Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008, stran 11416.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |                   |      v EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |  Proračun 2008|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |    9.355.808|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    4.580.410|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|70  |Davčni prihodki (700+703+704+706)  |    4.111.764|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |    3.715.231|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje       |     317.762|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve|      78.771|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|71  |Nedavčni prihodki          |     468.646|
|   |(710+711+712+713+714)        |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|      78.849|
|   |premoženja              |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |      4.761|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |712 Denarne kazni          |      7.060|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     134.539|
|   |storitev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |     243.437|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|72  |Kapitalski prihodki (720+721+722)  |     400.543|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     157.971|
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |     242.572|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|73  |Prejete donacije (730+731)      |      4.590|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov|      4.590|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|74  |Transferni prihodki (740)      |    4.370.265|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |    4.370.265|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)     |    9.453.347|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|40  |Tekoči odhodki (400+401+402+403+409) |    1.686.210|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|     248.656|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      36.421|
|   |socialno varnost           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |    1.379.600|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |       668|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve             |      20.865|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|41  |Tekoči transferi (410+411+412+413)  |    1.527.834|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |      47.959|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |     977.183|
|   |gospodinjstvom            |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |     226.872|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |     275.820|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|42  |Investicijski odhodki (420)     |    6.073.221|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    6.073.221|
|   |sredstev               |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|43  |Investicijski transferi (430)    |     166.082|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |     166.082|
|   |in fizič. osebam           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi     |        0|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|III. |Proračunski presežek (primanjkljaj) |     –97.539|
|   |(I. – II.) (Skupaj prihodki minus  |         |
|   |skupaj odhodki)           |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil in   |        0|
|   |prodaja kapitalskih deležev     |         |
|   |(750+751+752)            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |        0|
+------+-------------------------------------+-----------------+
|IX.  |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na  |     –97.539|
|   |računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
|XI.  |Stanje sredstev na računih ob koncu |      97.840|
|   |preteklega leta           |         |
+------+-------------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0013/2008-3
Dobrova, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost