Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje, stran 11428.

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US in 36/08) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) so občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica na svojih sejah z dne 3. 6. 2008, 2. 7. 2008, 19. 5. 2008 in 17. 6. 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
1. člen
V prvem odstavku 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97 in 47/06) se za besedo »Grosuplje« postavi vejico in doda besedilo »Partizanska cesta 5, Grosuplje«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– N/ 82.300 Organiziranje sejmov, razstav, srečanj,
– M/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– J/ 58.140 Izdajanje revij in druge periodike.«.
3. člen
Vsebina 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev se imenuje izmed občanov občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda in predstavnike staršev se voli tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti izmed svojih članov in drugih občanov občin ustanoviteljic tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega predstavnika.
Predstavniki Občine Ivančna Gorica, Občine Dobrepolje in Občine Škofljica se izmenjujejo v mandatu tako, da ostajata v tekočem mandatu, člana sveta, predstavnika Občine Ivančna Gorica in Občine Dobrepolje. V naslednjem mandatu sta predstavnika Občine Ivančna Gorica in Občine Škofljica, v naslednjem mandatu Občine Škofljica in Občine Dobrepolje in še v naslednjem, predstavnika Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike zaposlenih se voli izmed delavcev glasbene šole tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega predstavnika v svetu, ostale občine ustanoviteljice pa se izmenjujejo v mandatu tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik zaposlenih iz tiste občine, ki nima predstavnika staršev.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed občanov občin ustanoviteljic tako, da imajo starši iz občine Grosuplje stalnega predstavnika, predstavniki staršev iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica pa se izmenjujejo v mandatu tako, da je v naslednjem mandatu v svet obvezno imenovan predstavnik staršev iz tiste občine, ki v tekočem mandatu nima predstavnika ustanoviteljev.
Tretji predstavnik delavcev in tretji predstavnik staršev se izmenjujeta v mandatu tako, da imajo občine Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica v vsakem mandatu po dva predstavnika v sestavi sveta zavoda. V prvem mandatu je tretji predstavnik staršev iz Občine Škofljica, tretji predstavnik delavcev pa iz Občine Dobrepolje.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.«.
4. člen
V prvem odstavku 17. člena se za tretjo alinejo doda nova, ki se glasi:
»– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Črta se šesta alineja istega člena.
Za sedmo alinejo se doda nova, ki se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,«.
Za štirinajsto alinejo istega odstavka se doda nova, ki se glasi:
»– na predlog ravnatelja odloča o višini šolnine,«.
Petnajsta alineja istega odstavka pa se spremeni tako, da se črta besedilo »v soglasju z ustanovitelji« in nadomesti z besedilom »v soglasju z občino ustanoviteljico, za lokacijo katere se kredit najema«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta besedilo »pedagoških delavcev ter koliko izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomesti z besedilom »delavcev glasbene šole«.
V četrtem odstavku istega člena se v drugem stavku črta besedilo »pedagoških delavcev ali izmed upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomesti z besedilom »delavcev glasbene šole«.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »pedagoških delavcev ter upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in besedilo »pedagoških delavcev oziroma upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomestita z besedilom »delavcev glasbene šole« v ustreznih sklonih.
7. člen
Doda se 21.a člen, ki se glasi:
»Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.«.
8. člen
V 22. členu se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki si je pridobil največ glasov.«.
9. člen
V 23. členu se na koncu odstavka navedbo »(Uradni list RS, št. 42/93)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1)«.
10. člen
V tretjem odstavku 24. člena se spremeni deveta alineja tako, da se glasi:
»– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja delo vseh strokovnih delavcev in jim svetuje,«.
Isti odstavek se za deveto alinejo dopolni z alinejami, ki se glasijo:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Vsebina 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi občino, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
12. člen
V 26. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
13. člen
Doda se 26.a člen, ki se glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
14. člen
V 32. členu se v zadnjem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,«.
Za šesto alinejo se dodajo tri nove, ki se glasijo:
»– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne – skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta besedilo «s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež« in nadomesti z besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo«.
16. člen
V 36. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.«.
17. člen
Določba 3. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Dobrepolje, dne 3. junija 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
Št. 60100-0001/97-2
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
Št. 007-5/2006
Škofljica, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost