Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3509. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica, stran 11427.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta v enoti urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, ki vsebuje podlage in merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku.
II. UREDITVENO IN OBRAČUNSKO OBMOČJE
2. člen
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega celotno enoto urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, morfološke enote ME1, ME2, ME3, ME4 in ME5.
(2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunska območja obsegajo celotno površino območja občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica in so deljena na:
I. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME1 in ME2,
II. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME3 in
ME4,
III. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME5.
III. KOMUNALNI PRISPEVEK
6. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za enoto urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana, z datumom maj 2008, številka projekta 78/08.
(2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku za:
I. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME1 in ME2
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov v površini 3291 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah iz prejšnjega odstavka je 2052 m2.
(3) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo 258.786,35 € na dan 1. 1. 2008.
(4) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 258.786,35 €, vključno s pripadajočimi stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
(5) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke enote ME1 in ME2 je izračunan ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša; 31,45 €/m2 gradbene parcele in 75,65 €/m2 NTP na dan 1. 1. 2008,
II. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME3 in ME4
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov v površini 6170 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah iz prejšnjega odstavka je 2346 m2.
(6) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo 473.784,83 € na dan 1. 1. 2008.
(7) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 473.784,83 €, vključno s pripadajočimi stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
(8) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke enote ME3 in ME4 je izračunan ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša; 30,72 €/m2 gradbene parcele in 121,17 €/m2 NTP na dan 1. 1. 2008,
III. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME5
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov v površini 1497 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih parcelah iz prejšnjega odstavka je 757 m2.
(9) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo 162.965,71 € na dan 1. 1. 2008.
(10) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 162.965,71 €, vključno s pripadajočimi stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
(11) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke enote ME5 je izračunan ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša; 34,60 €/m2 gradbene parcele in 102,60 €/m2 NTP na dan 1. 1. 2008, komunalni prispevek se valorizira z indeksi za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela ostala nizka gradnja«.
IV. ETAPNOST GRADNJE
7. člen
(etapnost gradnje)
Predvidene posege se izvede v eni etapi skladno s terminskim planom, ki je sestavni del programa opremljanja.
V. POGODBA
8. člen
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture se s pogodbo o opremljanju med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
(2) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se smatra, da je komunalni prispevek za del predvidene komunalne infrastrukture plačan v naravi.
(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo zavezanec poleg gradnje predvidene komunalne infrastrukture plača komunalni prispevek na podlagi izdane odločbe občine.
VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Program opremljanja je stalno na vpogled na Občini Dobrova - Polhov Gradec.
10. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2007-29
Dobrova, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost