novaki, Gorenji Vrsnik, Gorje, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski Log, Idršek, Jagršče, Javornik, Jazne, Jelični Vrh, Jesenica, Kanji Dol, Korita, Labinje, Lazec, Laznica, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Masore, Mrzli Log, Mrzli Vrh, Orehek, Otalež, Pečnik, Planina pri Cerknem, Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Potok, Predgriže, Ravne pri Cerknem, Reka, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Straža, Strmec, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Vojsko, Zadlog, Zakojca, Zakriž, Zavratec, Žirovnica.
4. Policijska postaja Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje naslednjih naselij:
Ajba, Ajševica, Anhovo, Avče, Banjšice, Barbana, Bate, Belo, Biljana, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Brdo, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Budihni, Ceglo, Čepovan, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Dornberk, Draga, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, Gradno, Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševnje, Hum, Imenje, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski vrh, Kojsko, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Kromberk, Lazna, Levpa, Lig, Loke, Lokovec, Lokve, Medana, Morsko, Neblo, Nemci, Nova Gorica, Nozno, Osek, Ozeljan, Plave, Plešivo, Podgozd, Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Pristavo, Prvačina, Ravnica, Ročinj, Rožna dolina, Saksid, Senik, Seniški Breg, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šlovrenc, Šmartno, Šmaver, Šmihel, Tabor, Trnovo, Ukanje, Vedrjan, Vipolže, Višnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Zali Breg, Zalošče, Zapotok.
5. Policijska postaja Tolmin, s sedežem v Tolminu, za območje naslednjih naselij:
Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Čadrg, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija pri Bači, Kal, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela nad Podmelcem, Sela pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Stopnik, Stržišče, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trtnik, Volarje, Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz Čadrg, Zadlaz Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče.
6. Policijska postaja Šempeter pri Gorici, s sedežem v Šempetru pri Gorici, za območje naslednjih naselij:
Bilje, Bukovica, Dombrava, Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren, Nova vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Oševljek, Renče, Sela na Krasu, Šempeter pri Gorici, Temnica, Vogrsko, Vojščica, Volčja draga, Vrtoče, Vrtojba.
7. Postaja prometne policije Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje Policijske uprave Nova Gorica.
8. Policijska postaja za izravnalne ukrepe Nova Gorica, s sedežem v Rožni dolini, za območje Policijske uprave Nova Gorica.
10. člen
Policijska uprava Novo mesto:
1. Policijska postaja Črnomelj, s sedežem v Črnomlju, za območje naslednjih naselij:
Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem Vrhu, Brezje pri Rožnem Dolu, Brezje pri Vinjem Vrhu, Breznik, Brezova Reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Butoraj, Cerkvišče, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova vas, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornje Laze, Gornji Suhor pri Vinici, Gradnik, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem Dolu, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kal, Kanižarica, Knežina, Komarna vas, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Kovača vas, Kovačji Grad, Krupa, Krvavčji Vrh, Kvasica, Lipovec, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Maline pri Štrekljevcu, Marindol, Mašelj, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Moverna vas, Naklo, Nestoplja vas, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Prelesje, Preloge, Preloka, Pribinci, Pribišje, Pugled, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Rožni Dol, Ručetna vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Sela pri Vrčicah, Selce pri Špeharjih, Semič, Sinji Vrh, Sodevci, Sodji Vrh, Sovinek, Sredgora, Srednja vas, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Starihov Vrh, Stranska vas pri Semiču, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Trebnji Vrh, Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči.
2. Policijska postaja Dolenjske Toplice, s sedežem v Dolenjskih Toplicah, za območje naslednjih naselij:
Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Bušinec, Cerovec, Dešeča vas, Dobindol, Dolenje Gradišče, Dolenje Polje, Dolenje Sušice, Dolenjske Toplice, Dolnje Mraševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Drenje, Drganja sela, Dvor, Gabrje pri Soteski, Gorenje Gradišče, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Jurka vas, Klečet, Klopce, Kočevske Poljane, Lašče, Laze, Lazina, Loke, Lopata, Loška vas, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec, Mali Rigelj, Malo Lipje, Meniška vas, Nova Gora, Občice, Obrh, Pleš, Plešivica, Podgora, Podgozd, Podhosta, Podlipa, Podstenice, Podturn pri Dol. Toplicah, Poljane pri Žužemberku, Potok, Prapreče, Prapreče pri Straži, Prevole, Ratje, Reber, Rumanja vas, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dol. Toplicah, Sela pri Hinjah, Selišče, Soteska, Srednji Lipovec, Stare Žage, Stavča vas, Straža, Suhor pri Dol. Toplicah, Šmihel pri Žužemberku, Travni Dol, Trebča vas, Uršna sela, Vavta vas, Veliki Lipovec, Veliki Rigelj, Veliko Lipje, Verdun pri Uršnih selih, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku, Zafara, Zalisec, Zalog, Žužemberk, Žvirče.
3. Policijska postaja Metlika, s sedežem v Metliki, za območje naslednjih naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Mačkovec pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki.
4. Policijska postaja Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, za območje naslednjih naselij:
Bela Cerkev, Birčna vas, Biška vas, Boričevo, Brezje, Brezovica, Brezovica pri Stopičah, Čelevec, Čemše, Češča vas, Češence, Črešnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Daljni Vrh, Dobovo, Dol pri Šmarjeti, Dolenja vas, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenje Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Dolenji Suhadol, Dolnja Težka Voda, Dolž, Draga, Družinska vas, Gabrje, Globočdol, Golobinjek, Golušnik, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Gorenji Suhadol, Goriška vas, Gornja Težka Voda, Gradenje, Grč Vrh, Grič pri Klevevžu, Gumberk, Herinja vas, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Hrib, Hrib pri Orehku, Hrušica, Hudo, Iglenik, Jablan, Jama, Jelše, Jelše pri Otočcu, Jordankal, Jugorje, Jurna vas, Koglo, Konec, Koroška vas, Koti, Križe, Kuzarjev Kal, Leskovec, Lešnica, Lutrško selo, Mala Cikava, Mala Strmica, Male Brusnice, Malenska vas, Mali Cerovec, Mali Kal, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Slatnik, Mali Vrh, Mihovec, Mirna Peč, Novo mesto, Orešje, Orkljevec, Otočec, Paha, Pangrč Grm, Petane, Petelinjek, Plemberk, Podgrad, Poljane pri Mirni Peči, Potov Vrh, Prečna, Pristava, Radovlja, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Sela, Sela pri Ratežu, Sela pri Štravberku, Sela pri Zajčjem Vrhu, Sela pri Zburah, Selo pri Zagorici, Sevno, Smolenja vas, Srebrniče, Srednje Grčevje, Srednji Globodol, Stopiče, Stranska vas, Strelac, Suhor, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Škrjanče pri Novem mestu, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Štravberk, Trška Gora, Velike Brusnice, Veliki Cerovec, Veliki Kal, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Slatnik, Verdun, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas, Vinji Vrh, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrhe, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zbure, Žaloviče, Ždinja vas, Žihovo selo.
5. Policijska postaja Šentjernej, s sedežem v Šentjerneju, za območje naslednjih naselij:
Apnenik, Breška vas, Brezje pri Šentjerneju, Cerov Log, Čadraže, Čisti Breg, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobruška vas, Dolenja Brezovica, Dolenja Stara vas, Dolenje Dole, Dolenje Gradišče pri Šentjerneju, Dolenje Mokro Polje, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Maharovec, Dolnja Stara vas, Drama, Drča, Gabrnik, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenje Dole, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Maharovec, Goriška Gora, Goriška vas pri Škocjanu, Grmovlje, Groblje pri Prekopi, Gruča, Hrastje, Hrastulje, Hrvaški Brod, Hudenje, Imenje, Javorovica, Jelendol, Klenovik, Ledeča vas, Loka, Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Mali Ban, Mihovica, Mihovo, Mršeča vas, Orehovica, Osrečje, Ostrog, Polhovica, Prapreče pri Šentjerneju, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Rakovnik, Razdrto, Roje, Ruhna vas, Segonje, Sela pri Šentjerneju, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Šentjakob, Šentjernej, Škocjan, Šmalčja vas, Šmarje, Tolsti Vrh, Tomažja vas, Velike Poljane, Veliki Ban, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Šentjerneju, Zagrad, Zalog pri Škocjanu, Zameško, Zapuže, Zavinek, Zloganje, Žerjavin, Žvabovo.
6. Policijska postaja Trebnje, s sedežem v Trebnjem, za območje naslednjih naselij:
Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Beli Grič, Belšinja vas, Benečija, Bič, Bistrica, Bitnja vas, Blato, Bogneča vas, Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Cirnik, Čatež, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Velikem Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Dolenji Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Draga pri Šentrupertu, Drečji Vrh, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje, Iglenik pri Veliki Loki, Jagodnik, Jelševec, Jezero, Kamni Potok, Kamnje, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kostanjevica, Kriška Reber, Križ, Križni Vrh, Krtina, Krušni Vrh, Kukenberk, Lipnik, Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martinja vas, Martinja vas pri Mokronogu, Medvedjek, Meglenik, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Mirna vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška vas, Ostrožnik, Pekel, Pluska, Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Velikem Gabru, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Račje selo, Radna vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne, Ravne nad Šentrupertom, Ravnik, Razbore-del, Rdeči Kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem, Roženberk, Roženpelj, Rožni Vrh, Sajenice, Sejenice, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selska Gora, Slepšek, Slovenska vas, Srednje Laknice, Stan, Stara Gora, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Straža, Studenec, Sv. Vrh, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, Škovec, Škrjanče, Škrljevo, Šmaver, Štatenberk, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski Vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje, Trstenik, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Vesela Gora, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Zabrdje, Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zaloka, Zavrh, Zidani Most, Žabjek, Železno, Žubina.
7. Postaja mejne policije Metlika, s sedežem v Metliki, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Metlika,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Vinica,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Metlika,
– mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo,
– mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina,
– mejnega prehoda za obmejni promet Radovica,
– mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci,
– mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči.
8. Postaja prometne policije Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, za območje Policijske uprave Novo mesto.
11. člen
Policijska uprava Postojna:
1. Policijska postaja Cerknica, s sedežem v Cerknici, za območje naslednjih naselij:
Andrejčje, Babna Polica, Babno Polje, Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Benete, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Bočkovo, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dane, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Dolenje Poljane, Fara, Glina, Godičevo, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Gradiško, Grahovo, Hiteno, Hribarjevo, Hribljane, Hruškarje, Hudi Vrh, Iga vas, Ivanje selo, Jeršanovo, Jeršiče, Klance, Knežja Njiva, Korošče, Koščake, Kozarišče, Kožljek, Kramplje, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lahovo, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lepi Vrh, Lešnjake, Lipsenj, Lovranovo, Lož, Mahneti, Malni, Markovec, Martinjak, Metulje, Milava, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Podskrajnik, Podslivnica, Polšeče, Ponikve, Pudob, Radlek, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Ravne na Blokah, Ravnik, Reparje, Rožanče, Rudolfovo, Runarsko, Selšček, Sleme, Slivice, Slugovo, Stari trg pri Ložu, Stražišče, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Ana pri Ložu, Sveta Trojica, Sveti Duh, Sveti Vid, Ščurkovo, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol, Topol pri Begunjah, Ulaka, Unec, Velike Bloke, Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zahrib, Zakraj, Zala, Zales, Zavrh, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Babno Polje.
2. Policijska postaja Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, za območje naslednjih naselij:
Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica.
3. Policijska postaja Postojna, s sedežem v Postojni, za območje naslednjih naselij:
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Dilce, Dolnja Košana, Drskovče, Gorenje, Goriče, Gornja Košana, Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mala Pristava, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Ribnica, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Šmihel pod Nanosom, Trnje, Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, Zagon, Zagorje, Žeje.
4. Postaja mejne policije Jelšane, s sedežem v Jelšanah, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Jelšane,
– mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine.
5. Postaja mejne policije Starod, s sedežem v Starodu, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Starod.
6. Postaja prometne policije Postojna, s sedežem v Postojni, za območje Policijske uprave Postojna.
12. člen
Policijska uprava Slovenj Gradec:
1. Policijska postaja Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za območje naslednjih naselij:
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc, Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata.
2. Policijska postaja Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah ob Dravi, za območje naslednjih naselij:
Brezni Vrh, Brezno, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Mlake, Muta, Ožbalt, Pernice, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Rdeči Breg-del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju,Sv. Jernej nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Sv. Trije Kralji, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Št. Janž pri Radljah, Vuhred, Vurmat-del, Vuzenica, Vas, Zgornja Kapla, Zgornja Orlica, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju.
3. Policijska postaja Ravne na Koroškem, s sedežem na Ravnah na Koroškem, za območje naslednjih naselij:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele-del, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem-del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav.
4. Policijska postaja Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje naslednjih naselij:
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Paka-del, Pameče, Podgorje, Raduše, Razborca, Sele-del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slov.Gradcu, Šmiklavž, Tolsti Vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor.
5. Postaja prometne policije Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje Policijske uprave Slovenj Gradec.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 12/05, 81/05, 42/06, 32/07, 89/07, 107/07 in 117/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-2/2008/5 (274-04)
Ljubljana, dne 11. avgusta 2008
EVA 2008-1711-0046
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost