Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3516. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347, stran 11453.

Na podlagi 37. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni Iist RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal URBIS, d. o. o., Maribor, pod številko projekta 2007-MLN-018, junij 2008.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa ureditveno območje, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg območja)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, deviacije, vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti itn., parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase ceste).
(2) Ureditveno območje vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– k.o. Šmartno: 119/1, 118/2, 118/4, 118/14, 118/16, 118/20, 118/15, 118/22, 118/11, 118/9, 103/2, 103/3, 103/1, 1047/3, 93/1, 92/1, 92/2, 92/3, 92/6, 92/5, 92/4, 92/7, 1029/3, 1056/1, 398, 88, 106, 1029/3, 87/2, 87/1, 399, 400/1, 401/8, 400/3, 401/7, 401/5, 401/6, 401/1, 402/3, 402/1, 403/1, 1054/5, 405/1, 1054/2, 431/1, 410/1, 1054/4, 425/1, 429/1, 430/1, 432/1, 433, 438, 440, 428/2, 428/1, 439/2, 439/1, 439/3, 1034, 471/2, 470/2, 446/1, 471/7, 471/6, 470/1, 107/2;
– k.o. Vintarjevec: 933/16, 1985, 1024/2, 1024/1, 1022, 1020, 1006/2, 1006/1.
(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase ceste izven ureditvenega območja, opredeljenega v drugi alineji, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
a) meteorna kanalizacija:
– k.o. Šmartno: 1054/2;
b) električno omrežje:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 93/1, 118/4, 394/5, 394/6, 394/15, 933/10;
– k.o. Vintarjevec: 1021;
c) javna razsvetljava:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 93/1, 106, 394/5, 394/6, 394/15;
d) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 933/16, 1021, 1024/2, 1029/3.
4. člen
(funkcije območja)
(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje regionalnih in občinskih cest s spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, mostova, objekti za odvodnjavanje, priključki in križišča, avtobusna postaja;
b) območje ureditve obcestnega prostora in
c) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav.
(2) Po zaključeni gradnji se na vseh zemljiščih izven območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna raba oziroma nova raba skladno z ureditvami, določenimi v tem odloku.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju OPPN so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča regionalnih in občinskih cest: to so območja izključne rabe, namenska raba zemljišč se spremeni, upoštevajo se pogoji izključne rabe; druga raba ni možna;
– zemljišča v območju regionalnih in občinskih cest za ureditev gradbišča: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami OPPN, namenska raba se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča preostalih ureditev: regulacije vodotokov ter preureditev obstoječe infrastrukture zaradi tehničnih zahtev gradnje obvozne ceste; namenska raba teh zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe.
III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(trasa ceste)
(1) Trasa projektirane obvozne ceste se v km 0.00 od regionalne ceste R2-416 usmeri z R = 200 m v smeri sever–jug v Šmarsko polje, prečka Reko in nato v centru Šmartnega, v km 0.640, prečka obstoječo regionalno cesto R2-417. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks tovarne usnja in dalje na zahodni strani Črnega potoka. Trasa se na obstoječo regionalno cesto priključuje v km 1.425 z radijem R = 180 m.
(2) Dolžina obvozne ceste je 1425 m.
7. člen
(tehnični elementi)
(1) Cesta je načrtovana kot dvopasovna cesta.
(2) Vertikalni in horizontalni elementi ceste upoštevajo računsko hitrost 50 km/h.
(3) Projektirani normalni prečni profil znaša 12.10 m, in sicer dva vozna pasova širine 3 m, dva robna pasova širine 0.25 m, obojestranska kolesarska steza širine 1.75 m, enostranski pločnik širine 1.60 m ter dve bankini širine 0.25 m.
8. člen
(križišča, priključki)
(1) Zaradi gradnje je potrebna izvedba enega križišča s pripadajočimi deviacijami oziroma navezavami na obstoječo cesto ali pot:
– križišče K2A: je krožišče med projektirano obvozno cesto naselja Šmartno ter regionalno cesto R2-417 Besnica–Radeče.
(2) Zaradi gradnje je potrebna izvedba treh priključkov:
– priključek sever s povezovalno cesto v km 1+565 na obstoječo cesto v naselje Šmartno,
– priključek za navezavo območja IUV v km 0+970 ter
– priključek jug v km 1+335 na obstoječo cesto v naselje Šmartno.
(3) Ob regionalni cesti je več dostopnih poti do polj in individualnih hiš ter priključkov lokalnih poti. Priključki lokalnih poti se izvedejo z radiji za merodajna vozila. Priključki makadamskih dostopnih poti se izvedejo v asfaltni izvedbi v dolžinah 5 m (dolžina avtomobila). Glede na obcestno pozidavo v naselju so na mestu obstoječih uvozov in izvozov predvideni poglobljeni robniki v dolžini 5 m.
9. člen
(objekti)
(1) V km 0+457 se zgradi nov most preko potoka Reka z AB konstrukcijo dolžine 12 m, širine 12.65 m in višine 4.70 m.
(2) Na območju križanja regionalnih cest med km 0+600 in 0+660 (križišče K2A) se sanira in razširi obstoječe premostitve. Skupna površina premostitvenega objekta znaša 360 m2.
10. člen
(vkopi in nasipi)
Trasa ceste poteka delno v nasipu, delno je vkopana. Nasipi so oblikovani v nagibu 1:1,5. Vkopane brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5. Vkopi in nasipi se humusirajo in zatravijo ter mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.
11. člen
(spremljajoči objekti)
Obojestransko avtobusno postajališče je predvideno v centru Šmartnega na novi obvozni cesti v km 0.590 in v km 0.710. Širina avtobusnega postajališča je 3.1 m.
12. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru.
(2) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief. Brežine se zatravijo in mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo;
– pri oblikovanju reliefa in izvedbi nasipov se uporablja nenosilen material, odstranjen med gradnjo;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno;
– odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba sanirati in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh slojev gozda.
(3) Na cesti se izvede ustrezna prometna signalizacija, ob cesti se postavi prometna oprema in odbojne ograje.
13. člen
(rušitve objektov)
Zaradi izvedbe gradbenih del na trasi se poruši 8 objektov, in sicer:
– R1 – Usnjarska cesta 15, Šmartno pri Litiji, večstanovanjski objekt, parc. št. 88 k.o. Šmartno;
– R2 – Usnjarska cesta16, Šmartno pri Litiji, kompleks poslovno proizvodnih objektov in tehtnica (4 objekti), parc. št. 103/1, 103/3, k.o. Šmartno;
– R3 – Usnjarska cesta 13, Šmartno pri Litiji, stanovanjski objekt, parc. št. 87/2, k.o. Šmartno;
– R4 – Grumova cesta 1, Šmartno pri Litiji, stanovanjski objekt, parc. št. 92/6, k.o. Šmartno, s pripadajočim gospodarskim poslopjem, parc. št. 92/7, k.o. Šmartno;
– R5 – Grumova cesta 3, Šmartno pri Litiji, stanovanjski objekt, parc. št. 92/5, k.o. Šmartno, s pripadajočim gospodarskim poslopjem, parc. št. 92/4, k.o. Šmartno.
IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Načrtovana ureditev obvozne ceste Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 na posameznih odsekih tangira obstoječe vodovodno omrežje.
(2) Predvideni ukrepi na vodovodnem omrežju:
– med km 0,00 in km 0,090 poteka obstoječi vodovod PL90 pod predvideno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, izvedejo se ukrepi za varovanje vodovoda v času gradnje;
– med km 0,630 in km 0,660 na območju križišča poteka cesta preko obnovljenega vodovoda; predvideni so ukrepi za zaščito in varovanje obstoječega vodovoda.
16. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Načrtovana ureditev obvozne ceste Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 na posameznih odsekih tangira obstoječo meteorno kanalizacijo.
(2) Predvideni ukrepi na meteorni kanalizaciji:
– med km 0,330 in km 0,450 križanje obstoječe meteorne kanalizacije. Izvede se prestavitev z navezavo na obstoječo kanalizacijsko cev v jašku GV1. Zaradi preprečitve erozije je iztok v potok potrebno ustrezno utrditi;
– med km 0,630 in km 0,660 na območju križišča poteka cesta preko obstoječe cevi meteorne kanalizacije. Predvideni so ukrepi za zaščito in varovanje obstoječe kanalizacije;
– med km 0,780 in km 0,880 sta na trasi ceste v nasipu tangirani dve meteorni kanalizacijski cevi, ki se na območju tangiranja zaščitita z obetoniranjem;
– zaščitita z obetoniranjem meteorne kanalizacijske cevi se izvede med km 1,050 in km 1,080.
17. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Izgradnja obvoznice tangira obstoječe prostozračne TK vode in drogove, ki jih je potrebno prestaviti. Prestaviti je potrebno tudi obstoječo TK kabelsko kanalizacijo.
(2) Predvideni ukrepi na TK vodih:
– v km 0+630 – km 0+660 se zgradi nova šestcevna kabelska kanalizacija, vključno z revizijskimi jaški;
– v km 1+290 – km 1+320 se prestavi obstoječe prostozračno omrežje.
(3) Na celotnem odseku je potrebno zagotoviti koridor za položitev štiricevne kabelske kanalizacije PVC 110 s pripadajočimi revizijskimi jaški in sekundarnimi razvodi za posamezne uporabnike.
18. člen
(električno omrežje)
(1) Izgradnja obvoznice tangira obstoječe prostozračne srednje in nizkonapetostne vode in drogove, ki jih je potrebno prestaviti oziroma rekonstruirati.
(2) Predvideni ukrepi na električnem omrežju:
– med km 0+540 in 0+720, križanje NN omrežja. Odstrani se obstoječe prostozračno omrežje, ki se kablira, prestavi se obstoječi NN kablovod.
19. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na celotnem odseku se izvede enostranska javna razsvetljava s tipskimi kandelabri in svetilkami.
(2) Napajanje se izvede iz obstoječe TP preko predvidene napajalne omarice.
20. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča, kolesarske steze, pločnika in avtobusnega postajališča je omogočeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča.
(2) Padavinske vode na območju Šmartno mesto se iz vozišča stekajo v vtočne jaške pod pločnikom in v drenažno kanalizacijske (kjer poteka cesta v vkopu) oziroma kanalizacijske cevi ter se izpuščajo v teren. Na območju Šmartno mesto je v km 0+567 predviden lovilec olj. Vtočni jaški so izdelani kot peskolovi.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
21. člen
Območje iz 3. člena tega odloka je določeno v načrtu ureditvenega območja z načrtom parcelacije v grafičnem delu OPPN.
VI. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARTSVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) S predvidenim posegom se ne približamo območjem ohranjanja kulturne dediščine.
(2) Zagotoviti je treba načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled, geofizikalne meritve in analize aerofotografij) na celotni trasi in stalen arheološki nadzor med gradnjo. V primeru najdb je treba zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč.
(3) Območja morajo biti pregledana in zemljišča pred začetkom gradnje sproščena. Investitor mora na celotnem območju OPPN predvidenega posega zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
23. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) V ureditvenem območju predvidenega posega se ne nahajajo zavarovana območja narave, prav tako tu ni območij Natura 2000 in EPO. Na obravnavanem območju ni evidentiranih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
(2) Posebni ukrepi niso potrebni.
24. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska in gozdna zemljišča med gradnjo in po njej.
(2) Med gradnjo se zagotovi sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so v začasni uporabi, dostop na sosednja kmetijska zemljišča in ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo. Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča ponovno usposobijo za kmetijske namene.
(3) Med gradnjo je treba kolikor je najbolj mogoče ohranjati vso drevesno vegetacijo. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
25. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje regionalne ceste se vodni režim, posebno režim odtoka visokih voda, ne sme poslabšati.
(2) Odvodnja cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov, ter s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.
(3) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med gradnjo je treba zagotoviti nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
VII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
27. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
(3) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji humusni sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipa oziroma vkopa. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani rodovitnost zemlje in njena količina. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji in po izvedbi ceste ne smejo biti presežene mejne ravni hrupa. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih, vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času.
(2) V času obratovanja so predvideni naslednji ukrepi:
– zmanjšanje emisije hrupa na viru z uporabo absorpcijske obrabne plasti vozišča DBM 8s;
– preveritev in po potrebi izvedba pasivne protihrupne zaščite na objektu:
– PA 1, Usnjarska cesta 12, Šmartno pri Litiji, parc. št. 106, k.o. Šmartno pri Litiji.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, redno vlaženje odkritih delov cestišča, posebej ob suhem in vetrovnem vremenu, čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase. Transportne poti na gradbišče ne smejo potekati skozi strnjeno pozidavo, zato je potrebno ustrezno organizirati gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso za gradbiščne prevoze.
(2) Posebni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času obratovanja niso potrebni.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
30. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase ceste z ureditvijo obcestnega prostora;
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov;
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti;
– drugi ukrepi in ureditve.
(2) Etape gradnje ceste, rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
31. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del, po končani gradnji pa sanacija morebitnih poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija morebitnih poškodb;
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev.
32. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti iz prejšnjih členov tega odloka morajo investitorji in izvajalci:
– uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov prek obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo povezanih ureditev, nastale poškodbe;
– v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste;
– po končani gradnji ceste začasno pridobljena zemljišča in spremljajoče ureditve povrniti v prvotno rabo oziroma stanje;
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v OPPN niso opredeljeni, a so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
33. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta, le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
34. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Investitor ceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem ter določenih s tem odlokom, je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem zastopa Direkcija Republike Slovenije za ceste.
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
36. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-004/2003
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost